Ändring av publiceringsdatum för Svolders delårsrapport III

Publiceringen av Svolders delårsrapport III tidigareläggs till den 13 juni 2013. 

Till följd av att Svolder enligt tidigare pressmeddelande kallat till extra bolagsstämma den 13 juni 2013, så kommer delårsrapporten för perioden 1 september 2012–31 maj 2013 (9 månader) samt den aktuella rapportperioden 1 mars–31 maj 2013 att publiceras samma datum.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF