Delårsrapport – tre månader

Delårsrapport – tre månader 1 september-30 november 1999

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i marknadsnoterade aktier
i svenska småbolag med börsvärden upp till ca 7,3 miljarder kronor.
Bolaget är noterat på OM Stockholmsbörsens OTC-lista. Svolders
substansvärde offentliggörs veckovis.

*Substansvärdet steg 19,4%, inklusive utdelning, till 168,50 SEK per
aktie.
*Börskursen (B) steg 15,5%, inklusive utdelning, till 137 SEK.
*Jämförelseindex CSX steg under motsvarande tremånadersperiod 17,6%.
*Substansvärdet den 16/12 var 182 SEK per aktie och börskursen 151,50 SEK.
*Substansvärderabatten var på balansdagen drygt 18%.
*Periodens resultat (3 mån) var 152,5 (-5,0) MSEK,
motsvarande 23,80 (-0,80) SEK per aktie.

Stora bidragsgivare till substansvärdet

Positiva: Information Highway, Frontec, Enlight Interactive och
PartnerTech

Negativa: G&L Beijer och Haldex

Större förändringar i aktieportföljen

Köpt: Finnveden, Frontec, Munksjö, Geveko och Gunnebo
Sålt: Information Highway, Eldon, Sardus, Kungsleden och Enlight
Interactive

RESULTAT- OCH SUBSTANSVÄRDEUTVECKLING

3 mån 3 mån 12 mån
rullande

1/9-30/11 1/9-30/11 1/12 98-
99 98 30/11 99

MSEK SEK/aktie MSEK SEK/aktie MSEK SEK/aktie
Mottagen 0,6 0,10 0,5 0,10 30,1 4,80
utdelning mm

Förvaltningskostn -3,4 -0,50 -2,5 -0,40 -13,7 -2,10
ad

Realiserat 155,3 24,30 -3,0 -0,50 178,8 27,90
resultat aktier
Redovisat 152,5 23,80 -5,0 -0,80 195,2 30,50

resultat
Orealiserat -22,5 -3,50 -88,4 -13,80 53,7 8,40

resultat aktier
Lämnad utdelning 54,5 8,50 54,4 8,50 54,4 8,50
Substansvärdeförä 184,4 28,80 -39,0 -6,10 303,3 47,40

ndring

Substansvärde 1078,3 168,50 829,4 129,60 948,4 148,20
(UB)

Inledningen av rapportperioden 1 september-30 november, dvs den första

tremånadersperioden av verksamhetsåret 1999/2000, kan på flertalet börser
karakteriseras som avvaktande. Den historiskt svaga börsperioden
september-oktober, förändringar av centralbankernas penningpolitik i

åtstramande riktning, oro inför milleniumskiftet samt vinsthemtagningar
från en under kalenderåret god utveckling var sammantaget återhållande

faktorer.

Under slutet av oktober och hela november var kursutvecklingen däremot

mycket stark, inte minst gällde detta den svenska aktiemarknaden.
Centralbankernas höjda styrräntor signalerar en avsikt att bekämpa

inflationstendenser. Agerandet har mottagits positivt av
obligationsmarknaderna, varvid de långa räntorna efter en betydande
stigning i september åter är på sensommarens nivåer. En stark

niomånadersrapport från Ericsson samt att de normalt svaga höstmånaderna

inte skapade någon börsturbulens har vidare positivt påverkat
marknadsaktörerna. Börsuppgången de senaste sex veckorna har dock nästan

uteslutande kanaliserats till sektorerna IT och Telekom.

Världens ekonomier fortsätter att utvecklas mycket starkt. Den amerikanska

ekonomin redovisar åter rekordtillväxt, samtidigt som förbättringstakten i
Europa och Sydostasien är betydande. Råvarupriser stiger liksom löner, men

trots detta har ännu inga betydande inflationstecken noterats i varken USA
eller Europa. Konsumenternas förtroende för den egna ekonomin är i
flertalet länder mycket högt.

På valutamarknaderna befästs trenderna om en svagare Euro och en kraftigt

förstärkt japansk YEN. Kursmönstret för den amerikanska USD och brittiska
GBP har varit oregelbundet. Under tremånadersperioden har dock en
treprocentig förstärkning för båda valutorna relativt kronan ägt rum. Sett

över en tolvmånadersperiod utgör YEN-förstärkningen hela 26 procent och
Euro-försvagningen 8,6 procent i ett svenskt perspektiv. De stora

valutarörelserna förändrar de olika produktionsländernas konkurrenskraft,
och kommer att leda till svårigheter för inte minst den japanska

exportindustrin. Även den svenska konkurrenskraftsförsämringen relativt
Kontinentaleuropa är inte oväsentlig.

Under tremånadersperioden steg Affärsvärldens generalindex (Afgx) med hela
20,6 procent, att jämföra med 7,5 procent för Morgan Stanleys världsindex

mätt i USD. De senaste tolv månaderna har den svenska börsen (Afgx) stigit
med nästan 41 procent, och har därmed överträffat de största västerländska
börserna med 15-25 procentenheter. De små bolagens aktier har utvecklats

väl under tremånadersperioden, om än inte lika starkt som hela marknaden.
Carnegie Small Cap Index (CSX) steg 17,6 procent, huvudsakligen genom en

mycket stark kursutveckling för IT-aktier.

Portfölj- och kursutveckling

Svolders substansvärde steg under tremånadersperioden med 19,4 procent,

inklusive den under perioden lämnade utdelningen om 8,50 kr per aktie.
Bolagets B-aktie steg samtidigt, likaså inklusive lämnad utdelning, med
15,5 procent. Den sk substansvärderabatten var på balansdagen drygt 18

procent.

TOTALAVKASTNING I PROCENT1)

3 mån 12 mån rullande

1/9-1999-30/11-1999 1/12-1998-30/11-1999
Aktiekurs 15,5 5,4

(B)
Substansv 19,4 36,6
ärde

CSX 17,6 30,6

1) Inklusive faktiska (Svolder) och beräknade utdelningar (CSX).

Substansvärdetillväxten överträffade härigenom CSX med nästan 2
procentenheter. Det bör särskilt noteras att aktier som redan lämnat

Svolders småbolagsdefinition, men som lämnar CSX först vid årsskiftet,
höjt jämförelseindex med drygt en procentenhet under perioden. Denna
indexeffekt, som i första hand beror på Framfabs kursuppgång och i andra

hand Icons, kan i större utsträckning komma att påverka kommande
tremånadersperiods indexjämförelse.

Svolders meravkastning är framför allt orsakad av en mycket god
kursutveckling för internetkonsulten Information Highway, IT-konsulten

Frontec samt kontraktstillverkaren PartnerTech. Dessutom har
börsnoteringen av det tidigare onoterade Enlight Interactive medfört ett

betydande substansvärdebidrag. Två av Svolders största innehav –
industrihandelsgruppen G&L Beijer samt fordonskomponentkoncernen Haldex –
utvecklades däremot svagt.

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/12/17/19991217BIT00680/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/12/17/19991217BIT00680/bit0002.pdf


PDF PDF