SVOLDERS DELÅRSRAPPORT II 2010/2011

Delårsperiod: 1 september 2010–28 februari 2011 (6 mån)
Aktuell rapportperiod: 1 december 2010–28 februari 2011 (3 mån)

Utfall delårsperioden (6 månader)
– Periodens redovisade resultat (6 mån) var 165,5 (202,8) MSEK, motsvarande 12,90 (15,80) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 18,4%, justerat för utdelning, till 79,20 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 9,7%, justerat för utdelning, till 67,00 SEK.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 15,4%.

Utfall den aktuella rapportperioden (3 månader)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 51,8 (59,0) MSEK, motsvarande 4,10 (4,60) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 5,4%, till 79,20 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 2,7%, till 67,00 SEK.

17 mars 2011
– Substansvärdet var 79 SEK per aktie och aktiekursen 66,50 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Beijer Electronics, Beijer Alma och B&B TOOLS
Negativa: Unibet och HiQ

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Ökat: Saab, MTG och Björn Borg 
Minskat: Beijer Alma, Cardo och B&B TOOLS

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF