en

Svolder är ett investmentbolag som huvudsakligen investerar i börsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB sedan 1993

SVOLDERS DELÅRSRAPPORT I 2011/2012

Utfall den aktuella rapportperioden (3 mån)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var -52,2 (113,7) MSEK, motsvarande -4,10 (8,90) SEK per aktie.

– Substansvärdet minskade 6,2%, inklusive återlagd utdelning, till 58,30 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) sjönk 15,0%, inklusive återlagd utdelning, till 49,00 SEK per aktie.
– Utdelning om 42,2 MSEK, motsvarande 3,30 SEK per aktie, utbetalades under perioden.
– Substansvärdet den 9 december var 56 SEK och aktiekursen 47,50 SEK.

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
+Ökat: Nolato

-Minskat: Unibet, MTG och G & L Beijer

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
+Positiva: Unibet och Nolato

-Negativa: Transcom, Beijer Alma & B&B TOOLS
 
 

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se (http://www.svolder.se).

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

SVOLDERS ÅRSREDOVISNING 2010/2011 PUBLICERAS

Svolders årsredovisning för verksamhetsåret 2010/2011 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.svolder.se. Den tryckta årsredovisningen kommer att distribueras till aktieägare samt övriga registrerade intressenter i början av nästa vecka.

Stockholm 2011-10-27

SVOLDER AB (publ)

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

SVOLDERS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010/2011

– Periodens redovisade resultat (12 mån) var -7 (186) MSEK, motsvarande -0,60 (14,60) SEK per aktie.

– Substansvärdet minskade 0,8%, inklusive återlagd utdelning, till 65,70 SEK per aktie.

– Aktiekursen (B) ökade 1,2%, inklusive återlagd utdelning, till 61,50 SEK per aktie.

– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 6,3%.

– Utdelningsförslag 3,30 (4,00) SEK per aktie.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (12 mån)
+Positiva: Beijer Alma, Beijer Electronics och Niscayah
-Negativa: Transcom, Nolato och Orc Group

Större förändringar i aktieportföljen (12 mån)
+Ökat: Saab, Björn Borg och JM
-Minskat: Beijer Alma, Niscayah och Cardo

Substansvärdet den 23 september var 57 SEK per aktie och aktiekursen 54,00 SEK.

Årsstämman hålls den 22 november 2011 i Stockholm.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

SVOLDERS DELÅRSRAPPORT III 2010/2011

Utfall delårsperioden (9 månader)
– Periodens redovisade resultat (9 mån) var 224,0 (238,2) MSEK, motsvarande 17,50 (18,60) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 24,9%, justerat för utdelning, till 83,70 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 18,5%, justerat för utdelning, till 72,75 SEK.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 13,1%.

Utfall den aktuella rapportperioden (3 månader)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 58,5 (35,4) MSEK, motsvarande 4,60 (2,80) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 5,8%, till 83,70 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 8,6%, till 72,75 SEK. 

16 juni 2011
– Substansvärdet var 77,50 SEK per aktie och aktiekursen 68,75 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: HiQ, Beijer Electronics och Unibet
Negativa: Transcom och Orc Software

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Ökat: JM, B&B TOOLS och G & L Beijer 
Minskat: Niscayah, NCC och Unibet

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

SVOLDERS DELÅRSRAPPORT II 2010/2011

Utfall delårsperioden (6 månader)
– Periodens redovisade resultat (6 mån) var 165,5 (202,8) MSEK, motsvarande 12,90 (15,80) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 18,4%, justerat för utdelning, till 79,20 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 9,7%, justerat för utdelning, till 67,00 SEK.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 15,4%.

Utfall den aktuella rapportperioden (3 månader)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 51,8 (59,0) MSEK, motsvarande 4,10 (4,60) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 5,4%, till 79,20 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 2,7%, till 67,00 SEK.

17 mars 2011
– Substansvärdet var 79 SEK per aktie och aktiekursen 66,50 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Beijer Electronics, Beijer Alma och B&B TOOLS
Negativa: Unibet och HiQ

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Ökat: Saab, MTG och Björn Borg 
Minskat: Beijer Alma, Cardo och B&B TOOLS

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer