BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010

1 september 2009 – 31 augusti 2010

– Periodens redovisade resultat (12 mån) var 186,3 (-120,7) MSEK,  motsvarande 14,60 (-9,40) SEK per aktie.
– Substansvärdet ökade 24,8%, justerat för utdelning, till 70,20 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) steg 26,0%, justerat för utdelning, till 64,75 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSRX och Stockholmsbörsens breda index SIXRX  ökade 17,7 respektive 16,9%.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 7,8%.
– Substansvärdet den 17 september var 75 SEK per aktie och aktiekursen 66,50 SEK.
– Utdelningsförslag 4,00 (3,00) SEK per aktie.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (12 mån)
Positiva: Beijer Alma, Nolato och Beijer Electronics
Negativa: Niscayah, Unibet och Transcom

Större förändringar i aktieportföljen (12 mån)
Ökat: HiQ, Transcom och Unibet
Minskat: Getinge, Peab och Elekta

Årsstämman hålls den 17 november 2010 i Stockholm.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF