Bokslutskommuniké 2002/2003

Bokslutskommuniké Tolv månader
1 september 2002-31 augusti 2003

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i marknadsnoterade
aktier i svenska små och medelstora företag. Med detta avses
huvudsakligen företag med marknadsvärden understigande 10 miljarder SEK.
Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.
Svolders substansvärde offentliggörs veckovis.

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med RR20 Delårsrapportering.
Redovisningen baseras på
marknadsvärdering av värdepappersportföljen i överensstämmelse med IAS
39. En redovisning enligt
årsredovisningslagen (ÅRL), baserad på lägsta värdets princip, återfinns
dessutom på sidan 11.

· Periodens redovisade resultat (12 mån) var 5,4 (-194,9) MSEK,
motsvarande 0,40 (-15,20) SEK per aktie.
· Substansvärdet steg 1,0%, justerat för utdelning, till 41,30 SEK per aktie.
· Börskursen (B) föll 7,2%, justerat för utdelning, till 38,60 SEK per aktie.
· Småbolagsindex CSX steg 15,8% (justerat för utdelning).
· Substansvärderabatten uppgick på balansdagen till 6,5%.
· Substansvärdet den 19/9 var 43,00 SEK och börskursen 42,00 SEK.
· Utdelningsförslag 2,25 (2,25) SEK per aktie.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (12 mån)

Positiva: Nolato, Beijer Electronics och Trelleborg
Negativa: Bure Equity, Semcon och Beijer Alma

Större förändringar i aktieportföljen (12 mån)

Köpt: Axfood, Trelleborg och Proffice
Sålt: LGP Telecom, Ballingslöv, SSAB och BTS Group

Ytterligare information kan erhållas från:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Johan Forslund, IR-ansvarig 08-440 37 74

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/25/20030925BIT00320/wkr0001.doc Hela rapporten
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/25/20030925BIT00320/wkr0002.pdf Hela rapporten


PDF PDF