SVOLDER: Flaggningsmeddelande FM Mattsson Mora Group AB

Svolder AB (publ) har den 28 juni 2018 förvärvat 214 000 B-aktier i FM Mattsson Mora Group AB (publ) (“FMM”). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 1 683 990 B-aktier. Detta motsvarar 12,5 procent av aktiekapitalet och 5,3 procent av rösterna i FMM. Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF