en

Svolder är ett investmentbolag som huvudsakligen investerar i börsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB sedan 1993

Delårsrapport I 1 september – 30 november 2002 (3 månader)

Delårsrapport I 1 september-30 november 2002 (3 månader)

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i marknadsnoterade
aktier i svenska små och medelstora företag. Med detta avses
huvudsakligen företag med marknadsvärden understigande 10 miljarder SEK.
Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Svolders substansvärde
offentliggörs veckovis.

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med RR20 Delårsrapportering.
Redovisningen baseras på marknadsvärdering av värdepappersportföljen i
överensstämmelse med IAS39. En redovisning enligt årsredovisningslagen
(ÅRL), baserad på lägsta värdets princip, återfinns dessutom på sid 8.

UTFALL DEN AKTUELLA RAPPORTPERIODEN (3 MÅN)

· Substansvärdet steg 3,1%, justerat för utdelning, till 42,20 SEK per
aktie.
· Börskursen (B) steg 1,7%, justerat förutdelning, till 42,50 SEK per
aktie.
· Jämförelseindex CSX steg 6,1%.
· Substansvärdet den 13/12 var 38 SEK och börskursen 40 SEK.
· Substansvärdepremien uppgick på balansdagen till 0,8%.
· Periodens redovisade resultat (3 mån) var 16,9 (58,1) MSEK,
motsvarande 1,30 (4,50) SEK per aktie.

Stora bidragsgivare till substansvärdet
Positiva: LGP Telecom, Telelogic, Axis och Beijer Electronics
Negativa: Semcon, NeoNet, Micronic, Beijer Alma och Readsoft

Större förändringar i aktieportföljen
Köpt: Karo Bio, Höganäs, NeoNet och Nolato
Sålt: LGP Telecom, BTS Group, Readsoft och Geveko

Texten på samtliga sidor förutom sidan 8 i denna delårsrapport belyser
Svolders verksamhet utifrån ett perspektiv där samtliga tillgångar
marknadsvärderas, och där förändringar i marknadsvärden under en
redovisningsperiod i sin helhet påverkar verksamhetens resultat. Detta
baseras på internationell redovisningspraxis (IAS39), som ännu inte
tillämpas i Sverige. Redovisningsinformation som i stället följer
årsredovisningslagen (ÅRL) presenteras därför på sidan 8. Avvikelserna
rör framför allt periodens resultat samt det bokförda värdet på
aktieportföljen, som enligt IAS – till skillnad mot ÅRL – grundas på
marknadsvärden. Skillnaderna i denna delårsrapport är marginella då
återförda tidigare nedskrivningar (reverseringar) enligt ÅRL skapat ett
nytt nedskrivningsbehov.
I rapporten förekommer som tidigare ett antal tidsbegrepp som generellt
tillämpas bland de noterade bolagen på Stockholmsbörsen. “Den aktuella
rapportperioden” eller” tremånadersperioden” avser perioden 1 september-
30 november 2002. Värden för den aktuella rapportperioden samt
historiska jämförelser finns i resultat-, balans-, kassaflödes- och
nyckeltalstabeller på sidorna 6 och 7. Därutöver lämnas även motsvarande
uppgifter för föregående räkenskapsår samt för senast rullande
tolvmånadersperiod.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/18/20021218BIT00360/wkr0001.doc Hela rapporten
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/18/20021218BIT00360/wkr0002.pdf Hela rapporten


PDF PDF

Läs mer

Årsredovisning 2001/2002

Årsredovisning 2001/2002

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/02/20030702BIT00460/wkr0001.pdf Årsredovisning


PDF

Läs mer

Bokslutskommuniké

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
TOLV MÅNADER
1 september 2001-31 augusti 2002

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i marknadsnoterade
aktier i svenska små och medelstora företag. Med detta avses
huvudsakligen företag med marknadsvärden understigande 10 miljarder SEK.
Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.
Svolders substansvärde offentliggörs veckovis.

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med RR20 Delårsrapportering.
Redovisningen baseras på
marknadsvärdering av värdepappersportföljen i överensstämmelse med
IAS39. En redovisning enligt
årsredovisningslagen (ÅRL) baseras i stället på lägsta värdets princip.
I bokslutskommuniké
och delårsrapport presenteras redovisningsinformation i sammandrag. Till
följd av gjorda nedskrivningar
i aktieportföljen är denna information vid detta tillfälle identisk för
de två redovisningsmetoderna och
upprepas därför inte. I bolagets årsredovisning för 2001/2002 kommer
däremot de
båda metoderna att presenteras i sin helhet.

· Substansvärdet föll 24,6%, inklusive utdelning, till 43,10 SEK per
aktie.
· Börskursen (B) föll 33,6%, inklusive utdelning, till 44,00 SEK per
aktie.
· Jämförelseindex CSX föll 9,6% (justerat för utdelning).
· Substansvärdet den 20/9 var 37,00 SEK och börskursen 38,00 SEK.
· Substansvärdepremien uppgick på balansdagen till 2,1%.
· Periodens redovisade resultat (12 mån) var -194,9 (-483,1) MSEK,
motsvarande -15,20 (-37,70) SEK per aktie.
· Utdelningsförslag 2,25 (3,50) SEK per aktie.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (12 mån)
Positiva: Axfood, Hexagon och G&L Beijer
Negativa: LGP Telecom, Nolato, Beijer Electronics, TurnIT, Semcon och
Dimension

Större förändringar i aktieportföljen (12 mån)
Köpt: Telelogic, Axis, Nolato, Ballingslöv och LGP Telecom
Sålt: Axfood, LjungbergGruppen, G&L Beijer, NIBE och JC

Bokslutskommunikén är uppdelad i två delar, en del som avser
verksamhetsåret 2001/2002 samt en
del som belyser den senaste tremånadersperioden 1 juni-31 augusti 2002
(“den aktuella rapportperioden”).
Värden för verksamhetsåret och den aktuella rapportperioden samt
historiska jämförelser
finns i resultat-, balans-, kassaflödes- och nyckeltalstabeller på
sidorna 7 och 8.

Denna bokslutskommuniké belyser Svolders verksamhet utifrån ett
perspektiv där samtliga tillgångar marknadsvärderas, och där
förändringar i marknadsvärden under en redovisningsperiod i sin helhet
påverkar verksamhetens resultat. Detta baseras på internationell
redovisningspraxis (IAS39) som ännu inte tillämpas i Sverige där
redovisningen istället följer årsredovisningslagen (ÅRL). Avvikelserna
rör vanligen framför allt periodens resultat samt det bokförda värdet på
aktieportföljen, som enligt IAS – till skillnad mot ÅRL – grundas på
marknadsvärden. I bokslutskommuniké och delårsrapport presenteras
redovisningsinformation i sammandrag. Till följd av gjorda
nedskrivningar i aktieportföljen är denna information vid detta
tillfälle identisk för de två redovisningsmetoderna och upprepas därför
inte.
I bokslutskommunikén förekommer som tidigare ett antal tidsbegrepp som
generellt tillämpas bland de noterade bolagen på Stockholmsbörsen.
Värden för verksamhetsåret respektive den aktuella rapportperioden samt
historiska jämförelser finns i resultat-, balans-, kassaflödes- och
nyckeltalstabeller på sidorna 7 och 8.

Nedgången på världens aktiemarknader, som tog sin början i mars år 2000,
har nu pågått i över 30 månader. Det gångna verksamhetsåret har präglats
av en stark negativ trend, även om vissa perioder haft en mera positiv
utveckling. Världsindex MSCI sjönk med 18,2 procent mätt i USD under
tolvmånadersperioden, medan den amerikanska teknologibörsen Nasdaq
noterade en nedgång med 27,2 procent. Den svenska börsen, mätt som
Affärsvärldens generalindex, redovisade en likartad utveckling och föll
med 28,8 procent. Småbolagsindex, CSX föll däremot mindre, -11,6
procent.

Aktier inom tillväxtorienterade sektorer som telekommunikation, media
och informationsteknologi har noterat de kraftigaste kursfallen under
verksamhetsåret. Detta trots en upphämtning under hösten och vintern
2001 – då placerare sålde aktier i mera stabila branscher, såsom
konsumentvaror, fastigheter, banker och hälsovård – till förmån för
aktier inom TIME-sektorn. I inledningen av 2002 blev sektorutvecklingen
den motsatta, samtidigt som aktier i industribolag började gå relativt
starkt på förhoppningar om en bättre industrikonjunktur. Sedan början av
mars har dock utvecklingen på Stockholmsbörsen varit entydigt negativ.
Nedgången har varit bred och med undantag för råvarubolag och
konsumentvarurelaterade aktier har samtliga branschindex fått vidkännas
en negativ kursutveckling.

Oro och tvivel över styrkan i den internationella konjunkturen och
företagens vinstutveckling har kommit att prägla marknaden. Dessutom har
flera av de största svenska börsbolagen tvingats hantera sina egna
specifika problem. Redovisningsskandaler i USA, oro för nya
terrorhandlingar samt krigshot i Mellersta Östern är andra faktorer som
ytterligare spätt på det negativa marknadssentimentet.
Sett över de senaste 12 månaderna har valutaförändringarna varit
väsentliga. Alla ledande valutor har försvagats mot den svenska kronan –
amerikanska dollarn med 10 och euron med 4 procent. Den svenska
industrin har sålunda tappat i konkurrenskraft under denna tid.
Centralbankerna i USA och Europa har, särskilt under den första delen av
verksamhetsåret, fört en expansiv penningpolitik i syfte att stimulera
den ekonomiska tillväxten. Räntorna i USA har kommit ner kraftigt både
på den långa och korta sidan. Låga räntor gynnar aktier framför
räntebärande placeringar.

Bilden i Sverige är annorlunda, då räntorna i stort sett är på samma
nivå idag som för tolv månader sedan. Detta speglar styrkan i den
svenska hemmamarknaden och den ökade ekonomiska aktiviteten. I
förlängningen borde detta verka som en positiv kraft för aktiemarknaden
när väl världskonjunkturen vänder uppåt.

Aktiekursutveckling
Svolders B-aktie betalades på balansdagen senast till 44,00 SEK. Under
verksamhetsåret har aktien därmed fallit 33,6 procent inklusive
utdelning. Aktien värderades på balansdagen med en premie om 2,1 procent
i förhållande till substansvärdet. B-aktien har omsatts under samtliga
börsdagar, med ett genomsnitt om ca 10600 aktier per handelsdag. Handeln
i Svolders A-aktie är begränsad. Under verksamhetsåret omsattes
genomsnittligen ca 330 aktier per börsdag. Enligt Svolders bolagsordning
kan A-aktieägare som önskar omvandla A- till B-aktier göra detta genom
anmälan till styrelsen. Formulär kan erhållas från bolaget.
Antalet aktieägare har ökat med ca 400 st till ca 8200, enligt senast
offentliga aktiebok. I övrigt har inga betydande ägarförändringar skett
under verksamhetsåret.

Substansvärde och aktieportfölj
På balansdagen uppgick Svolders substansvärde till 43,10 SEK per aktie,
vilket motsvarar en nedgång under verksamhetsåret med 24,6 procent
inklusive till aktieägarna betald utdelning. Detta är hela femton
procentenheter sämre än utvecklingen för jämförelseindex CSX under
motsvarande period om hänsyn tas till uppskattade mottagna utdelningar.
Den främsta förklaringen är ett ofördelaktigt urval av industri- och IT-
aktier samt en för hög andel av aktier inom telekommunikationssektorn.
Nära tre fjärdedelar av de innehav som ingått i aktieportföljen under
verksamhetsåret gav ett negativt substansvärdebidrag. Periodens största
besvikelser var telekomaktierna LGP Telecom och Nolato tillsammans med
industrihandelsföretaget Beijer Electronics. Tillsammans belastade dessa
innehav substansvärdet med knappt 70 MSEK (5,50 SEK per Svolderaktie).
Både Nolato och LGP Telecom var tidigt ute med kostnadsnedragningar och
har dessutom via nyemissioner stärkt sin finansiella ställning. Bolagen
är därför välpositionerade när marknaden för telekomutrustning
återhämtar sig. Beijer Electronics redovisade en mycket stark inledning
av föregående kalenderår, men har under slutet av 2001 och första delen
av 2002 drabbats av vikande exportmarknader. Bolaget har stärkt
produktprogrammet och utökat sin marknadsorganisation, vilket sannolikt
bidrar till en bättre utveckling framöver.
Bland det tiotal innehav som bidrog positivt till substansvärdet under
verksamhetsåret är Axfood och Hexagon de viktigaste. Båda innehaven har
avyttrats efter god kursutveckling.

SUBSTANSVÄRDEFÖRÄNDRINGENS STÖRSTA BIDRAGSGIVARE 2001/2002 (12 mån)

(Utifrån portföljens marknadsvärde 2001-08-31, 791,6 MSEK eller 61,80
SEK/aktie)

MSEK SEK/aktie
Axfood 25,4 2,00
Hexagon 4,5 0,40
Summa två största 29,9 2,30

LGP Telecom -35,7 -2,80
Nolato -17,8 -1,40
Beijer Electronics -16,3 -1,30
TurnIT, inkl. TR -13,9 -1,10
Semcon -12,6 -1,00
Dimension -11,2 -0,90
Bure -11,0 -0,90
Frontec -10,0 -0,80
Summa åtta minsta -128,5 -10,00

Övriga aktier -86,6 -6,80

Aktier totalt -185,1 -14,50
Övrigt -9,8 -0,80
Värdeförändring före utdelning -194,9 -15,20

Under verksamhetsåret har aktier för brutto 364 MSEK förvärvats, varav
Svolders deltagande i företrädesemissioner i Finnveden, Telelogic,
Besthand och Nolato samt riktade nyemissioner i Readsoft, LGP Telecom
och TurnIT sammanlagt står för 52 MSEK. Aktier för brutto 352 MSEK har
sålts under motsvarande period. Till aktieägarna har lämnats utdelning
om 44,8 MSEK för verksamhetsåret 2000/2001. Likvida medel, inklusive
aktiehandelns oreglerade affärer, uppgick vid verksamhetsårets utgång
till 32,8 MSEK, motsvarande 5,9 procent av bolagets substansvärde.
Kommentarer till flertalet köp och försäljningar har löpande redovisats
i Svolders delårsrapporter. Genomförda transaktioner kommer tillsammans
med gällande portföljstrategi och inriktning att utförligt beskrivas i
kommande årsredovisning.

NETTOKÖP TILL AKTIEPORTFÖLJEN (12 mån)

Aktie Antal MSEK SEK/aktie1)
Telelogic2) 4531000 39,1 8,60
Axis 1876000 36,6 19,50
Nolato3) 804100 34,3 42,30
Ballingslöv 407600 26,0 63,80
LGP Telecom4) 322600 24,1 65,70

1) Vid beräkning av köpeskillingen per aktie beräknas denna utifrån den
samlade köpe-
skillingen för samtliga under perioden förvärvade aktier av samma
aktieslag.
2) Telelogic omfattar även konvertering av förlagslån 2001/2005,
motsvarande 515533 aktier.
3) Nolato inkl. 600000 aktier tecknade i företrädesemission.
4) LGP Telecom inkl. 50000 aktier tecknade i riktad nyemission.

NETTOFÖRSÄLJNINGAR UR AKTIEPORTFÖLJEN (12 mån)

Aktie Antal MSEK SEK/aktie1)
Axfood 500000 73,4 146,90
LjungbergGruppen 473200 42,2 89,10
G&L Beijer 610000 40,3 66,10
NIBE 202000 37,5 185,50
JC 374800 18,9 50,30

1) Vid beräkning av försäljningslikviden per aktie beräknas denna
utifrån det samlade
försäljningsvärdet för samtliga under perioden sålda aktier av samma
aktieslag.

Utdelning
I enlighet med Svolders utdelningspolicy – minst fem procent av bolagets
utgående substansvärde skall årligen utdelas till aktieägarna – kommer
styrelsen att föreslå bolagsstämman att 2,25 (3,50) SEK per aktie lämnas
i aktieutdelning. Förslaget motsvarar 5,2 procent av utgående
substansvärde och en direktavkastning om 5,1 procent utifrån börskursen
på balansdagen. Utdelningssänkningen är en följd av den negativa
börsutvecklingen som medfört en nedgång i Svolders substansvärde.

Händelser efter verksamhetsårets utgång
Svolder har tecknat aktier motsvarande 1,8 MSEK i en företrädesemission
i TurnIT. Nyemissionen fulltecknades och har i kombination med
utförsäljningen av dotterbolaget Fiberdata därmed stärkt TurnITs
finansiella ställning.

Bolagsstämma och ekonomisk rapportering
Ordinarie bolagsstämma hålls den 19 november 2002 i Stockholm. Kallelse
kommer att utsändas separat till aktieägarna omkring den 15 oktober.
Årsredovisning distribueras i månadsskiftet oktober/november.
Delårsrapport för perioden 1 september 2002-30 november 2002 publiceras
den 18 december 2002.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/25/20020925BIT00490/wkr0001.doc Hela rapporten
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/25/20020925BIT00490/wkr0002.pdf Hela rapporten


PDF PDF

Läs mer

DELÅRSRAPPORT III

DELÅRSRAPPORT III

Aktuell rapportperiod: 1 mars-31 maj 2002 (3 mån).
Delårsperiod: 1 september 2001-31 maj 2002 (9 mån).

Svolder är ett rent investmentbolag som främst placerar i
marknadsnoterade
aktier i svenska småbolag med börsvärden upp till ca 7 miljarder SEK.
Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.
Svolders substansvärde offentliggörs veckovis.

Redovisningen baseras på marknadsvärdering av värdepappersportföljen i
överensstämmelse med IAS39.1)
En redovisning enligt årsredovisningslagen, baserad på lägsta värdets
princip, återfinns dessutom på sid 8.

UTFALL DEN AKTUELLA RAPPORTPERIODEN (3 MÅN)

· Substansvärdet föll 10,9%, till 53,20 SEK per aktie.
· Börskursen (B) föll 2,5%, till 59,00 SEK per aktie.
· Jämförelseindex CSX föll 2,6% (justerat för utdelning).
· Substansvärdet den 17/6 var 47,00 SEK och börskursen 51,00 SEK.
· Substansvärdepremien var på balansdagen 11%.
· Periodens redovisade resultat (3 mån) var -83,4 (80,9) MSEK,
motsvarande -6,50 (6,30) SEK per aktie.

Stora bidragsgivare till substansvärdet
Positiva: ProfilGruppen, Beijer Alma och Axfood
Negativa: Nolato, LGP Telecom, Telelogic, Dimension, Bure Equity och
Frontec

Större förändringar i aktieportföljen
Köpt: Axis, Telelogic, Nolato och Bure Equity
Sålt: Axfood, Finnveden, G&L Beijer, Hexagon och Micronic

1) Delårsrapporten är upprättad i enlighet med RR20
Delårsrapportering. Värden publicerade på denna sida och företrädesvis i
delårsrapporten baseras på de redovisningsprinciper och
beräkningsmetoder som använts i årsredovisningen 2000/2001. Detta
innebär att aktieinnehaven upptas till marknadsvärden och att innehavens
samlade värdeförändring under aktuella perioder ingår i “Resultat från
värdepapper” och “Eget kapital”. En redovisning baserad på
marknadsvärden ger en rättvisande bild av bolagets verksamhet.
2)
Texten på samtliga sidor förutom sidan 8 i denna delårsrapport belyser
Svolders verksamhet utifrån ett perspektiv där samtliga tillgångar
marknadsvärderas, och där förändringar i marknadsvärden under en
redovisningsperiod i sin helhet påverkar verksamhetens resultat. Detta
baseras på internationell redovisningspraxis (IAS 39), som ännu inte
tillämpas i Sverige. Redovisningsinformation som i stället följer
årsredovisningslagen (ÅRL) presenteras därför på sidan 8. Avvikelserna
rör vanligen framför allt periodens resultat samt det bokförda värdet på
aktieportföljen, som enligt IAS – till skillnad mot ÅRL – grundas på
marknadsvärden. Skillnaderna i denna delårsrapport är marginella då ett
nedskrivningsbehov enligt ÅRL har förelegat. Svolder och bolagets
revisorer bedömer att information baserad på IAS ger en mer rättvisande
bild av bolagets verksamhet.
I rapporten förekommer som tidigare ett antal tidsbegrepp som generellt
tillämpas bland de noterade bolagen på Stockholmsbörsen. “Den aktuella
rapportperioden” avser perioden 1 mars-31 maj 2002. Värden för
delårsperioden, den aktuella rapportperioden samt historiska jämförelser
finns i resultat-, balans-, kassaflödes- och nyckeltalstabeller på
sidorna 6 och 7. Därutöver lämnas även motsvarande uppgifter för
föregående räkenskapsår samt för senast rullande tolvmånadersperiod.

Den senaste tremånadersperioden har åter kommit att präglas av svag
kursutveckling för tillväxtaktier på världens börser. Särskilt svagt har
den svenska aktiemarknaden samt den amerikanska tillväxtbörsen Nasdaq
utvecklats. Den förbättring för industrikonjunkturen, som noteras i
flertalet ledande indikatorer, har inte omfattat telekomsektorn.
Ericssons beslut i inledningen av april att vidta ytterligare
kostnadsbesparingar samt därutöver genomföra en nyemission har varit
mycket kännbart för den svenska aktiemarknaden. Affärsvärldens
Generalindex (AFGX) föll 12,6 procent och Nasdaq tappade 6,7 procent,
mätt i lokala valutor.
Den svaga utvecklingen har däremot inte gällt ett antal asiatiska
börser. Exempelvis stärktes den japanska aktiemarknaden med drygt 11
procent under den aktuella rapportperioden. Mätt i SEK föll världsindex
(MSCI) med närmare 7 procent. Valutakursförändringarna har vidare varit
väsentliga under tremånadersperioden. Euro och svenska kronor har
stärkts med ca 7 procent relativt amerikanska dollar och ca 4 procent i
förhållande till engelska pund. Sett över de senaste 12 månaderna har
Euro och svenska kronor stärkts med ytterligare ungefär två
procentenheter mot dessa valutor, och relativt japanska yen med totalt
knappt 13 procent. Den svenska industrins konkurrenskraft har härigenom
försvagats på senare tid, dock utifrån ett gott utgångsläge.
Den svenska småbolagsmarknaden fortsatte under den aktuella
rapportperioden att utvecklas mindre dåligt än börsen som helhet. CSX
föll med 4,6 procent, vilket är nästan åtta procentenheter bättre än
AFGX. Nämda värden är ca två procentenheter bättre om hänsyn tas till
underliggande utdelning, som till stor del distribuerats under april och
maj. Stora svenska bolag som AstraZeneca, Ericsson, Skandia och Telia
har haft en svag eller mycket svag kursutveckling under
tremånadersperioden. Underleverantörer och konsulter till telekomföretag
har likaså drabbats medan flera verkstads- och fastighetsbolag, vilka
väger tungt i småbolagsindex, däremot utvecklats väl.
Världens centralbanker har under våren blivit mindre expansiva i sin
penningpolitik. Producentpriser och löner har i flera fall börjat stiga.
Andra ledande indikatorer visar också på ökad ekonomisk aktivitet. I
några länder, däribland Sverige, har detta resulterat i höjd styrränta.
Genomgående har penningmarknads- och obligationsräntor höjts under den
aktuella rapportperioden och är därmed åter på eller över de nivåer som
rådde före terrorattackerna den 11 september 2001. Höjda räntor är en
följd av bättre ekonomisk aktivitet, vilket är positivt sett ur
aktieperspektiv, men medför samtidigt att avkastningskraven på
alternativa placeringar som just aktier och fastigheter höjs.

Aktiekursutveckling
Svolders B-aktie betalades på balansdagen senast till 59 SEK. Under den
aktuella rapportperioden har aktien därmed fallit 2,5 procent.
Substansvärdepremien var vid detta tillfälle 11 procent. B-aktien har
omsatts under samtliga börsdagar, med ett genomsnitt om 6200 aktier per
dag. Svolders A-aktie har begränsad omsättning. Under motsvarande
tidsperiod omsattes genomsnittligen 90 aktier per dag. Enligt Svolders
bolagsordning kan A-aktieägare som önskar omvandla A- till B-aktier göra
detta genom anmälan till styrelsen. Formulär kan erhållas från bolaget.

Substansvärdets förändring
Svolders substansvärde utvecklades svagt under den aktuella
rapportperioden, och var på balansdagen 53,20 SEK per aktie.
Förändringen var -10,9 procent, vilket är mer än åtta procentenheter
sämre än jämförelseindex CSX om hänsyn tas till underliggande
utdelningar. Orsaken går främst att finna i ett mindre framgångsrikt
urval av industriaktier, portföljens höga andel av telekomrelaterade
aktier, samt avsaknaden av fastighetsaktier.
Under den aktuella rapportperioden har ungefär två av tre aktieinnehav i
portföljen redovisat en negativ värdeutveckling, justerat för lämnad
aktieutdelning. De största besvikelserna har varit de telekomrelaterade
aktierna Nolato, LGP Telecom och Telelogic, vilka tillsammans belastat
substansvärdet med mer än 50 MSEK (4 SEK per Svolderaktie). Bolagen har
utförligt beskrivits i tidigare delårsrapporter under verksamhetsåret.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/19/20020619BIT01290/wkr0001.doc Hela rapporten
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/19/20020619BIT01290/wkr0002.pdf Hela rapporten


PDF PDF

Läs mer

Delårsrapport II

DELÅRSRAPPORT II

Aktuell rapportperiod: 1 december 2001-28 februari 2002 (3 mån).
Delårsperiod: 1 september 2001-28 februari 2002 (6 mån).

Svolder är ett rent investmentbolag som främst placerar i
marknadsnoterade
aktier i svenska småbolag med börsvärden upp till ca 6,5 miljarder SEK.
Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.
Svolders substansvärde offentliggörs veckovis.

Redovisningen baseras på marknadsvärdering av värdepappersportföljen i
överensstämmelse med IAS39.1)
En redovisning enligt årsredovisningslagen, baserad på lägsta värdets
princip, återfinns dessutom på sid 8.

UTFALL DEN AKTUELLA RAPPORTPERIODEN (3 MÅN)

¤ Substansvärdet föll 5,1%, till 59,70 SEK per aktie.
¤ Börskursen (B) föll 3,2%, till 60,50 SEK per aktie.
¤ Jämförelseindex CSX steg 4,8%.
¤ Substansvärdet den 19/3 var 62,40 SEK och börskursen 63,00 SEK.
¤ Substansvärdepremien var på balansdagen 1,4%.
¤ Periodens redovisade resultat (3 mån) var -41,0 (-88,4) MSEK,
motsvarande -3,20 (-6,90) SEK per aktie.

Stora bidragsgivare till substansvärdet

Positiva: Axfood, Micronic, Ljungberg-Gruppen och Hexagon

Negativa: LGP Telecom, Boss Media, Readsoft och Beijer Alma

Större förändringar i aktieportföljen

Köpt: LGP Telecom, Hexagon, Beijer Alma och Telelogic

Sålt: NIBE Industrier, Axfood, LjungbergGruppen och Wedins

1) Delårsrapporten är upprättad i enlighet med RR20 Delårsrapportering.
Värden publicerade på denna sida och företrädesvis i delårsrapporten
baseras på de redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som använts i
årsredovisningen 2000/2001. Detta innebär att aktieinnehaven upptas till
marknadsvärden och att innehavens samlade värdeförändring under aktuella
perioder ingår i “Resultat från värdepapper” och “Eget kapital”. En
redovisning baserad på marknadsvärden ger en rättvisande bild av
bolagets verksamhet.

Texten på samtliga sidor förutom sidan 8 i denna delårsrapport belyser
Svolders verksamhet utifrån ett perspektiv där samtliga tillgångar
marknadsvärderas, och där förändringar i marknadsvärden under en
redovisningsperiod i sin helhet påverkar verksamhetens resultat. Detta
baseras på internationell redovisningspraxis (IAS 39), som ännu inte är
tillämplig i Sverige. Redovisningsinformation som i stället följer
årsredovisningslagen (ÅRL) presenteras därför på sidan 8. Avvikelserna
rör framför allt periodens resultat samt det bokförda värdet på
aktieportföljen, som enligt IAS – till skillnad mot ÅRL – alltid grundas
på marknadsvärden. Svolder och bolagets revisorer bedömer att
information baserad på IAS ger en mer rättvisande bild av bolagets
verksamhet.
I rapporten förekommer som tidigare ett antal tidsbegrepp som generellt
tillämpas bland de noterade bolagen på Stockholmsbörsen. “Den aktuella
rapportperioden” avser perioden 1 december 2001-28 februari 2002. Värden
för delårsperioden, den aktuella rapportperioden samt historiska
jämförelser finns i resultat-, balans-, kassaflödes- och
nyckeltalstabeller på sidorna 6 och 7. Därutöver lämnas även motsvarande
uppgifter för föregående räkenskapsår samt för senast rullande
tolvmånadersperiod.

Under den aktuella rapportperioden har aktiemarknaderna åter kommit att
präglas av liknande faktorer som under merparten av år 2000 och 2001.
Aktier i tillväxtbolag inom TIME-sektorn – Telekom, IT, Media och
Underhållning – har noterat kraftiga kursfall. Samtidigt har aktier i
förhållandevis stabila branscher – särskilt Läkemedel, Finans och
Konsumentvaror utvecklats väl. Under tremånadersperioden har dessutom,
trots den svaga industrikonjunkturen, aktier i just industribolag stigit
kraftigt.
Under tremånadersperioden har världsindex (MSCI) mätt i USD sjunkit 3,6
procent. Flertalet börser har haft en negativ utveckling. Amerikanska
teknikbörsen Nasdaq föll exempelvis 10,5 procent och Affärsvärldens
generalindex tappade 3,8 procent. Det svenska småbolagsindexet CSX,
vilket vanligen följer Nasdaq, uppvisade däremot goda 4,8 procent och
överträffade därmed påtagligt de stora bolagens kursutveckling.
På senare tid har allt fler konjunktursignaler pekat på en vändning av
världskonjunkturen. Utvecklingen följer väl Svolders framtidsbedömning
som den presenterades i årsredovisningen (oktober 2001). Konsumenters
och företags förtroende är stigande, även om det inom industrin sker
från låga nivåer. Lageravvecklingen har förbytts i något förstärkta
orderstockar, penningmarknadsräntorna är attraktiva och analytikerna i
Sveriges omvärld börjar i allt större utsträckning att justera upp sina
vinstprognoser i stället för att som hittills göra det motsatta. De
positiva effekterna på svenska företagsvinster skall dock inte
överskattas för 2002, även om jämförelsetalen successivt blir allt mer
attraktiva.
Stigande börskurser är normalt en av de mest betydelsefulla
indikatorerna på framtida konjunkturförbättringar. Den uppgång som
noterades under föregående tremånadersperiod borde, enligt Svolders
förmenande, ha fortsatt under den aktuella rapportperioden – inte åter
förbytts i nedgång. Säkert har tilltron till aktiemarknadernas och
företagens funktionssätt skadats av aktuella finansskandaler och tveksam
redovisning i vår omvärld. Sådan misstro blir knappast permanent när
konjunkturförbättringen väl leder till höjda företagsvinster.

TOTALAVKASTNING I PROCENT1)

3 mån 6 mån 12 mån rullande
1/12 2001- 1/9 2001- 1/3 2001-
28/2 2002 28/2 2002 28/2 2002

Aktiekurs (B) -3,2% -10,5% -11,1%
Substansvärde -5,1% 2,2% -11,9%
CSX 4,8% 15,3% -7,9%

1) Inklusive faktiska (Svolder) och beräknade utdelningar (CSX).

Aktiekursutveckling
Svolders B-aktie föll med 3,2 procent under den aktuella
rapportperioden. Carnegie Small Cap Index (CSX) steg under motsvarande
tidsperiod 4,8 procent.

Portfölj- och substansvärdeutveckling
CSX hade en stark tremånadersperiod. Utvecklingen överträffade
exempelvis den samlade svenska börsen med 8,6 procentenheter (Afgx) och
det normalt samvarierande amerikanska Nasdaq med mer än 15
procentenheter. Inom CSX noterade ett flertal av de aktier med hög vikt
i index en stark kursutveckling. Detta rörde sig om aktier inom
sektorerna Industri, Konsumentvaror och IT,
sektorer där endast portföljinnehaven i Axfood och Micronic uppvisade
motsvarande tillväxt.
Svolders substansvärdeutveckling var svag i förhållande till CSX.
Substansvärdet sjönk 5,1 procent, vilket utgör en negativ avvikelse
relativt jämförelseindex om hela tio procentenheter under
tremånadersperioden. Orsaken kan förklaras av ett inte
tillfredsställande aktieurval samt en för stor vikt i aktier beroende av
telekomindustrin. Branschexponeringen har, förutom den i telekom,
däremot varit god under den aktuella rapportperioden. Portföljurvalet
har varit dåligt inom branscherna Industri och IT, samt
otillfredsställande inom Råvaror och Tjänster. Slutligen var den
kraftiga undervikten av aktier inom Hälsovårds- respektive
Finansbranschen positiv för utfallet.
Utfallet den senaste tremånadersperioden utgör i flertalet fall en
spegelbild av föregående tremånadersperiod. Aktier som LGP Telecom, Boss
Media, Readsoft, Dimension och Nolato – som tidigare utvecklats starkt –
har i stället belastat substansvärdet under den aktuella
rapportperioden. Orsakerna till kursfallet i LGP beskrivs nedan.
Aktieportföljens IT-bolag, med undantag av Micronic, utvecklades
väsentligt sämre än motsvarande delbransch. Detta gällde även
portföljens industribolag, här med Hexagon som undantag.
Svolders aktieportfölj är ingen indexportfölj utan baseras på de
enskilda aktiernas värdering. Ett visst strategiskt fokus på enskilda
sektorer utifrån makroekonomiska faktorer kompletterar aktiebedömningen.
Portföljens utfall i förhållande till jämförelseindex kan därför komma
att kraftigt avvika mellan olika redovisningsperioder. Portföljens
värdeutveckling under den aktuella rapportperioden är trots detta inte
tillfredsställande. Inledningen av mars månad visar däremot på ett
väsentligt bättre utfall.
Svolders likvida medel, inklusive aktiehandelns oreglerade likvider,
utgjorde på balansdagen 61,1 MSEK. Detta motsvarar en likviditetsandel
om 8,0 procent av substansvärdet. Aktier köptes för 73 MSEK och såldes
för 120 MSEK under den aktuella rapportperioden.

SUBSTANSVÄRDEFÖRÄNDRINGENS STÖRSTA
BIDRAGSGIVARE 2001/2002 (3 mån)1)

MSEK SEK/aktie
Axfood 15,1 1,20
Micronic 5,2 0,40
LjungbergGruppen 3,5 0,30
Hexagon 3,1 0,20
Summa fyra största 26,8 2,10

Övriga aktier -14,6 -1,10

LGP Telecom -26,2 -2,10
Boss Media -5,7 -0,40
Readsoft -5,2 -0,40
Beijer Alma -5,1 -0,40
Dimension -4,5 -0,30
Semcon -3,9 -0,30
Summa sex minsta -50,6 -4,00

Aktier totalt -38,4 -3,00
Övrigt -2,7 -0,20
Värdeförändring -41,0 -3,20

1) Utifrån portföljens marknadsvärde 2001-11-30, 804,9 MSEK eller 62,90
SEK/aktie.

