Svolder: Flaggningsmeddelande Acando

Svolder AB (publ) har den 7 augusti 2013 förvärvat 890 000 B-aktier i Acando AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 7 754 883 aktier, fördelade på 500 000 A-aktier och 7 254 883 B-aktier. Detta motsvarar 10,7 procent av aktiekapitalet och 11,7 procent av rösterna i Acando AB (publ). Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF