Svolder: Flaggningsmeddelande Acando

Svolder AB (publ) har den 14 augusti 2014 förvärvat 880 000 B-aktier i Acando AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 10 069 330 aktier, fördelade på 500 000 A-aktier och 9 569 330 B-aktier. Detta motsvarar 9,6 procent av aktiekapitalet och 10,6 procent av rösterna i Acando AB (publ). Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF