Bokslutskommuniké

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
TOLV MÅNADER
1 september 2001-31 augusti 2002

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i marknadsnoterade
aktier i svenska små och medelstora företag. Med detta avses
huvudsakligen företag med marknadsvärden understigande 10 miljarder SEK.
Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.
Svolders substansvärde offentliggörs veckovis.

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med RR20 Delårsrapportering.
Redovisningen baseras på
marknadsvärdering av värdepappersportföljen i överensstämmelse med
IAS39. En redovisning enligt
årsredovisningslagen (ÅRL) baseras i stället på lägsta värdets princip.
I bokslutskommuniké
och delårsrapport presenteras redovisningsinformation i sammandrag. Till
följd av gjorda nedskrivningar
i aktieportföljen är denna information vid detta tillfälle identisk för
de två redovisningsmetoderna och
upprepas därför inte. I bolagets årsredovisning för 2001/2002 kommer
däremot de
båda metoderna att presenteras i sin helhet.

· Substansvärdet föll 24,6%, inklusive utdelning, till 43,10 SEK per
aktie.
· Börskursen (B) föll 33,6%, inklusive utdelning, till 44,00 SEK per
aktie.
· Jämförelseindex CSX föll 9,6% (justerat för utdelning).
· Substansvärdet den 20/9 var 37,00 SEK och börskursen 38,00 SEK.
· Substansvärdepremien uppgick på balansdagen till 2,1%.
· Periodens redovisade resultat (12 mån) var -194,9 (-483,1) MSEK,
motsvarande -15,20 (-37,70) SEK per aktie.
· Utdelningsförslag 2,25 (3,50) SEK per aktie.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (12 mån)
Positiva: Axfood, Hexagon och G&L Beijer
Negativa: LGP Telecom, Nolato, Beijer Electronics, TurnIT, Semcon och
Dimension

Större förändringar i aktieportföljen (12 mån)
Köpt: Telelogic, Axis, Nolato, Ballingslöv och LGP Telecom
Sålt: Axfood, LjungbergGruppen, G&L Beijer, NIBE och JC

Bokslutskommunikén är uppdelad i två delar, en del som avser
verksamhetsåret 2001/2002 samt en
del som belyser den senaste tremånadersperioden 1 juni-31 augusti 2002
(“den aktuella rapportperioden”).
Värden för verksamhetsåret och den aktuella rapportperioden samt
historiska jämförelser
finns i resultat-, balans-, kassaflödes- och nyckeltalstabeller på
sidorna 7 och 8.

Denna bokslutskommuniké belyser Svolders verksamhet utifrån ett
perspektiv där samtliga tillgångar marknadsvärderas, och där
förändringar i marknadsvärden under en redovisningsperiod i sin helhet
påverkar verksamhetens resultat. Detta baseras på internationell
redovisningspraxis (IAS39) som ännu inte tillämpas i Sverige där
redovisningen istället följer årsredovisningslagen (ÅRL). Avvikelserna
rör vanligen framför allt periodens resultat samt det bokförda värdet på
aktieportföljen, som enligt IAS – till skillnad mot ÅRL – grundas på
marknadsvärden. I bokslutskommuniké och delårsrapport presenteras
redovisningsinformation i sammandrag. Till följd av gjorda
nedskrivningar i aktieportföljen är denna information vid detta
tillfälle identisk för de två redovisningsmetoderna och upprepas därför
inte.
I bokslutskommunikén förekommer som tidigare ett antal tidsbegrepp som
generellt tillämpas bland de noterade bolagen på Stockholmsbörsen.
Värden för verksamhetsåret respektive den aktuella rapportperioden samt
historiska jämförelser finns i resultat-, balans-, kassaflödes- och
nyckeltalstabeller på sidorna 7 och 8.

Nedgången på världens aktiemarknader, som tog sin början i mars år 2000,
har nu pågått i över 30 månader. Det gångna verksamhetsåret har präglats
av en stark negativ trend, även om vissa perioder haft en mera positiv
utveckling. Världsindex MSCI sjönk med 18,2 procent mätt i USD under
tolvmånadersperioden, medan den amerikanska teknologibörsen Nasdaq
noterade en nedgång med 27,2 procent. Den svenska börsen, mätt som
Affärsvärldens generalindex, redovisade en likartad utveckling och föll
med 28,8 procent. Småbolagsindex, CSX föll däremot mindre, -11,6
procent.

Aktier inom tillväxtorienterade sektorer som telekommunikation, media
och informationsteknologi har noterat de kraftigaste kursfallen under
verksamhetsåret. Detta trots en upphämtning under hösten och vintern
2001 – då placerare sålde aktier i mera stabila branscher, såsom
konsumentvaror, fastigheter, banker och hälsovård – till förmån för
aktier inom TIME-sektorn. I inledningen av 2002 blev sektorutvecklingen
den motsatta, samtidigt som aktier i industribolag började gå relativt
starkt på förhoppningar om en bättre industrikonjunktur. Sedan början av
mars har dock utvecklingen på Stockholmsbörsen varit entydigt negativ.
Nedgången har varit bred och med undantag för råvarubolag och
konsumentvarurelaterade aktier har samtliga branschindex fått vidkännas
en negativ kursutveckling.

Oro och tvivel över styrkan i den internationella konjunkturen och
företagens vinstutveckling har kommit att prägla marknaden. Dessutom har
flera av de största svenska börsbolagen tvingats hantera sina egna
specifika problem. Redovisningsskandaler i USA, oro för nya
terrorhandlingar samt krigshot i Mellersta Östern är andra faktorer som
ytterligare spätt på det negativa marknadssentimentet.
Sett över de senaste 12 månaderna har valutaförändringarna varit
väsentliga. Alla ledande valutor har försvagats mot den svenska kronan –
amerikanska dollarn med 10 och euron med 4 procent. Den svenska
industrin har sålunda tappat i konkurrenskraft under denna tid.
Centralbankerna i USA och Europa har, särskilt under den första delen av
verksamhetsåret, fört en expansiv penningpolitik i syfte att stimulera
den ekonomiska tillväxten. Räntorna i USA har kommit ner kraftigt både
på den långa och korta sidan. Låga räntor gynnar aktier framför
räntebärande placeringar.

Bilden i Sverige är annorlunda, då räntorna i stort sett är på samma
nivå idag som för tolv månader sedan. Detta speglar styrkan i den
svenska hemmamarknaden och den ökade ekonomiska aktiviteten. I
förlängningen borde detta verka som en positiv kraft för aktiemarknaden
när väl världskonjunkturen vänder uppåt.

Aktiekursutveckling
Svolders B-aktie betalades på balansdagen senast till 44,00 SEK. Under
verksamhetsåret har aktien därmed fallit 33,6 procent inklusive
utdelning. Aktien värderades på balansdagen med en premie om 2,1 procent
i förhållande till substansvärdet. B-aktien har omsatts under samtliga
börsdagar, med ett genomsnitt om ca 10600 aktier per handelsdag. Handeln
i Svolders A-aktie är begränsad. Under verksamhetsåret omsattes
genomsnittligen ca 330 aktier per börsdag. Enligt Svolders bolagsordning
kan A-aktieägare som önskar omvandla A- till B-aktier göra detta genom
anmälan till styrelsen. Formulär kan erhållas från bolaget.
Antalet aktieägare har ökat med ca 400 st till ca 8200, enligt senast
offentliga aktiebok. I övrigt har inga betydande ägarförändringar skett
under verksamhetsåret.

Substansvärde och aktieportfölj
På balansdagen uppgick Svolders substansvärde till 43,10 SEK per aktie,
vilket motsvarar en nedgång under verksamhetsåret med 24,6 procent
inklusive till aktieägarna betald utdelning. Detta är hela femton
procentenheter sämre än utvecklingen för jämförelseindex CSX under
motsvarande period om hänsyn tas till uppskattade mottagna utdelningar.
Den främsta förklaringen är ett ofördelaktigt urval av industri- och IT-
aktier samt en för hög andel av aktier inom telekommunikationssektorn.
Nära tre fjärdedelar av de innehav som ingått i aktieportföljen under
verksamhetsåret gav ett negativt substansvärdebidrag. Periodens största
besvikelser var telekomaktierna LGP Telecom och Nolato tillsammans med
industrihandelsföretaget Beijer Electronics. Tillsammans belastade dessa
innehav substansvärdet med knappt 70 MSEK (5,50 SEK per Svolderaktie).
Både Nolato och LGP Telecom var tidigt ute med kostnadsnedragningar och
har dessutom via nyemissioner stärkt sin finansiella ställning. Bolagen
är därför välpositionerade när marknaden för telekomutrustning
återhämtar sig. Beijer Electronics redovisade en mycket stark inledning
av föregående kalenderår, men har under slutet av 2001 och första delen
av 2002 drabbats av vikande exportmarknader. Bolaget har stärkt
produktprogrammet och utökat sin marknadsorganisation, vilket sannolikt
bidrar till en bättre utveckling framöver.
Bland det tiotal innehav som bidrog positivt till substansvärdet under
verksamhetsåret är Axfood och Hexagon de viktigaste. Båda innehaven har
avyttrats efter god kursutveckling.

SUBSTANSVÄRDEFÖRÄNDRINGENS STÖRSTA BIDRAGSGIVARE 2001/2002 (12 mån)

(Utifrån portföljens marknadsvärde 2001-08-31, 791,6 MSEK eller 61,80
SEK/aktie)

MSEK SEK/aktie
Axfood 25,4 2,00
Hexagon 4,5 0,40
Summa två största 29,9 2,30

LGP Telecom -35,7 -2,80
Nolato -17,8 -1,40
Beijer Electronics -16,3 -1,30
TurnIT, inkl. TR -13,9 -1,10
Semcon -12,6 -1,00
Dimension -11,2 -0,90
Bure -11,0 -0,90
Frontec -10,0 -0,80
Summa åtta minsta -128,5 -10,00

Övriga aktier -86,6 -6,80

Aktier totalt -185,1 -14,50
Övrigt -9,8 -0,80
Värdeförändring före utdelning -194,9 -15,20

Under verksamhetsåret har aktier för brutto 364 MSEK förvärvats, varav
Svolders deltagande i företrädesemissioner i Finnveden, Telelogic,
Besthand och Nolato samt riktade nyemissioner i Readsoft, LGP Telecom
och TurnIT sammanlagt står för 52 MSEK. Aktier för brutto 352 MSEK har
sålts under motsvarande period. Till aktieägarna har lämnats utdelning
om 44,8 MSEK för verksamhetsåret 2000/2001. Likvida medel, inklusive
aktiehandelns oreglerade affärer, uppgick vid verksamhetsårets utgång
till 32,8 MSEK, motsvarande 5,9 procent av bolagets substansvärde.
Kommentarer till flertalet köp och försäljningar har löpande redovisats
i Svolders delårsrapporter. Genomförda transaktioner kommer tillsammans
med gällande portföljstrategi och inriktning att utförligt beskrivas i
kommande årsredovisning.

NETTOKÖP TILL AKTIEPORTFÖLJEN (12 mån)

Aktie Antal MSEK SEK/aktie1)
Telelogic2) 4531000 39,1 8,60
Axis 1876000 36,6 19,50
Nolato3) 804100 34,3 42,30
Ballingslöv 407600 26,0 63,80
LGP Telecom4) 322600 24,1 65,70

1) Vid beräkning av köpeskillingen per aktie beräknas denna utifrån den
samlade köpe-
skillingen för samtliga under perioden förvärvade aktier av samma
aktieslag.
2) Telelogic omfattar även konvertering av förlagslån 2001/2005,
motsvarande 515533 aktier.
3) Nolato inkl. 600000 aktier tecknade i företrädesemission.
4) LGP Telecom inkl. 50000 aktier tecknade i riktad nyemission.

NETTOFÖRSÄLJNINGAR UR AKTIEPORTFÖLJEN (12 mån)

Aktie Antal MSEK SEK/aktie1)
Axfood 500000 73,4 146,90
LjungbergGruppen 473200 42,2 89,10
G&L Beijer 610000 40,3 66,10
NIBE 202000 37,5 185,50
JC 374800 18,9 50,30

1) Vid beräkning av försäljningslikviden per aktie beräknas denna
utifrån det samlade
försäljningsvärdet för samtliga under perioden sålda aktier av samma
aktieslag.

Utdelning
I enlighet med Svolders utdelningspolicy – minst fem procent av bolagets
utgående substansvärde skall årligen utdelas till aktieägarna – kommer
styrelsen att föreslå bolagsstämman att 2,25 (3,50) SEK per aktie lämnas
i aktieutdelning. Förslaget motsvarar 5,2 procent av utgående
substansvärde och en direktavkastning om 5,1 procent utifrån börskursen
på balansdagen. Utdelningssänkningen är en följd av den negativa
börsutvecklingen som medfört en nedgång i Svolders substansvärde.

Händelser efter verksamhetsårets utgång
Svolder har tecknat aktier motsvarande 1,8 MSEK i en företrädesemission
i TurnIT. Nyemissionen fulltecknades och har i kombination med
utförsäljningen av dotterbolaget Fiberdata därmed stärkt TurnITs
finansiella ställning.

Bolagsstämma och ekonomisk rapportering
Ordinarie bolagsstämma hålls den 19 november 2002 i Stockholm. Kallelse
kommer att utsändas separat till aktieägarna omkring den 15 oktober.
Årsredovisning distribueras i månadsskiftet oktober/november.
Delårsrapport för perioden 1 september 2002-30 november 2002 publiceras
den 18 december 2002.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/25/20020925BIT00490/wkr0001.doc Hela rapporten
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/25/20020925BIT00490/wkr0002.pdf Hela rapporten


PDF PDF