Svolder: Flaggningsmeddelande Bong

Svolder AB (publ) har den 8 februari 2016, efter konvertering av konvertibelt förlagslån 2013/2018, erhållit 10 909 091 aktier i Bong AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 16 661 088 aktier. Detta motsvarar 7,9 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bong AB (publ). Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF