DELÅRSRAPPORT III

DELÅRSRAPPORT III

Aktuell rapportperiod: 1 mars-31 maj 2002 (3 mån).
Delårsperiod: 1 september 2001-31 maj 2002 (9 mån).

Svolder är ett rent investmentbolag som främst placerar i
marknadsnoterade
aktier i svenska småbolag med börsvärden upp till ca 7 miljarder SEK.
Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.
Svolders substansvärde offentliggörs veckovis.

Redovisningen baseras på marknadsvärdering av värdepappersportföljen i
överensstämmelse med IAS39.1)
En redovisning enligt årsredovisningslagen, baserad på lägsta värdets
princip, återfinns dessutom på sid 8.

UTFALL DEN AKTUELLA RAPPORTPERIODEN (3 MÅN)

· Substansvärdet föll 10,9%, till 53,20 SEK per aktie.
· Börskursen (B) föll 2,5%, till 59,00 SEK per aktie.
· Jämförelseindex CSX föll 2,6% (justerat för utdelning).
· Substansvärdet den 17/6 var 47,00 SEK och börskursen 51,00 SEK.
· Substansvärdepremien var på balansdagen 11%.
· Periodens redovisade resultat (3 mån) var -83,4 (80,9) MSEK,
motsvarande -6,50 (6,30) SEK per aktie.

Stora bidragsgivare till substansvärdet
Positiva: ProfilGruppen, Beijer Alma och Axfood
Negativa: Nolato, LGP Telecom, Telelogic, Dimension, Bure Equity och
Frontec

Större förändringar i aktieportföljen
Köpt: Axis, Telelogic, Nolato och Bure Equity
Sålt: Axfood, Finnveden, G&L Beijer, Hexagon och Micronic

1) Delårsrapporten är upprättad i enlighet med RR20
Delårsrapportering. Värden publicerade på denna sida och företrädesvis i
delårsrapporten baseras på de redovisningsprinciper och
beräkningsmetoder som använts i årsredovisningen 2000/2001. Detta
innebär att aktieinnehaven upptas till marknadsvärden och att innehavens
samlade värdeförändring under aktuella perioder ingår i “Resultat från
värdepapper” och “Eget kapital”. En redovisning baserad på
marknadsvärden ger en rättvisande bild av bolagets verksamhet.
2)
Texten på samtliga sidor förutom sidan 8 i denna delårsrapport belyser
Svolders verksamhet utifrån ett perspektiv där samtliga tillgångar
marknadsvärderas, och där förändringar i marknadsvärden under en
redovisningsperiod i sin helhet påverkar verksamhetens resultat. Detta
baseras på internationell redovisningspraxis (IAS 39), som ännu inte
tillämpas i Sverige. Redovisningsinformation som i stället följer
årsredovisningslagen (ÅRL) presenteras därför på sidan 8. Avvikelserna
rör vanligen framför allt periodens resultat samt det bokförda värdet på
aktieportföljen, som enligt IAS – till skillnad mot ÅRL – grundas på
marknadsvärden. Skillnaderna i denna delårsrapport är marginella då ett
nedskrivningsbehov enligt ÅRL har förelegat. Svolder och bolagets
revisorer bedömer att information baserad på IAS ger en mer rättvisande
bild av bolagets verksamhet.
I rapporten förekommer som tidigare ett antal tidsbegrepp som generellt
tillämpas bland de noterade bolagen på Stockholmsbörsen. “Den aktuella
rapportperioden” avser perioden 1 mars-31 maj 2002. Värden för
delårsperioden, den aktuella rapportperioden samt historiska jämförelser
finns i resultat-, balans-, kassaflödes- och nyckeltalstabeller på
sidorna 6 och 7. Därutöver lämnas även motsvarande uppgifter för
föregående räkenskapsår samt för senast rullande tolvmånadersperiod.

Den senaste tremånadersperioden har åter kommit att präglas av svag
kursutveckling för tillväxtaktier på världens börser. Särskilt svagt har
den svenska aktiemarknaden samt den amerikanska tillväxtbörsen Nasdaq
utvecklats. Den förbättring för industrikonjunkturen, som noteras i
flertalet ledande indikatorer, har inte omfattat telekomsektorn.
Ericssons beslut i inledningen av april att vidta ytterligare
kostnadsbesparingar samt därutöver genomföra en nyemission har varit
mycket kännbart för den svenska aktiemarknaden. Affärsvärldens
Generalindex (AFGX) föll 12,6 procent och Nasdaq tappade 6,7 procent,
mätt i lokala valutor.
Den svaga utvecklingen har däremot inte gällt ett antal asiatiska
börser. Exempelvis stärktes den japanska aktiemarknaden med drygt 11
procent under den aktuella rapportperioden. Mätt i SEK föll världsindex
(MSCI) med närmare 7 procent. Valutakursförändringarna har vidare varit
väsentliga under tremånadersperioden. Euro och svenska kronor har
stärkts med ca 7 procent relativt amerikanska dollar och ca 4 procent i
förhållande till engelska pund. Sett över de senaste 12 månaderna har
Euro och svenska kronor stärkts med ytterligare ungefär två
procentenheter mot dessa valutor, och relativt japanska yen med totalt
knappt 13 procent. Den svenska industrins konkurrenskraft har härigenom
försvagats på senare tid, dock utifrån ett gott utgångsläge.
Den svenska småbolagsmarknaden fortsatte under den aktuella
rapportperioden att utvecklas mindre dåligt än börsen som helhet. CSX
föll med 4,6 procent, vilket är nästan åtta procentenheter bättre än
AFGX. Nämda värden är ca två procentenheter bättre om hänsyn tas till
underliggande utdelning, som till stor del distribuerats under april och
maj. Stora svenska bolag som AstraZeneca, Ericsson, Skandia och Telia
har haft en svag eller mycket svag kursutveckling under
tremånadersperioden. Underleverantörer och konsulter till telekomföretag
har likaså drabbats medan flera verkstads- och fastighetsbolag, vilka
väger tungt i småbolagsindex, däremot utvecklats väl.
Världens centralbanker har under våren blivit mindre expansiva i sin
penningpolitik. Producentpriser och löner har i flera fall börjat stiga.
Andra ledande indikatorer visar också på ökad ekonomisk aktivitet. I
några länder, däribland Sverige, har detta resulterat i höjd styrränta.
Genomgående har penningmarknads- och obligationsräntor höjts under den
aktuella rapportperioden och är därmed åter på eller över de nivåer som
rådde före terrorattackerna den 11 september 2001. Höjda räntor är en
följd av bättre ekonomisk aktivitet, vilket är positivt sett ur
aktieperspektiv, men medför samtidigt att avkastningskraven på
alternativa placeringar som just aktier och fastigheter höjs.

Aktiekursutveckling
Svolders B-aktie betalades på balansdagen senast till 59 SEK. Under den
aktuella rapportperioden har aktien därmed fallit 2,5 procent.
Substansvärdepremien var vid detta tillfälle 11 procent. B-aktien har
omsatts under samtliga börsdagar, med ett genomsnitt om 6200 aktier per
dag. Svolders A-aktie har begränsad omsättning. Under motsvarande
tidsperiod omsattes genomsnittligen 90 aktier per dag. Enligt Svolders
bolagsordning kan A-aktieägare som önskar omvandla A- till B-aktier göra
detta genom anmälan till styrelsen. Formulär kan erhållas från bolaget.

Substansvärdets förändring
Svolders substansvärde utvecklades svagt under den aktuella
rapportperioden, och var på balansdagen 53,20 SEK per aktie.
Förändringen var -10,9 procent, vilket är mer än åtta procentenheter
sämre än jämförelseindex CSX om hänsyn tas till underliggande
utdelningar. Orsaken går främst att finna i ett mindre framgångsrikt
urval av industriaktier, portföljens höga andel av telekomrelaterade
aktier, samt avsaknaden av fastighetsaktier.
Under den aktuella rapportperioden har ungefär två av tre aktieinnehav i
portföljen redovisat en negativ värdeutveckling, justerat för lämnad
aktieutdelning. De största besvikelserna har varit de telekomrelaterade
aktierna Nolato, LGP Telecom och Telelogic, vilka tillsammans belastat
substansvärdet med mer än 50 MSEK (4 SEK per Svolderaktie). Bolagen har
utförligt beskrivits i tidigare delårsrapporter under verksamhetsåret.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/19/20020619BIT01290/wkr0001.doc Hela rapporten
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/19/20020619BIT01290/wkr0002.pdf Hela rapporten


PDF PDF