Periodens mest negativa kursutveckling noterar LGP Telecom. I samband
med en riktad nyemission i bolaget under december månad framfördes
uppfattningar från bolagets ledning att de såg förbättringar för sin
verksamhet inom telekom. Tidigare under hösten hade vidare meddelats att
investeringsbehovet i rådande marknadsläge var lågt. LGP har under
hösten 2001 investerat i mark och byggrätter för ett planerat
huvudkontor. Det kan ifrågasättas om teknikbolag på detta sätt skall
binda kapital. Det kan dessutom ifrågasättas om informationen varit
tillräckling kring effekterna på resultat och kassaflöde. Den emission
som gjordes under december var uppenbart en konsekvens av krav om
återbetalning av lån från banker. Aktiemarknadens svar på
bokslutskommunikén blev ett kraftigt kursfall.
LGP har en stark kundrelation till framför allt Nokia och väl anpassade
produkter för GSM-system och kommande 3G-nät. De kostnadsanpassningar
som bolaget genomfört under 2001 gör det successivt lättare för bolaget
att återkomma till historiska marginaler och resultat förutsatt en
återhämtning för marknaden för mobiltelekomsystem. Aktiemarknadens
tidigare höga förtroende för bolaget, dess ledning och styrelse har
drabbats av det senaste halvårets tvetydiga information. Aktien var en
av Svolders bästa bidragsgivare till substansvärdet under föregående
delårsperiod. Den omvända situationen under den nu aktuella
rapportperioden belastade istället Svolders substansvärde med hela 26,2
MSEK (2,00 SEK per Svolderaktie).
Även Readsoft har genomfört en riktad nyemission under hösten 2001 och
därefter presenterat ett helårsresultat som inte nådde aktiemarknadens
och Svolders förväntningar. Bolaget utvecklar och säljer mjukvara för
datafångst via två produktfamiljer som bidrar till rationalisering av
fakturerings- och annan dokumenthantering. Produkterna har bred
geografisk spridning och Readsoft tillhör marknadsledarna sett i ett
globalt perspektiv. Anpassningen till det försämrade marknadsläget
skedde senare än önskvärt, även om de besparingar som verkställts under
hösten 2001 gör att kostnadsnivåerna därefter kraftigt har reducerats.
Under 2001 har dessutom den egna försäljningsorganisationen
kompletterats med försäljning via de ledande leverantörerna av
affärssystem. Förutsättningarna att åter kunna redovisa tillväxt och
vinst förbättras därmed under innevarande år. Aktien har belastat
substansvärdet under den aktuella rapportperioden med 5,2 MSEK (0,40 SEK
per Svolderaktie).
Micronic Laser Systems beskrevs i delårsrapport 1 mot bakgrund av de
betydande tilläggsförvärv som Svolder gjorde under föregående
tremånadersperiod. Aktiens kurstillväxt från i höstas har fortsatt, då
ett gott sista kvartal 2001 kunde presenteras i bolagets
bokslutskommuniké. Aktien har därmed haft en god absolut värdeutveckling
under såväl gynnsamt som ogynnsamt börsklimat för tillväxtaktier.
Substansvärdebidraget under den aktuella rapportperioden var 5,2 MSEK,
motsvarande 0,40 SEK per Svolderaktie.

Portföljförändringar
Industrikonglomeratet Hexagon har genom ett antal företagsaffärer under
2001 fått en tydligare struktur. En betydande industrigrupp i USA inom
mätteknik har förvärvats och antenntillverkaren Moteco har sålts.
Fortfarande framstår gruppens verksamheter som splittrade, men
prognostiserbarheten förefaller att ha ökat. Detta förstärktes genom en
stark bokslutskommuniké som visade på lägre känslighet relativt den
svenska industrikonjunkturen än tidigare. Timingmässigt har Svolders
aktieköp varit framgångsrikt.
Beijer Alma och Nolato har uttömmande beskrivits i tidigare rapporter.
De problem som de båda koncernerna har utifrån sin exponering mot
telekomsektorn förefaller att minska, i varje fall vad gäller Nolato som
tidigt drabbades av branschförsvagningen. Presenterade
bokslutskommunikéer för 2001 har inte i någon avgörande grad avvikit
från Svolders förväntningar.
Ett bolag som påtagligt förändrat sin omvärldssyn under senare tid är
Telelogic. Även om efterfrågan under inledningen av 2002 är svag, har
marknadsklimatet i Europa och USA stabiliserats och bolaget förväntar
sig att marknaden åter kommer att kunna påvisa en positiv utveckling.
Volymutveckling är centralt för lönsamheten, då rörelsemarginalerna är
mycket höga. Verksamheten omfattar verktyg som effektiviserar
utvecklingen av mjukvara inom framför allt kommunikationsindustrin.
Telelogic har en marknadsledande position, global kundbas och
kommersiellt etablerade produkter. Genom nyemissionen under sensommaren
2001 är den finansiella situationen dessutom stabiliserad. Då
verksamheten nu likaså bedöms som stabilare än för sex månader sedan,
har Svolder utöver ovan nämnda aktieförvärv, dessutom konverterat ett
konvertibelt förlagslån till 515533 aktier.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/20/20020320BIT00470/wkr0001.doc Hela rapporten
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/20/20020320BIT00470/wkr0002.pdf Hela rapporten


PDF PDF

Läs mer