SVOLDERS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012/2013

1 september 2012 – 31 augusti 2013

– Periodens redovisade resultat (12 mån) var 270,2 (17,1) MSEK, motsvarande 21,10 (1,30) SEK per aktie.
– Substansvärdet ökade 35,0%, inklusive reinvesterad utdelning, till 81,50 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) steg 35,3%, inklusive reinvesterad utdelning, till 71,00 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 31,2%.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 12,9%.
– Utdelningsförslag enligt ny utdelningspolicy 2,10 (3,30) SEK per aktie.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (12 mån)
+Positiva: Nolato, Beijer Alma och XANO Industri
-Negativa: Acando

Större förändringar i aktieportföljen (12 mån)
+Ökat: Acando, Proact och Diös
-Minskat: MTG, Beijer Electronics och B&B TOOLS

Substansvärdet den 20 september var 84 SEK per aktie och aktiekursen 78,00 SEK.

Årsstämman hålls den 20 november 2013.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF