Svolders delårsrapport I 2018/2019

Aktuell rapportperiod: 1 september – 30 november 2018 (3 mån)

Utfall aktuell rapportperiod (3 mån) 
– Periodens redovisade resultat var -441,4 (-44,2) MSEK, motsvarande -17,20 (-1,70) SEK per aktie. 
– Substansvärdet minskade 14,1%, inklusive reinvesterad utdelning, till 102,50 SEK per aktie. 
– Aktiekursen (B) sjönk 9,6%, inklusive reinvesterad utdelning, till 92,50 SEK per aktie. 
– Carnegie Small Cap Return Index minskade 7,7%.
– Utdelning om 51,2 MSEK, motsvarande 2,00 SEK per aktie, utbetalades under perioden.
  
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 9,7%

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån) 
+Positiva: Inga 
-Negativa: Boule Diagnostics, New Wave och Serneke

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån) 
+Ökat: Nordic Waterproofing, Beijer Electronics och Scandic Hotels 
-Minskat: Inga

7 december 2018 
Substansvärdet var 99 SEK/aktie och aktiekursen 91,70 SEK.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett investmentbolag som huvudsakligen investerar i börsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB sedan 1993. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF