Delårsrapport 1 september – 30 november 2001 (3 månader)

DELÅRSRAPPORT

1 september-30 november 2001 (3 månader)

Svolder är ett rent investmentbolag som främst placerar i
marknadsnoterade
aktier i svenska småbolag med börsvärden upp till ca 6,5 miljarder SEK.
Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.
Svolders substansvärde offentliggörs veckovis.

UTFALL UNDER PERIODEN (3 MÅNADER)

· Substansvärdet steg 7,4%, inklusive utdelning, till 62,90 SEK per
aktie.
· Börskursen (B) föll 7,7%, inklusive utdelning, till 62,50 SEK per
aktie.
· Jämförelseindex CSX steg 10%.
· Substansvärdet den 14/12 var 62 SEK och börskursen 65,50 SEK.
· Substansvärderabatten var på balansdagen 0,6%.
· Periodens redovisade resultat (3 mån) var 58,1 (-268,8) MSEK,
motsvarande 4,50 (-21,00) SEK per aktie.

Stora bidragsgivare till substansvärdet

Positiva: Nolato, Micronic, LGP Telecom, Axfood och Boss Media
Negativa: BTS, Beijer Electronics och JC

Större förändringar i aktieportföljen

Köpt: Micronic, Beijer Electronics, LGP Telecom och Finnveden
Sålt: LjungbergGruppen, G&L Beijer, NIBE Industrier, KMT och Utfors

Bolagets verksamhetsår 2001/2002 omfattar tiden 1 september 2001-31
augusti 2002. Tidsperioden 1 september-30 november 2001, benämns nedan
“den aktuella rapportperioden” eller “tremånadersperioden”.

Den aktuella rapportperioden har varit mycket turbulent på världens
aktiemarknader. September inleddes mycket svagt, vilket senare också
förstärktes av terrorhandlingarna i USA. Mot slutet av månaden började
dock en förbättring att skönjas, och kursutvecklingen under resten av
tremånadersperioden blev mycket stark. Åter igen har det kunnat noteras
att placerarna genomfört en betydande sektor rotation. För de under det
senaste ett och ett halvt året ratade aktierna inom telekom-, IT- och
övriga tjänstesektorer blev kursutvecklingen nu den motsatta.
Nämnda sektorer har haft en mycket stark kursutveckling under
rapportperioden, sannolikt förstärkt av att en del placerare haft så
kallade korta positioner (sålda men ej ägda aktier), vilka det blivit
nödvändigt att täcka. Aktier i branscher med stabilare vinstutveckling,
och som dittills under 2001 haft en god utveckling – främst
konsumentvaror, fastigheter, banker och hälsovårdsaktier – har relativt
sett tappat betydligt i den senaste kapplöpningen om placerarnas gunst.
Under den aktuella rapportperioden har världsindex (MSCI) mätt i USD
sjunkit 1,7 procent. De stora internationella börserna har vanligen haft
en något negativ utveckling, medan börser med stort inslag av framför
allt teknikaktier utvecklats mycket väl. Den amerikanska teknikbörsen
Nasdaq steg exempelvis 7,2 procent under tremånadersperioden, medan det
mer generellt inriktade Dow Jones Industriindex föll 1,0 procent.

På den svenska börsen förstärks framför allt de anglosaxiska börsernas
kursmönster. Detta hänger samman med att dessa länders placerare i
turbulenta tider oftast söker sig åter till hemmamarknaderna, vilka
bedöms som mindre riskfyllda, samt att inte minst Ericssonaktien har en
större rörlighet än dominerande aktier på andra börser. Detta
förhållande utvecklades i Svolders årsredovisning. Affärsvärldens
Generalindex steg under tremånadersperioden med 5,6 procent. Den svenska
småbolagsmarknaden, med ett stort inslag av IT- och telekomföretag,
förstärktes hela 10,0 procent (CSX).

Efter en period av svaghet under sommaren återhämtade sig den
amerikanska dollarn och nådde under den aktuella rapportperioden nya
höjder. Den svenska kronan utvecklades i nivå med övriga större valutor.
Den allt mer expansiva amerikanska penningpolitiken har kompletterats
med omfattande finanspolitiska åtgärder. Penningmarknadsräntorna har
följaktligen på senare tid sjunkit betydligt. Däremot har de långa
obligationsräntorna stigit under november. Sammantaget har
avkastningskurvan, som beskriver räntenivåer för olika löptider, därför
blivit ännu brantare under tremånadersperioden än tidigare. Detta visar
på att obligationsmarknaderna tror på framtida ekonomisk återhämtning
och möjligen även på sikt ökad inflation. Dessa för aktiemarknaderna så
centrala faktorer har först på senare tid återskapat framtidstron bland
många placerare, även om de synliga effekterna på företagsvinster,
ledande indikatorer och konsumentförtroende ännu är få. Stigande
börskurser är dock normalt en av de mest betydelsefulla indikatorerna på
framtida konjunkturförbättringar.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/17/20011217BIT01090/bit0001.doc Hela Rapporten
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/17/20011217BIT01090/bit0001.pdf Hela Rapporten


PDF PDF