DELÅRSRAPPORT I 2009/2010

Aktuell rapportperiod: 1 september – 30 november 2009 (3 mån)

Utfall den aktuella rapportperioden (3 mån)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 143,9 (-346,2) MSEK, motsvarande 11,20 (-27,00) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 19,2%, justerat för utdelning, till 66,90 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 12,1%, justerat för utdelning, till 57,25 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSRX och Stockholmsbörsens breda index SIXRX ökade 11,7 respektive 5,4%.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 14,4%.
– Utdelning om 38,4 MSEK, motsvarande 3,00 SEK per aktie, utbetalades under perioden.
– Substansvärdet den 11 december var 66 SEK och aktiekursen 56,25 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Beijer Electronics, Beijer Alma och AAK
Negativa: Inga innehav

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Ökat: Unibet, HiQ och B&B TOOLS
Minskat: Elekta, Getinge och Acando


PDF