Ordinarie bolagsstämma

PRESSKOMMUNIKÉ

Beslut
Vid ordinarie bolagsstämma i Svolder AB den 17 november 1999 fastställdes
styrelsens förslag om utdelning till 8,50 SEK/aktie för verksamhetsåret
1998/99. Utdelningen beräknas att utbetalas från VPC den 25 november 1999.
Vidare bifölls styrelsens förslag till förändrad bolagsordning.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Håkan Bohlin, Mats Guldbrand, Ulf
Hedlundh, Karin Kronstam och Johan Rapp, samt nyvaldes Eric Hielte, ordförande
i Ernströmgruppen AB. Vid efterföljande styrelsemöte omvaldes Johan Rapp till
styrelsens ordförande.

Till ordinarie revisorer omvaldes auktoriserade revisorerna Thomas Thiel och
George Pettersson, KPMG.

VD-kommentar
I sitt anförande på bolagstämman framhöll VD Ulf Hedlundh att ledstjärnorna
för Svolders verksamhet även framöver kommer vara strävan att skapa mervärde
för aktieägarna, att publicera kvalitativ och frekvent räkenskapsinformation
samt att värna om investment-bolagets självständighet vid utformningen av
aktieportföljen.

Vidare konstaterade Ulf Hedlundh att föregående verksamhetsårs
substansvärdetillväxt utvecklats i nivå med jämnförelseindex CSX. Innevarande
verksamhetsår har börjat starkt. Svolders substansvärde för perioden 1
september – 12 november 1999 steg 13 procent till 167 kronor per aktie, vilket
var något mer än CSX (8%). Aktiekursen har under samma period stigit 19
procent.

Nästa rapport
Verksamhetsåret 1999/2000 års första delårsrapport, avseende perioden 1
september – 30 november, kommer att offentliggöras den 17 december 1999.

Stockholm den 17 november 1999

STYRELSEN

Frågor med anledning av denna presskommuniké kan ställas till VD Ulf Hedlundh,
telefon 08-440 37 70.

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/11/18/19991118BIT00050/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/11/18/19991118BIT00050/bit0002.pdf


PDF PDF