DELÅRSRAPPORT I 2008/2009

Aktuell rapportperiod: 1 september–30 november 2008 (3 mån)

Utfall den aktuella rapportperioden (3 mån)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var -346,2 (–176,4) MSEK, motsvarande -27,00 (–13,80) SEK per aktie.
– Substansvärdet sjönk 37,5%, justerat för utdelning, till 41,10 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) minskade 29,9%, justerat för utdelning, till 37,90 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSRX och Stockholmsbörsens breda index SIXRX sjönk 35,6 respektive 29,4%.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 7,7%.
– Utdelning om 51,2 MSEK, motsvarande 4,00 SEK per aktie, utbetalades under perioden.
– Substansvärdet den 12 december var 39 SEK och aktiekursen 32,00 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Inga innehav
Negativa: Beijer Alma, Beijer Electronics och Saab

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Ökat: Elekta
Minskat: Getinge och HiQ


PDF