SVOLDERS DELÅRSRAPPORT II 2013/2014

Delårsperiod: 1 september 2013–28 februari 2014 (6 mån)
Aktuell rapportperiod: 1 december 2013–28 februari 2014 (3 mån)

Utfall delårsperiod (6 månader)
– Periodens redovisade resultat (6 mån) var 221,5 (199,4) MSEK, motsvarande 17,30 (15,60) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 21,6%, inklusive reinvesterad utdelning, till 96,70 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 30,6%, inklusive reinvesterad, till 90,25 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 22,2%.

– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 6,7%.

Utfall aktuella rapportperiod (3 månader)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 127,1 (193,0) MSEK, motsvarande 9,90 (15,10) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 11,4%, till 96,70 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 16,8%, till 90,25 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 10,5%.
 
7 mars 2014
– Substansvärdet var 96 SEK per aktie och aktiekursen 89,25 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Saab, Nolato och Acando
Negativa: Oriflame

Störrre förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Ökat: SSAB, Oriflame och Meda
Minskat: Nolato, Diös och Atrium Ljungberg

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF