PRESSKOMMUNIKÉ

Beslut

Vid ordinarie bolagsstämma i Svolder AB (publ) den 17 november 2004 fastställdes styrelsens förslag om utdelning till 2,40 SEK per aktie för verksamhetsåret 2003/04. Som avstämningsdag beslutades den 22 november 2004, vilket medför att utdelningen beräknas utbetalas genom VPC den 25 november 2004.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Mats Guldbrand, Ulf Hedlundh, Eric Hielte, Karin Kronstam och MatsOla Palm. Rolf Lundström valdes in som ny styrelseledamot. Tidigare ledamoten Håkan Bohlin hade avböjt omval. Vid efterföljande styrelsemöte omvaldes MatsOla Palm till styrelsens ordförande.

Nästa rapport

Den första delårsrapporten för verksamhetsåret 2004/05, avseende perioden 1 september – 30 november, kommer att offentliggöras den 16 december 2004.

Stockholm den 18 november 2004

STYRELSEN

Frågor med anledning av denna presskommuniké kan ställas till VD Ulf Hedlundh, telefon 08-440 37 70.


PDF