SVOLDERS DELÅRSRAPPORT II 2011/2012

Delårsperiod: 1 september 2011–29 februari 2012 (6 mån)
Aktuell rapportperiod: 1 december 2011–29 februari 2012 (3 mån)

Utfall delårsperioden (6 månader)
– Periodens redovisade resultat (6 mån) var 72,3 (165,5) MSEK, motsvarande 5,70 (12,90) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 8,6%, justerat för utdelning, till 68,00 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) sjönk 0,7%, justerat för utdelning, till 57,75 SEK.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 15,1%.

Utfall den aktuella rapportperioden (3 månader)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 124,5 (51,8) MSEK, motsvarande 9,70 (4,10) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 16,7%, till 68,00 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 17,9%, till 57,75 SEK.

15 mars 2012
– Substansvärdet var 69 SEK per aktie och aktiekursen 58 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Nolato, HiQ och Beijer Alma
Negativa: MTG

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Ökat: MTG, Hakon Invest och JM
Minskat: Beijer Alma, AAK och Orc Group

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF