Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

TurnIT AB (publ) har meddelat att bolagets nyemission, som avslutades
den 18 september, har fulltecknats. Svolder AB har i sin helhet tecknat
erhållna teckningsrätter i denna företrädesemission.

Svolder deltog den 2 juli 2002, tillsammans med övriga större
aktieägare, likaså i en riktad nyemission i TurnIT. Då erhållna aktier
var inte berättigade till teckning i nu genomförd företrädesemission,
men föranledde offentliggörande genom flaggning. Svolders kapitalandel i
TurnIT har därefter minskat genom den fulltecknade företrädesemissionen
och utgörs för närvarande av 2 474 627 B-aktier, motsvarande 4,7 procent
av aktiekapital respektive 2,9 procent av röstetalet i bolaget.

Stockholm den 20 september 2002
SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/20/20020920BIT00280/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/20/20020920BIT00280/wkr0002.pdf


PDF PDF