SVOLDERS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011/2012

1 september 2011 – 31 augusti 2012

– Periodens redovisade resultat (12 mån) var 17,1 (-7,3) MSEK, motsvarande 1,30 (-0,60) SEK per aktie.
– Substansvärdet ökade 2,0%, inklusive återlagd utdelning, till 63,70 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) sjönk 3,6%, inklusive återlagd utdelning, till 56,00 SEK per aktie.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 12,1%.
– Utdelningsförslag 3,30 (3,30) SEK per aktie.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (12 mån)
+Positiva: Nolato, HiQ och Orc Group
-Negativa: Transcom, B&B TOOLS och MTG

Större förändringar i aktieportföljen (12 mån)
+Ökat: MTG, Acando och Hakon Invest
-Minskat: Beijer Electronics, Beijer Alma och Unibet

Substansvärdet den 21 september var 66 SEK per aktie och aktiekursen 57,00 SEK.
 
Årsstämman hålls den 21 november 2012.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF