Delårsrapport II

DELÅRSRAPPORT II

Aktuell rapportperiod: 1 december 2001-28 februari 2002 (3 mån).
Delårsperiod: 1 september 2001-28 februari 2002 (6 mån).

Svolder är ett rent investmentbolag som främst placerar i
marknadsnoterade
aktier i svenska småbolag med börsvärden upp till ca 6,5 miljarder SEK.
Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.
Svolders substansvärde offentliggörs veckovis.

Redovisningen baseras på marknadsvärdering av värdepappersportföljen i
överensstämmelse med IAS39.1)
En redovisning enligt årsredovisningslagen, baserad på lägsta värdets
princip, återfinns dessutom på sid 8.

UTFALL DEN AKTUELLA RAPPORTPERIODEN (3 MÅN)

¤ Substansvärdet föll 5,1%, till 59,70 SEK per aktie.
¤ Börskursen (B) föll 3,2%, till 60,50 SEK per aktie.
¤ Jämförelseindex CSX steg 4,8%.
¤ Substansvärdet den 19/3 var 62,40 SEK och börskursen 63,00 SEK.
¤ Substansvärdepremien var på balansdagen 1,4%.
¤ Periodens redovisade resultat (3 mån) var -41,0 (-88,4) MSEK,
motsvarande -3,20 (-6,90) SEK per aktie.

Stora bidragsgivare till substansvärdet

Positiva: Axfood, Micronic, Ljungberg-Gruppen och Hexagon

Negativa: LGP Telecom, Boss Media, Readsoft och Beijer Alma

Större förändringar i aktieportföljen

Köpt: LGP Telecom, Hexagon, Beijer Alma och Telelogic

Sålt: NIBE Industrier, Axfood, LjungbergGruppen och Wedins

1) Delårsrapporten är upprättad i enlighet med RR20 Delårsrapportering.
Värden publicerade på denna sida och företrädesvis i delårsrapporten
baseras på de redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som använts i
årsredovisningen 2000/2001. Detta innebär att aktieinnehaven upptas till
marknadsvärden och att innehavens samlade värdeförändring under aktuella
perioder ingår i “Resultat från värdepapper” och “Eget kapital”. En
redovisning baserad på marknadsvärden ger en rättvisande bild av
bolagets verksamhet.

Texten på samtliga sidor förutom sidan 8 i denna delårsrapport belyser
Svolders verksamhet utifrån ett perspektiv där samtliga tillgångar
marknadsvärderas, och där förändringar i marknadsvärden under en
redovisningsperiod i sin helhet påverkar verksamhetens resultat. Detta
baseras på internationell redovisningspraxis (IAS 39), som ännu inte är
tillämplig i Sverige. Redovisningsinformation som i stället följer
årsredovisningslagen (ÅRL) presenteras därför på sidan 8. Avvikelserna
rör framför allt periodens resultat samt det bokförda värdet på
aktieportföljen, som enligt IAS – till skillnad mot ÅRL – alltid grundas
på marknadsvärden. Svolder och bolagets revisorer bedömer att
information baserad på IAS ger en mer rättvisande bild av bolagets
verksamhet.
I rapporten förekommer som tidigare ett antal tidsbegrepp som generellt
tillämpas bland de noterade bolagen på Stockholmsbörsen. “Den aktuella
rapportperioden” avser perioden 1 december 2001-28 februari 2002. Värden
för delårsperioden, den aktuella rapportperioden samt historiska
jämförelser finns i resultat-, balans-, kassaflödes- och
nyckeltalstabeller på sidorna 6 och 7. Därutöver lämnas även motsvarande
uppgifter för föregående räkenskapsår samt för senast rullande
tolvmånadersperiod.

Under den aktuella rapportperioden har aktiemarknaderna åter kommit att
präglas av liknande faktorer som under merparten av år 2000 och 2001.
Aktier i tillväxtbolag inom TIME-sektorn – Telekom, IT, Media och
Underhållning – har noterat kraftiga kursfall. Samtidigt har aktier i
förhållandevis stabila branscher – särskilt Läkemedel, Finans och
Konsumentvaror utvecklats väl. Under tremånadersperioden har dessutom,
trots den svaga industrikonjunkturen, aktier i just industribolag stigit
kraftigt.
Under tremånadersperioden har världsindex (MSCI) mätt i USD sjunkit 3,6
procent. Flertalet börser har haft en negativ utveckling. Amerikanska
teknikbörsen Nasdaq föll exempelvis 10,5 procent och Affärsvärldens
generalindex tappade 3,8 procent. Det svenska småbolagsindexet CSX,
vilket vanligen följer Nasdaq, uppvisade däremot goda 4,8 procent och
överträffade därmed påtagligt de stora bolagens kursutveckling.
På senare tid har allt fler konjunktursignaler pekat på en vändning av
världskonjunkturen. Utvecklingen följer väl Svolders framtidsbedömning
som den presenterades i årsredovisningen (oktober 2001). Konsumenters
och företags förtroende är stigande, även om det inom industrin sker
från låga nivåer. Lageravvecklingen har förbytts i något förstärkta
orderstockar, penningmarknadsräntorna är attraktiva och analytikerna i
Sveriges omvärld börjar i allt större utsträckning att justera upp sina
vinstprognoser i stället för att som hittills göra det motsatta. De
positiva effekterna på svenska företagsvinster skall dock inte
överskattas för 2002, även om jämförelsetalen successivt blir allt mer
attraktiva.
Stigande börskurser är normalt en av de mest betydelsefulla
indikatorerna på framtida konjunkturförbättringar. Den uppgång som
noterades under föregående tremånadersperiod borde, enligt Svolders
förmenande, ha fortsatt under den aktuella rapportperioden – inte åter
förbytts i nedgång. Säkert har tilltron till aktiemarknadernas och
företagens funktionssätt skadats av aktuella finansskandaler och tveksam
redovisning i vår omvärld. Sådan misstro blir knappast permanent när
konjunkturförbättringen väl leder till höjda företagsvinster.

TOTALAVKASTNING I PROCENT1)

3 mån 6 mån 12 mån rullande
1/12 2001- 1/9 2001- 1/3 2001-
28/2 2002 28/2 2002 28/2 2002

Aktiekurs (B) -3,2% -10,5% -11,1%
Substansvärde -5,1% 2,2% -11,9%
CSX 4,8% 15,3% -7,9%

1) Inklusive faktiska (Svolder) och beräknade utdelningar (CSX).

Aktiekursutveckling
Svolders B-aktie föll med 3,2 procent under den aktuella
rapportperioden. Carnegie Small Cap Index (CSX) steg under motsvarande
tidsperiod 4,8 procent.

Portfölj- och substansvärdeutveckling
CSX hade en stark tremånadersperiod. Utvecklingen överträffade
exempelvis den samlade svenska börsen med 8,6 procentenheter (Afgx) och
det normalt samvarierande amerikanska Nasdaq med mer än 15
procentenheter. Inom CSX noterade ett flertal av de aktier med hög vikt
i index en stark kursutveckling. Detta rörde sig om aktier inom
sektorerna Industri, Konsumentvaror och IT,
sektorer där endast portföljinnehaven i Axfood och Micronic uppvisade
motsvarande tillväxt.
Svolders substansvärdeutveckling var svag i förhållande till CSX.
Substansvärdet sjönk 5,1 procent, vilket utgör en negativ avvikelse
relativt jämförelseindex om hela tio procentenheter under
tremånadersperioden. Orsaken kan förklaras av ett inte
tillfredsställande aktieurval samt en för stor vikt i aktier beroende av
telekomindustrin. Branschexponeringen har, förutom den i telekom,
däremot varit god under den aktuella rapportperioden. Portföljurvalet
har varit dåligt inom branscherna Industri och IT, samt
otillfredsställande inom Råvaror och Tjänster. Slutligen var den
kraftiga undervikten av aktier inom Hälsovårds- respektive
Finansbranschen positiv för utfallet.
Utfallet den senaste tremånadersperioden utgör i flertalet fall en
spegelbild av föregående tremånadersperiod. Aktier som LGP Telecom, Boss
Media, Readsoft, Dimension och Nolato – som tidigare utvecklats starkt –
har i stället belastat substansvärdet under den aktuella
rapportperioden. Orsakerna till kursfallet i LGP beskrivs nedan.
Aktieportföljens IT-bolag, med undantag av Micronic, utvecklades
väsentligt sämre än motsvarande delbransch. Detta gällde även
portföljens industribolag, här med Hexagon som undantag.
Svolders aktieportfölj är ingen indexportfölj utan baseras på de
enskilda aktiernas värdering. Ett visst strategiskt fokus på enskilda
sektorer utifrån makroekonomiska faktorer kompletterar aktiebedömningen.
Portföljens utfall i förhållande till jämförelseindex kan därför komma
att kraftigt avvika mellan olika redovisningsperioder. Portföljens
värdeutveckling under den aktuella rapportperioden är trots detta inte
tillfredsställande. Inledningen av mars månad visar däremot på ett
väsentligt bättre utfall.
Svolders likvida medel, inklusive aktiehandelns oreglerade likvider,
utgjorde på balansdagen 61,1 MSEK. Detta motsvarar en likviditetsandel
om 8,0 procent av substansvärdet. Aktier köptes för 73 MSEK och såldes
för 120 MSEK under den aktuella rapportperioden.

SUBSTANSVÄRDEFÖRÄNDRINGENS STÖRSTA
BIDRAGSGIVARE 2001/2002 (3 mån)1)

MSEK SEK/aktie
Axfood 15,1 1,20
Micronic 5,2 0,40
LjungbergGruppen 3,5 0,30
Hexagon 3,1 0,20
Summa fyra största 26,8 2,10

Övriga aktier -14,6 -1,10

LGP Telecom -26,2 -2,10
Boss Media -5,7 -0,40
Readsoft -5,2 -0,40
Beijer Alma -5,1 -0,40
Dimension -4,5 -0,30
Semcon -3,9 -0,30
Summa sex minsta -50,6 -4,00

Aktier totalt -38,4 -3,00
Övrigt -2,7 -0,20
Värdeförändring -41,0 -3,20

1) Utifrån portföljens marknadsvärde 2001-11-30, 804,9 MSEK eller 62,90
SEK/aktie.

Periodens mest negativa kursutveckling noterar LGP Telecom. I samband
med en riktad nyemission i bolaget under december månad framfördes
uppfattningar från bolagets ledning att de såg förbättringar för sin
verksamhet inom telekom. Tidigare under hösten hade vidare meddelats att
investeringsbehovet i rådande marknadsläge var lågt. LGP har under
hösten 2001 investerat i mark och byggrätter för ett planerat
huvudkontor. Det kan ifrågasättas om teknikbolag på detta sätt skall
binda kapital. Det kan dessutom ifrågasättas om informationen varit
tillräckling kring effekterna på resultat och kassaflöde. Den emission
som gjordes under december var uppenbart en konsekvens av krav om
återbetalning av lån från banker. Aktiemarknadens svar på
bokslutskommunikén blev ett kraftigt kursfall.
LGP har en stark kundrelation till framför allt Nokia och väl anpassade
produkter för GSM-system och kommande 3G-nät. De kostnadsanpassningar
som bolaget genomfört under 2001 gör det successivt lättare för bolaget
att återkomma till historiska marginaler och resultat förutsatt en
återhämtning för marknaden för mobiltelekomsystem. Aktiemarknadens
tidigare höga förtroende för bolaget, dess ledning och styrelse har
drabbats av det senaste halvårets tvetydiga information. Aktien var en
av Svolders bästa bidragsgivare till substansvärdet under föregående
delårsperiod. Den omvända situationen under den nu aktuella
rapportperioden belastade istället Svolders substansvärde med hela 26,2
MSEK (2,00 SEK per Svolderaktie).
Även Readsoft har genomfört en riktad nyemission under hösten 2001 och
därefter presenterat ett helårsresultat som inte nådde aktiemarknadens
och Svolders förväntningar. Bolaget utvecklar och säljer mjukvara för
datafångst via två produktfamiljer som bidrar till rationalisering av
fakturerings- och annan dokumenthantering. Produkterna har bred
geografisk spridning och Readsoft tillhör marknadsledarna sett i ett
globalt perspektiv. Anpassningen till det försämrade marknadsläget
skedde senare än önskvärt, även om de besparingar som verkställts under
hösten 2001 gör att kostnadsnivåerna därefter kraftigt har reducerats.
Under 2001 har dessutom den egna försäljningsorganisationen
kompletterats med försäljning via de ledande leverantörerna av
affärssystem. Förutsättningarna att åter kunna redovisa tillväxt och
vinst förbättras därmed under innevarande år. Aktien har belastat
substansvärdet under den aktuella rapportperioden med 5,2 MSEK (0,40 SEK
per Svolderaktie).
Micronic Laser Systems beskrevs i delårsrapport 1 mot bakgrund av de
betydande tilläggsförvärv som Svolder gjorde under föregående
tremånadersperiod. Aktiens kurstillväxt från i höstas har fortsatt, då
ett gott sista kvartal 2001 kunde presenteras i bolagets
bokslutskommuniké. Aktien har därmed haft en god absolut värdeutveckling
under såväl gynnsamt som ogynnsamt börsklimat för tillväxtaktier.
Substansvärdebidraget under den aktuella rapportperioden var 5,2 MSEK,
motsvarande 0,40 SEK per Svolderaktie.

Portföljförändringar
Industrikonglomeratet Hexagon har genom ett antal företagsaffärer under
2001 fått en tydligare struktur. En betydande industrigrupp i USA inom
mätteknik har förvärvats och antenntillverkaren Moteco har sålts.
Fortfarande framstår gruppens verksamheter som splittrade, men
prognostiserbarheten förefaller att ha ökat. Detta förstärktes genom en
stark bokslutskommuniké som visade på lägre känslighet relativt den
svenska industrikonjunkturen än tidigare. Timingmässigt har Svolders
aktieköp varit framgångsrikt.
Beijer Alma och Nolato har uttömmande beskrivits i tidigare rapporter.
De problem som de båda koncernerna har utifrån sin exponering mot
telekomsektorn förefaller att minska, i varje fall vad gäller Nolato som
tidigt drabbades av branschförsvagningen. Presenterade
bokslutskommunikéer för 2001 har inte i någon avgörande grad avvikit
från Svolders förväntningar.
Ett bolag som påtagligt förändrat sin omvärldssyn under senare tid är
Telelogic. Även om efterfrågan under inledningen av 2002 är svag, har
marknadsklimatet i Europa och USA stabiliserats och bolaget förväntar
sig att marknaden åter kommer att kunna påvisa en positiv utveckling.
Volymutveckling är centralt för lönsamheten, då rörelsemarginalerna är
mycket höga. Verksamheten omfattar verktyg som effektiviserar
utvecklingen av mjukvara inom framför allt kommunikationsindustrin.
Telelogic har en marknadsledande position, global kundbas och
kommersiellt etablerade produkter. Genom nyemissionen under sensommaren
2001 är den finansiella situationen dessutom stabiliserad. Då
verksamheten nu likaså bedöms som stabilare än för sex månader sedan,
har Svolder utöver ovan nämnda aktieförvärv, dessutom konverterat ett
konvertibelt förlagslån till 515533 aktier.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/20/20020320BIT00470/wkr0001.doc Hela rapporten
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/20/20020320BIT00470/wkr0002.pdf Hela rapporten


PDF PDF