Svolder: Flaggningsmeddelande Acando

Till följd av Acando AB’s nyligen genomförda apportemission har antalet aktier och röster ökat i bolaget (se Acandos pressmeddelande 2014-07-31). Svolder AB (publ)´s aktieinnehav per 2014-07-30 om 500 000 A-aktier och 8 475 957 B-aktier motsvarar efter denna förändring 9,8 procent av röstetalet och 8,6 procent av antalet aktier i Acando AB (publ). Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF