SVOLDERS DELÅRSRAPPORT I 2014/2015

Aktuell rapportperiod: 1 september – 30 november 2014 (3 mån)

Utfall aktuell rapportperiod (3 mån)
– Periodens redovisade resultat var 36,5 (94,4) MSEK, motsvarande 2,80 (7,40) SEK per aktie.
– Substansvärdet ökade 2,8%, inklusive reinvesterad utdelning, till 103,20 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) steg 1,1%, inklusive reinvesterad utdelning, till 91,50 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 3,6%.
– Utdelning om 28,8 MSEK, motsvarande 2,25 SEK per aktie, utbetalades under perioden.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 11,3%.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
+Positiva: Unibet, Saab och Acando
-Negativa: SSAB, AGES Industri och Proact

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
+Ökat: Gränges och SSAB
-Minskat: Meda

5 december 2014
Substansvärdet var 103 SEK/aktie och aktiekursen 91,50 SEK.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF