Byte av redovisningsprincip

Byte av redovisningsprincip

Svolder distribuerar 2001-10-29 årsredovisningen för verksamhetsåret
2000/01. Bolaget presenterade 2001-09-20 i bokslutskommunikén för
verksamhetsåret, att bolagets aktieinnehav hade värderats till
marknadsvärden i stället för som tidigare till anskaffningsvärden.

Bytet av redovisningsprincip innebär att aktieportföljens
värdeförändring under en tidsperiod även framgår av resultaträkningen,
oavsett om värdet realiserats eller inte. Redovisningen kommer därmed
att följa aktiemarknadens kursrörelser i stället för i den utsträckning
företagsledningen väljer att avyttra aktieinnehav.

Den förändrade redovisningsprincipen avviker från årsredovisningslagen,
men har stöd i EU:s 4:e och 7:e bolagsrättsliga direktiv. Avvikelsen har
kommenterats i den av bolagets revisorer Thomas Thiel och George
Pettersson lämnade revisionsberättelsen på följande sätt:
“Som framgår av bolagets årsredovisning redovisas värdepappersinnehaven
till marknadsvärde vilket är en avvikelse från årsredovisningslagen. Vi
delar styrelsens uppfattning att denna avvikelse leder till en bättre
redovisning av bolagets verksamhet.”
I övrigt avviker inte innehållet i revisionsberättelsen från en så
kallad ren revisionsberättelse.

Frågor med anledning av denna kommuniké besvaras av:
Ulf Hedlundh, vd, 08-440 37 73 eller 070-940 37 73

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/26/20011026BIT00190/bit0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/26/20011026BIT00190/bit0001.pdf


PDF PDF