SVOLDERS DELÅRSRAPPORT I 2013/2014

Aktuell rapportperiod: 1 september – 30 november 2013 (3 mån)

Utfall den aktuella rapportperioden (3 mån)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 94,4 (6,4) MSEK, motsvarande 7,40 (0,50) SEK per aktie.
– Substansvärdet ökade 9,1%, inklusive reinvesterad utdelning, till 86,80 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) steg 11,8%, inklusive reinvesterad utdelning, till 77,25 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Index steg 10,5%.
– Utdelning om 26,9 MSEK, motsvarande 2,10 SEK per aktie, utbetalades under perioden.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
+Positiva: Nolato, XANO Industri och Saab
-Negativa: New Wave Group och Proact

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
+Ökat: New Wave Group, Meda och Atrium Ljungberg
-Minskat: Klövern, JM och Nolato

6 december 2013
– Substansvärdet var 86 SEK och aktiekursen 77,50 SEK.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF