SVOLDER: OMSTÄMPLING AV A-AKTIER

Under juni månad har Svolder AB (publ) på begäran av Investment AB Öresund genomfört omstämpling av 107 852 A-aktier till motsvarande antal B-aktier i bolaget.   

Efter omstämplingen uppgår antalet A-aktier till 622 836 och antalet B-aktier uppgår till 12 177 164. Antalet aktier och röster i Svolder AB framgår av nedanstående tabell:

Antal A-aktier Antal B-aktier Antal röster Antal aktier
Före omstämpling 730 688 12 069 312 19 376 192  12 800 000
Efter omstämpling 622 836 12 177 164 18 405 524 12 800 000

Stockholm den 30 juni 2015

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF