en

Svolder är ett investmentbolag som huvudsakligen investerar i börsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB sedan 1993

Substansvärde 2010-12-23: 83 SEK/aktie

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde, inklusive återlagd utdelning, ökat med 33 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 29 procent. 
 
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 69,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 16 procent.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Substansvärde 2010-12-17: 82 SEK/aktie

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde, inklusive återlagd utdelning, ökat med 31 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 27 procent. 
 
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 66,25 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 19 procent.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Substansvärde 2010-12-10: 78 SEK/aktie

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde, inklusive återlagd utdelning, ökat med 25 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 23 procent. 
 
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 65,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 16 procent.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande Nolato

Svolder AB (publ) har den 10 december 2010 köpt 13 429 B-aktier i Nolato AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 1 325 429 B-aktier, vilket utgör 5,04 procent av aktiekapitalet och 2,59 procent av rösterna i Nolato AB (publ).

Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Substansvärde 2010-12-03: 77 SEK/aktie

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde, inklusive återlagd utdelning, ökat med 23 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 22 procent. 
 
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 65,75 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 14 procent.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Substansvärde 2010-11-26: 76 SEK/aktie

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde, inklusive återlagd utdelning, ökat med 22 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 19 procent. 
 
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 65,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 14 procent.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Substansvärde 2010-11-19: 75 SEK/aktie (exkl. utdelning om 4,00 SEK)

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde, inklusive återlagd utdelning, ökat med 21 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 19 procent. 
 
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 65,75 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 13 procent.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

KOMMUNIKÉ FRÅN SVOLDERS ÅRSSTÄMMA

Utdelning
Årsstämman fastställde styrelsens förslag om utdelning till 4,00 SEK per aktie för räkenskapsåret 2009/2010. Som avstämningsdag beslutades måndagen den 22 november 2010, vilket medför att utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclears försorg torsdagen den 25 november 2010.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2009/2010 års förvaltning.

Frivillig likvidation
Stämman beslutade enhälligt att bolaget ej skall träda i frivillig likvidation.

Styrelse
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja styrelseledamöterna Christer Dahlström, Rolf Lundström och Caroline Sundewall samt nyvälja Mats Andersson och Lena Apler. Årsstämman valde Caroline Sundewall till styrelseordförande.

Valberedning
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att valberedningen skall bestå av fyra ledamöter och att styrelsens ordförande ska kontakta de större aktieägarna och i samråd med dessa utse ledamöter, jämte styrelsens ordförande, utgöra en valberedning. Urvalet av aktieägare att kontakta ska göras baserat på aktieägarförteckning per 31 mars 2011. Valberedningen utser inom sig en ordförande. Valberedningens sammansättning ska offenliggöras senast sex månader före årsstämman 2011. Information om valberedningens sammansättning ska hållas tillgänglig på Svolders hemsida (www.svolder.se). Valberedningen skall fullfölja de uppgifter som åligger en valberedning enligt koden för bolagsstyrning såvitt avser framtagande av förslag till ordförande på årsstämman, förslag till ordförande och övriga styrelseledamöter samt förslag till arvode till styrelse och revisorer.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga bolagets styrelse att fatta beslut, vid ett eller flera tillfällen, om dels förvärv av egna aktier på NASDAQ OMX Stockholm respektive förvärv enligt erbjudande till samtliga aktieägare, dels överlåtelse av egna aktier på NASDAQ OMX Stockholm, eller på annat sätt än på NASDAQ OMX Stockholm innefattande rätt att besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt att återbetalning skall kunna ske med annat än pengar. Återköp får ske så att det egna innehavet uppgår till högst tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag. Förslaget presenterades i kallelsen och har funnits tillgängligt på Svolders hemsida.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Även detta förslag presenterades i kallelsen.

Nästa rapport
Den första delårsrapporten för verksamhetsåret 2010/2011, avseende perioden 1 september – 30 november, kommer att offentliggöras den 10 december 2010.

Stockholm den 17 november 2010

Styrelsen 

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Substansvärde 2010-11-12: 78 SEK/aktie

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde ökat med 19 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 18 procent. 
 
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 72,75 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 6 procent.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Substansvärde 2010-11-05: 79 SEK/aktie

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde ökat med 21 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 19 procent. 
 
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 72,25 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 9 procent.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande Nolato

Svolder AB (publ) har den 5 november 2010 avyttrat 4 000 B-aktier i Nolato AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 1 312 000 B-aktier, vilket utgör 4,99 procent av aktiekapitalet och 2,57 procent av rösterna i Nolato AB (publ).

Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Substansvärde 2010-10-29: 79 SEK/aktie

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde ökat med 21 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 17 procent. 
 
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 71,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 10 procent.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Substansvärde 2010-10-22: 79 SEK/aktie

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde ökat med 21 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 18 procent. 
 
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 71,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 10 procent.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN 2010

Punkt 10 Arvoden
Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsens ledamöter utgår med 750 000 kr (-20 000 kr), varav 250 000 kr (+30 000 kr) till ordföranden och 125 000 kr (+15 000 kr) till vardera övrig ledamot. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt överenskommen räkning.

Punkt 11 Antalet styrelseledamöter
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 5 st (-1) ledamöter.

Punkt 12 Val av styrelseledamöter
Valberedningen föreslår årsstämman att omvälja Christer Dahlström, Rolf Lundström och Caroline Sundewall samt att nyvälja Mats Andersson och Lena Apler. Till ny styrelseordförande föreslås Caroline Sundewall.

Mats Andersson är VD för Fjärde AP-fonden och Lena Apler är VD för Collector AB.

Karin Kronstam har avböjt omval och Peter Norman har nyligen lämnat styrelsen till följd av utnämningen till statsråd i Finansdepartementet.

SVOLDERS VALBEREDNING

Christroffer Lundström, ordförande i Valberedningen, 031-771 37 50
Karin Kronstam, styrelsens ordförande och ledamot av Valberedningen, 070-517 72 04

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Substansvärde 2010-10-15: 78 SEK/aktie

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde ökat med 19 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 18 procent. 
 
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 70,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 9 procent.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSTÄMMA

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken torsdagen den 11 november 2010, dels anmäla sitt deltagande till Svolder senast klockan 16.00 fredagen den 12 november 2010 under adress Svolder AB, Box 704 31, 107 25 Stockholm.

Anmälan kan även ske per telefon 08-440 37 70 eller per fax 08-440 37 78, eller på Svolders hemsida samt via e-postadressen info@svolder.se. Där uppges namn, adress, telefon- och personnummer samt registrerat aktieinnehav. Önskar aktieägare medföra biträde ska detta anmälas samtidigt. För aktieägare som företräds genom ombud ska skriftlig daterad fullmakt företes. