Svolders A- och B-aktier handlas sedan årsskiftet på Nasdaq Stockholms Mid Cap lista

Marknadsvärdet för Svolder, beräknat utifrån senaste betalkurs på B-aktien, uppgick den 30 december 2016 till knappt 2,5 miljarder SEK. För att kvalificera sig till Nasdaq Stockholms Mid Cap lista krävs att bolaget har ett marknadsvärde mellan 150 miljoner och 1 miljard EUR.

Svolders B-aktie steg inklusive reinvesterad utdelning med 58 procent under 2016, motsvarande drygt 910 MSEK.

För historisk totalavkastning se tabellen nedan:

Totalavkastning i procent per 2016-12-30 1 år 3 år 5 år 10 år
(2016)  (2014-2016)  (2012-2016)  (2007-2016)
Svolders B-aktie, reinvesterad 58 150 364 305
Carnegie Small Cap Return Index 12 77 173 171
SIX Return Index 10 40 109 107

Källa: SIX Edge

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF