Svolder delårsrapport 3

Delårsrapport III

Delårsperiod: 1 september 2003-31 maj 2004 (9 mån)
Aktuell rapportperiod: 1 mars-31 maj 2004 (3 mån)

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i börsnoterade aktier i
svenska små och medelstora företag.
Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Svolders substansvärde
offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida.

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med RR20 Delårsrapportering.
Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i
delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Nya rekommendationer
från Redovisningsrådet, som trätt i kraft under perioden, har ej haft
någon inverkan på resultat- och balansräkningarna. Redovisningen baseras
på marknadsvärdering av värdepappersportföljen. En redovisning enligt
årsredovisningslagen (ÅRL), baserad på lägsta värdets princip, återfinns
dessutom i slutet av rapporten.

Utfall delårsperioden (9 mån)

· Delårsperiodens redovisade resultat (9 mån) var 117,5 (-102,7) MSEK,
motsvarande 9,20 (-8,00) SEK per aktie.
· Substansvärdet steg 22,2%, justerat för utdelning, till 48,20 SEK per aktie.
· Börskursen (B) steg 17,2%, justerat för utdelning, till 43,00 SEK per aktie.
· Småbolagsindex CSX och generalindex AFGX steg 19,6 respektive 15,5%
(exkl utdelningar).
· Substansvärderabatten på bokslutsdagen uppgick till 10,8%.

Utfall aktuell rapportperiod (3 mån)

· Periodens redovisade resultat (3 mån) var -16,4 (10,1) MSEK,
motsvarande -1,30 (0,80) SEK per aktie.
· Substansvärdet sjönk 2,6% till 48,20 SEK per aktie.
· Börskursen (B) gick ned 4,4% till 43,00 SEK per aktie.
· Småbolagsindex CSX och generalindex AFGX sjönk 2,5 respektive 3,5%
(exkl utdelningar).
· Substansvärdet den 11/6 var 49 SEK och börskursen 43 SEK.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/06/17/20040617BIT00210/wkr0001.pdf Hela rapporten


PDF