en

Svolder är ett investmentbolag som huvudsakligen investerar i börsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB sedan 1993

Delårsrapport 1 september – 30 november 2001 (3 månader)

DELÅRSRAPPORT

1 september-30 november 2001 (3 månader)

Svolder är ett rent investmentbolag som främst placerar i
marknadsnoterade
aktier i svenska småbolag med börsvärden upp till ca 6,5 miljarder SEK.
Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.
Svolders substansvärde offentliggörs veckovis.

UTFALL UNDER PERIODEN (3 MÅNADER)

· Substansvärdet steg 7,4%, inklusive utdelning, till 62,90 SEK per
aktie.
· Börskursen (B) föll 7,7%, inklusive utdelning, till 62,50 SEK per
aktie.
· Jämförelseindex CSX steg 10%.
· Substansvärdet den 14/12 var 62 SEK och börskursen 65,50 SEK.
· Substansvärderabatten var på balansdagen 0,6%.
· Periodens redovisade resultat (3 mån) var 58,1 (-268,8) MSEK,
motsvarande 4,50 (-21,00) SEK per aktie.

Stora bidragsgivare till substansvärdet

Positiva: Nolato, Micronic, LGP Telecom, Axfood och Boss Media
Negativa: BTS, Beijer Electronics och JC

Större förändringar i aktieportföljen

Köpt: Micronic, Beijer Electronics, LGP Telecom och Finnveden
Sålt: LjungbergGruppen, G&L Beijer, NIBE Industrier, KMT och Utfors

Bolagets verksamhetsår 2001/2002 omfattar tiden 1 september 2001-31
augusti 2002. Tidsperioden 1 september-30 november 2001, benämns nedan
“den aktuella rapportperioden” eller “tremånadersperioden”.

Den aktuella rapportperioden har varit mycket turbulent på världens
aktiemarknader. September inleddes mycket svagt, vilket senare också
förstärktes av terrorhandlingarna i USA. Mot slutet av månaden började
dock en förbättring att skönjas, och kursutvecklingen under resten av
tremånadersperioden blev mycket stark. Åter igen har det kunnat noteras
att placerarna genomfört en betydande sektor rotation. För de under det
senaste ett och ett halvt året ratade aktierna inom telekom-, IT- och
övriga tjänstesektorer blev kursutvecklingen nu den motsatta.
Nämnda sektorer har haft en mycket stark kursutveckling under
rapportperioden, sannolikt förstärkt av att en del placerare haft så
kallade korta positioner (sålda men ej ägda aktier), vilka det blivit
nödvändigt att täcka. Aktier i branscher med stabilare vinstutveckling,
och som dittills under 2001 haft en god utveckling – främst
konsumentvaror, fastigheter, banker och hälsovårdsaktier – har relativt
sett tappat betydligt i den senaste kapplöpningen om placerarnas gunst.
Under den aktuella rapportperioden har världsindex (MSCI) mätt i USD
sjunkit 1,7 procent. De stora internationella börserna har vanligen haft
en något negativ utveckling, medan börser med stort inslag av framför
allt teknikaktier utvecklats mycket väl. Den amerikanska teknikbörsen
Nasdaq steg exempelvis 7,2 procent under tremånadersperioden, medan det
mer generellt inriktade Dow Jones Industriindex föll 1,0 procent.

På den svenska börsen förstärks framför allt de anglosaxiska börsernas
kursmönster. Detta hänger samman med att dessa länders placerare i
turbulenta tider oftast söker sig åter till hemmamarknaderna, vilka
bedöms som mindre riskfyllda, samt att inte minst Ericssonaktien har en
större rörlighet än dominerande aktier på andra börser. Detta
förhållande utvecklades i Svolders årsredovisning. Affärsvärldens
Generalindex steg under tremånadersperioden med 5,6 procent. Den svenska
småbolagsmarknaden, med ett stort inslag av IT- och telekomföretag,
förstärktes hela 10,0 procent (CSX).

Efter en period av svaghet under sommaren återhämtade sig den
amerikanska dollarn och nådde under den aktuella rapportperioden nya
höjder. Den svenska kronan utvecklades i nivå med övriga större valutor.
Den allt mer expansiva amerikanska penningpolitiken har kompletterats
med omfattande finanspolitiska åtgärder. Penningmarknadsräntorna har
följaktligen på senare tid sjunkit betydligt. Däremot har de långa
obligationsräntorna stigit under november. Sammantaget har
avkastningskurvan, som beskriver räntenivåer för olika löptider, därför
blivit ännu brantare under tremånadersperioden än tidigare. Detta visar
på att obligationsmarknaderna tror på framtida ekonomisk återhämtning
och möjligen även på sikt ökad inflation. Dessa för aktiemarknaderna så
centrala faktorer har först på senare tid återskapat framtidstron bland
många placerare, även om de synliga effekterna på företagsvinster,
ledande indikatorer och konsumentförtroende ännu är få. Stigande
börskurser är dock normalt en av de mest betydelsefulla indikatorerna på
framtida konjunkturförbättringar.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/17/20011217BIT01090/bit0001.doc Hela Rapporten
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/17/20011217BIT01090/bit0001.pdf Hela Rapporten


PDF PDF

Läs mer

Årsredovisning

Årsredovisning

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/21/20011121BIT00550/bit0001.pdf Årsredovisning


PDF

Läs mer

Bokslutskommuniké tolv månader

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ TOLV MÅNADER
1 september 2000-31 augusti 2001

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i
marknadsnoterade
aktier i svenska småbolag med börsvärden upp till ca 5,8 miljarder
kronor.
Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.
Svolders substansvärde offentliggörs veckovis.

· Substansvärdet föll 35,9%, inklusive utdelning, till 61,80 SEK per
aktie.
· Börskursen (B) sjönk 9,4%, inklusive utdelning, till 71,50 SEK per
aktie.
· Jämförelseindex CSX (ej utdelningsjusterat) sjönk 36,5%.
· Substansvärdet den 19/9 var 54 SEK och börskursen 63 SEK.
· Substansvärdepremien var på balansdagen 15,6%.
· Efter marknadsvärdesanpassning av aktieportföljen
med -558,0 (18,7) MSEK blev redovisat resultat -483,1 (451,1) MSEK,
motsvarande -37,70 (35,20) SEK per aktie.
Redovisningsprinciperna har förändrats1)
· Utdelningsförslag: 3,50 (5,50) SEK per aktie

1) Svolder värderar samtliga placeringstillgångar till marknadsvärden
varvid full
överensstämmelse råder mellan resultat- och balansräkning oavsett om
vinster/
förluster på aktieinnehav realiserats eller ej. Se vidare under
textavsnittet
“Förändrad redovisningsprincip” på sidan 3.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (12 mån)

Positiva: Lindab, Axfood och Nibe
Negativa: Frontec, TurnIT, Nolato,SwitchCore och Utfors

Större förändringar i aktieportföljen (12 mån)

Köpt: Beijer Alma, LGP Telecom, Readsoft, Boss Media och Nolato
Sålt: JM, Lindab, Gunnebo, Haldex och Munksjö

Bokslutskommunikén är uppdelad i två delar, en del som avser
verksamhetsåret 2000/01 samt en del som belyser den senaste
tremånadersperioden 1 juni-31 augusti 2001 (“den aktuella
rapportperioden”).
Värden för verksamhetsåret och den aktuella rapportperioden samt
historiska
jämförelser finns i resultat-, balans-, kassaflödes- och
nyckeltalstabeller
på sidorna 7-8.

De börsnedgångar som inleddes under våren 2000 har, med små avvikelser,
fortsatt under hela verksamhetsåret 2000/01. Kursfall har förekommit på
i stort sett samtliga börser. Särskilt har aktier i teknologi- och
tillväxtbolag drabbats. Detta är ett omvänt förhållande mot de närmast
tidigare verksamhetsåren. Förändringen speglar placerarnas väsentligt
sänkta riskvilja samt lägre förväntningar om den framtida tillväxten för
världens ekonomier – särskilt inom områden som telekom, internet, IT och
media. Kvaliteten på dessa bolags framtidsbeskrivningar har varit
bristfällig. Detta tillsammans med placerarnas stora fokus på relativ
kursutveckling och analytikernas tidigare brist på kritisk analys har
skapat den utdragna och kraftiga börsnedgången.
Följaktligen har de av telekom stark beroende börserna i Sverige och
Finland, samt teknikbörser av typen Nasdaq i USA och Neuer Markt i
Tyskland, drabbats hårdast. Affärsvärldens generalindex föll 37,3
procent under verksamhetsåret och Nasdaq hela 57,1. De mer heterogena
börserna har inte fallit lika mycket. Exempelvis sjönk amerikanska Dow
Jones Industriindex endast 11,7 procent. MSCI världsindex, mätt i USD,
sjönk 26,4 procent. Småbolagsaktier som grupp har under merparten av
börsnedgången utvecklats mindre dåligt än de stora, men har på senare
tid fått se sina börsvärden reduceras i större utsträckning.
Den svenska kronan har kraftigt försvagats mot flertalet stora
handelspartners valutor. Amerikanska dollar och brittiska pund stärktes
drygt 10 procent, men överträffades av Eurons uppgång om 13 procent.
Euron har varit särskilt stark under den senare delen av
verksamhetsåret. Den svenska industrins konkurrenskraft har sålunda
förbättrats ytterligare, vilket positivt bör påverka världsmarknadens
framtida efterfrågan på svenska varor samt de svenska företagens
marginaler.
Konjunkturutvecklingen har genomgående varit svag och nedgången har
under året accelererat i Europa, Asien och Latinamerika. Försvagningen
av den amerikanska industrikonjunkturen förefaller att under senare tid
ha upphört och sannolikt också övergått i en viss förbättring.
Osäkerheten ligger i dagsläget snarare i huruvida också
konsumentefterfrågan skall genomlida samma kraftiga fall som industrin.
Denna osäkerhet har förstärkts efter terrorattackerna i USA.
Den svaga konjunkturen och successivt sjunkande inflation har inneburit
sänkta internationella obligationsräntor. Den amerikanska
penningpolitiken har i takt med detta blivit allt mer expansiv (sänkta
korträntor). I Europa har penningpolitiken inledningsvis karakteriserats
som åtstramande, men inriktningen har på senare tid förändrats.
Ränteutvecklingen är en central kraft för aktiemarknaderna. I synnerhet
i USA borde centralbankens penningspolitik därför redan ha givit
positiva följdeffekter.

Substansvärdets förändring
Svolders substansvärde sjönk, inklusive till aktieägarna betald
utdelning, med 35,9 procent. Detta är något sämre än jämförelseindex
som, inklusive uppskattade mottagna utdelningar, fallit knappt 35
procent. I takt med det ökande inslaget av tillväxtbolag inom
småbolagssegmentet har dessa aktier också fått ett större genomslag i
Svolders portfölj. Detta har inverkat negativt på den absoluta
värdeförändringen. Aktier som Frontec, TurnIT, Nolato, SwitchCore och
Utfors har särskilt belastat substansvärdet 2000/01. Innehaven i såväl
Frontec som Nolato bidrog däremot väsentligt till substansvärdet under
verksamhetsåret 1999/2000, medan övriga tre redan då var belastande.
Aktieinnehaven i Lindab, Axfood och Nibe gav störst positivt bidrag, i
Lindabs fall till följd av offentligt uppköp.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/20/20010920BIT00920/bit0003.doc Hela rapporten
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/20/20010920BIT00920/bit0003.pdf Hela rapporten


PDF PDF

Läs mer