SVOLDERS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010/2011

1 september 2010 – 31 augusti 2011

– Periodens redovisade resultat (12 mån) var -7 (186) MSEK, motsvarande -0,60 (14,60) SEK per aktie.

– Substansvärdet minskade 0,8%, inklusive återlagd utdelning, till 65,70 SEK per aktie.

– Aktiekursen (B) ökade 1,2%, inklusive återlagd utdelning, till 61,50 SEK per aktie.

– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 6,3%.

– Utdelningsförslag 3,30 (4,00) SEK per aktie.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (12 mån)
+Positiva: Beijer Alma, Beijer Electronics och Niscayah
-Negativa: Transcom, Nolato och Orc Group

Större förändringar i aktieportföljen (12 mån)
+Ökat: Saab, Björn Borg och JM
-Minskat: Beijer Alma, Niscayah och Cardo

Substansvärdet den 23 september var 57 SEK per aktie och aktiekursen 54,00 SEK.

Årsstämman hålls den 22 november 2011 i Stockholm.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF