SVOLDERS DELÅRSRAPPORT I 2012/2013

Aktuell rapportperiod: 1 september – 30 november 2012 (3 mån)

Utfall den aktuella rapportperioden (3 mån)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 6,4 (-52,2) MSEK, motsvarande 0,50 (-4,10) SEK per aktie.
– Substansvärdet ökade 0,8%, inklusive återlagd utdelning, till 60,90 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) sjönk 5,7%, inklusive återlagd utdelning, till 49,50 SEK per aktie.
– Utdelning om 42,2 MSEK, motsvarande 3,30 SEK per aktie, utbetalades under perioden.
– Substansvärdet den 7 december var 61 SEK och aktiekursen 49,00 SEK.

 Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
+Positiva: Nolato, Saab och Nobia
-Negativa: MTG, Beijer Electronics och XANO Industri

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
+Ökat: HiQ och New Wave Group 
-Minskat: Beijer Electronics, Nobia och Hakon Invest 

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF