en

Svolder är ett investmentbolag som huvudsakligen investerar i börsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB sedan 1993

Delårsrapport 1

Delårsrapport I

Aktuell rapportperiod: 1 september-30 november 2003 (3 mån)

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i marknadsnoterade
aktier i svenska små och medelstora företag. Med detta avses
huvudsakligen företag med marknadsvärden understigande 10 miljarder SEK.
Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Svolders substansvärde
offentliggörs veckovis.

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med RR20 Delårsrapportering.
Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i
delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Nya rekommendationer
från Redovisningsrådet, som trätt i kraft under perioden, har ej haft
någon inverkan på resultat- och balansräkningarna. Redovisningen baseras
på marknadsvärdering av värdepappersportföljen. En redovisning enligt
årsredovisningslagen (ÅRL), baserad på lägsta värdets princip, återfinns
dessutom på sidan 8.

UTFALL DEN AKTUELLA RAPPORTPERIODEN (3 MÅN)

· Periodens redovisade resultat (3 mån) var 67,3 (16,9) MSEK,
motsvarande 5,30 (1,30) SEK per aktie.
· Substansvärdet steg 12,7%, justerat för utdelning, till 44,30 SEK per
aktie.
· Börskursen (B) steg 21,1%, justerat för utdelning, till 44,50 SEK per
aktie.
· Småbolagsindex CSX och generalindex AFGX steg 15,5 respektive 5,8%.
· Substansvärdepremien uppgick på balansdagen till 0,5%.
· Substansvärdet den 12/12 var 45 SEK och börskursen 46 SEK.

Ytterligare information kan erhållas från:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-4403773
Johan Forslund, IR-ansvarig 08-4403774

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/15/20031215BIT00670/wkr0002.pdf Hela rapporten


PDF

Läs mer

Bokslutskommuniké 2002/2003

Bokslutskommuniké Tolv månader
1 september 2002-31 augusti 2003

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i marknadsnoterade
aktier i svenska små och medelstora företag. Med detta avses
huvudsakligen företag med marknadsvärden understigande 10 miljarder SEK.
Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.
Svolders substansvärde offentliggörs veckovis.

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med RR20 Delårsrapportering.
Redovisningen baseras på
marknadsvärdering av värdepappersportföljen i överensstämmelse med IAS
39. En redovisning enligt
årsredovisningslagen (ÅRL), baserad på lägsta värdets princip, återfinns
dessutom på sidan 11.

· Periodens redovisade resultat (12 mån) var 5,4 (-194,9) MSEK,
motsvarande 0,40 (-15,20) SEK per aktie.
· Substansvärdet steg 1,0%, justerat för utdelning, till 41,30 SEK per aktie.
· Börskursen (B) föll 7,2%, justerat för utdelning, till 38,60 SEK per aktie.
· Småbolagsindex CSX steg 15,8% (justerat för utdelning).
· Substansvärderabatten uppgick på balansdagen till 6,5%.
· Substansvärdet den 19/9 var 43,00 SEK och börskursen 42,00 SEK.
· Utdelningsförslag 2,25 (2,25) SEK per aktie.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (12 mån)

Positiva: Nolato, Beijer Electronics och Trelleborg
Negativa: Bure Equity, Semcon och Beijer Alma

Större förändringar i aktieportföljen (12 mån)

Köpt: Axfood, Trelleborg och Proffice
Sålt: LGP Telecom, Ballingslöv, SSAB och BTS Group

Ytterligare information kan erhållas från:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Johan Forslund, IR-ansvarig 08-440 37 74

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/25/20030925BIT00320/wkr0001.doc Hela rapporten
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/25/20030925BIT00320/wkr0002.pdf Hela rapporten


PDF PDF

Läs mer

Svolder Delårsrapport 3

DELÅRSRAPPORT III

Aktuell rapportperiod: 1 mars-31 maj 2003 (3 mån)
Delårsperiod: 1 september 2002-31 maj 2003 (9 mån)

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i marknadsnoterade
aktier i svenska små och medelstora företag. Med detta avses
huvudsakligen företag med marknadsvärden understigande 10 miljarder SEK.
Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.
Svolders substansvärde offentliggörs veckovis.

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med RR20 Delårsrapportering.
Redovisningen baseras på marknadsvärdering av värdepappersportföljen i
överensstämmelse med IAS39. En redovisning enligt årsredovisningslagen
(ÅRL), baserad på lägsta värdets princip, återfinns dessutom på sidan 9.

UTFALL DEN AKTUELLA RAPPORTPERIODEN (3 MÅN)
· Substansvärdet steg 2,5% till 32,80 SEK per aktie.
· Börskursen (B) var oförändrad 29,50 SEK per aktie.
· Jämförelseindex CSX ökade 7,4% (exklusive utdelningar).
· Substansvärderabatten var på balansdagen 10,2%.
· Periodens redovisade resultat (3 mån) var 10,1 (-83,4) MSEK,
motsvarande 0,80 (-6,50) SEK per aktie.
· Substansvärdet den 6/6 var 34,60 SEK och börskursen 29,50 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet
Positiva: Nolato, Frontec, Beijer Electronics och Micronic
Negativa: Telelogic, Beijer Alma, Axis och XPonCard
Större förändringar i aktieportföljen
Köpt: Trelleborg, Munters och JM
Sålt: SSAB, LGP Telecom och Bure Equity

Denna delårsrapport belyser Svolders verksamhet utifrån ett perspektiv
där samtliga tillgångar marknadsvärderas och där förändringar i
marknadsvärden under en redovisningsperiod i sin helhet påverkar
verksamhetens resultat. Detta baseras på internationell
redovisningspraxis (IAS 39), som ännu inte tillämpas i Sverige.
Redovisningsinformation som istället följer årsredovisningslagen (ÅRL)
presenteras därför på sidan 9. Avvikelserna rör framför allt de
individuella aktieinnehavens bokförda värden och påverkan på resultatet,
som enligt IAS – till skillnad mot ÅRL – grundas på marknadsvärden.
Skillnaden på portföljnivå är emellertid marginell i denna delårsraport.
I rapporten förekommer som tidigare ett antal tidsbegrepp som generellt
tillämpas bland de noterade bolagen på Stockholmsbörsen. “Den aktuella
rapportperioden” eller”tremånadersperioden” avser perioden 1 mars-31 maj
2003. Värden för delårsperioden, den aktuella rapportperioden samt
historiska jämförelser finns i resultat-, balans-, kassaflödes- och
nyckeltalstabeller på sidorna 7 och 8. Därutöver lämnas även motsvarande
uppgifter för föregående räkenskapsår samt för senast rullande
tolvmånadersperiod.

Stockholm den 11 juni 2003
Svolder AB (publ)

Ulf Hedlundh
Verkställande direktör

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets
revisorer.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/11/20030611BIT00450/wkr0001.doc Hela rapporten
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/11/20030611BIT00450/wkr0002.pdf Hela rapporten


PDF PDF

Läs mer