en

Svolder är ett investmentbolag som huvudsakligen investerar i börsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB sedan 1993

DELÅRSRAPPORT I 2009/2010

Utfall den aktuella rapportperioden (3 mån)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 143,9 (-346,2) MSEK, motsvarande 11,20 (-27,00) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 19,2%, justerat för utdelning, till 66,90 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 12,1%, justerat för utdelning, till 57,25 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSRX och Stockholmsbörsens breda index SIXRX ökade 11,7 respektive 5,4%.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 14,4%.
– Utdelning om 38,4 MSEK, motsvarande 3,00 SEK per aktie, utbetalades under perioden.
– Substansvärdet den 11 december var 66 SEK och aktiekursen 56,25 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Beijer Electronics, Beijer Alma och AAK
Negativa: Inga innehav

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Ökat: Unibet, HiQ och B&B TOOLS
Minskat: Elekta, Getinge och Acando


PDF

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008/2009 PUBLICERAS

Svolders årsredovisning för verksamhetsåret 2008/2009 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.svolder.se. Den tryckta årsredovisningen kommer att distribueras till aktieägare samt övriga registrerade intressenter i början av nästa vecka.

Stockholm 2009-10-29

SVOLDER AB (publ)


PDF

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008/2009

– Periodens redovisade resultat (12 mån) var -120,7 (-166,5)MSEK,
motsvarande -9,40 (-13,00) SEK per aktie.
– Substansvärdet sjönk 13,1%, justerat för utdelning, till 58,70 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) minskade 3,3%, justerat för utdelning, till 53,75 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSRX och Stockholmsbörsens breda index SIXRX
minskade 2,6 respektive ökade 3,9%.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 8,4%.
– Substansvärdet den 18 september var 63 SEK per aktie och aktiekursen 56,25 SEK.
– Utdelningsförslag 3,00 (4,00) SEK per aktie.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (12 mån)
Positiva: AAK (AarhusKarlshamn) och Beijer Alma
Negativa: Saab, Trelleborg och Beijer Electronics

Större förändringar i aktieportföljen (12 mån)
Ökat: B&B Tools, AAK (AarhusKarlshamn) och Elekta
Minskat: Acando, Axis och Saab

Årsstämman hålls den 19 november 2009 i Stockholm.


PDF

Läs mer

DELÅRSRAPPORT III 2008/2009

Utfall delårsperioden (9 mån)
– Delårsperiodens redovisade resultat (9 mån) var -165,5 (-95,2) MSEK, motsvarande -12,90 (-7,40) SEK per aktie.
– Substansvärdet sjönk 17,9%, justerat för utdelning, till 55,20 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) minskade 11,5%, justerat för utdelning, till 48,90 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSRX och Stockholmsbörsens breda index SIXRX sjönk 12,2 respektive 9,9%.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 11,4%.

Utfall den aktuella rapportperioden (3 mån)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 182,0 (51,9) MSEK, motsvarande 14,20 (4,10) SEK per aktie.
– Substansvärdet ökade 34,7%, till 55,20 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) steg 51,4%, till 48,90 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSRX och Stockholmsbörsens breda index SIXRX ökade 33,2 respektive 27,0%.
– Substansvärdet den 12 juni var 56 SEK och aktiekursen 49,90 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Beijer Alma, Nolato och Niscayah
Negativa: Inga

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Ökat: AAK, Getinge och Beijer Electronics
Minskat: Acando och Saab


PDF

Läs mer

DELÅRSRAPPORT II 2008/2009

Utfall delårsperioden (6 mån)
– Delårsperiodens redovisade resultat (6 mån) var -347,5 (-147,1) MSEK, motsvarande -27,10 (-11,50) SEK per aktie.
– Substansvärdet sjönk 37,6%, justerat för utdelning, till 41,00 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) minskade 39,2%, justerat för utdelning, till 32,30 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSRX och Stockholmsbörsens breda index SIXRX sjönk 34,1 respektive 29,0%.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 21,1%.

Utfall den aktuella rapportperioden (3 mån)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var -1,2 (29,3) MSEK, motsvarande -0,10 (2,30) SEK per aktie.
– Substansvärdet sjönk 0,2%, till 41,00 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) minskade 14,8%, till 32,30 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSRX och Stockholmsbörsens breda index SIXRX ökade 2,4 respektive 0,6%.
– Substansvärdet den 13 mars var 42 SEK och aktiekursen 34 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Beijer Alma, Unibet och Peab
Negativa: Axis och Nolato

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Ökat: Nolato
Minskat: Axis, Elekta och Saab


PDF

Läs mer