DELÅRSRAPPORT I 2010/2011

Aktuell rapportperiod: 1 september – 30 november 2010 (3 mån)

Utfall den aktuella rapportperioden (3 mån)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 113,7 (143,9) MSEK, motsvarande 8,90 (11,20) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 12,6%, inklusive återlagd utdelning, till 75,10 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 6,9%, inklusive återlagd utdelning, till 65,25 SEK per aktie.
– Utdelning om 51,2 MSEK, motsvarande 4,00 SEK per aktie, utbetalades under perioden.
– Substansvärdet den 3 december var 77 SEK och aktiekursen 65,75 SEK.

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
+Ökat: Transcom
-Minskat: Beijer Alma, Cardo och AAK

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
+Positiva: Beijer Alma, HiQ och Niscayah
-Negativa: Transcom

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF