Delårsrapport I 1 september – 30 november 2002 (3 månader)

Delårsrapport I 1 september-30 november 2002 (3 månader)

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i marknadsnoterade
aktier i svenska små och medelstora företag. Med detta avses
huvudsakligen företag med marknadsvärden understigande 10 miljarder SEK.
Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Svolders substansvärde
offentliggörs veckovis.

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med RR20 Delårsrapportering.
Redovisningen baseras på marknadsvärdering av värdepappersportföljen i
överensstämmelse med IAS39. En redovisning enligt årsredovisningslagen
(ÅRL), baserad på lägsta värdets princip, återfinns dessutom på sid 8.

UTFALL DEN AKTUELLA RAPPORTPERIODEN (3 MÅN)

· Substansvärdet steg 3,1%, justerat för utdelning, till 42,20 SEK per
aktie.
· Börskursen (B) steg 1,7%, justerat förutdelning, till 42,50 SEK per
aktie.
· Jämförelseindex CSX steg 6,1%.
· Substansvärdet den 13/12 var 38 SEK och börskursen 40 SEK.
· Substansvärdepremien uppgick på balansdagen till 0,8%.
· Periodens redovisade resultat (3 mån) var 16,9 (58,1) MSEK,
motsvarande 1,30 (4,50) SEK per aktie.

Stora bidragsgivare till substansvärdet
Positiva: LGP Telecom, Telelogic, Axis och Beijer Electronics
Negativa: Semcon, NeoNet, Micronic, Beijer Alma och Readsoft

Större förändringar i aktieportföljen
Köpt: Karo Bio, Höganäs, NeoNet och Nolato
Sålt: LGP Telecom, BTS Group, Readsoft och Geveko

Texten på samtliga sidor förutom sidan 8 i denna delårsrapport belyser
Svolders verksamhet utifrån ett perspektiv där samtliga tillgångar
marknadsvärderas, och där förändringar i marknadsvärden under en
redovisningsperiod i sin helhet påverkar verksamhetens resultat. Detta
baseras på internationell redovisningspraxis (IAS39), som ännu inte
tillämpas i Sverige. Redovisningsinformation som i stället följer
årsredovisningslagen (ÅRL) presenteras därför på sidan 8. Avvikelserna
rör framför allt periodens resultat samt det bokförda värdet på
aktieportföljen, som enligt IAS – till skillnad mot ÅRL – grundas på
marknadsvärden. Skillnaderna i denna delårsrapport är marginella då
återförda tidigare nedskrivningar (reverseringar) enligt ÅRL skapat ett
nytt nedskrivningsbehov.
I rapporten förekommer som tidigare ett antal tidsbegrepp som generellt
tillämpas bland de noterade bolagen på Stockholmsbörsen. “Den aktuella
rapportperioden” eller” tremånadersperioden” avser perioden 1 september-
30 november 2002. Värden för den aktuella rapportperioden samt
historiska jämförelser finns i resultat-, balans-, kassaflödes- och
nyckeltalstabeller på sidorna 6 och 7. Därutöver lämnas även motsvarande
uppgifter för föregående räkenskapsår samt för senast rullande
tolvmånadersperiod.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/18/20021218BIT00360/wkr0001.doc Hela rapporten
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/18/20021218BIT00360/wkr0002.pdf Hela rapporten


PDF PDF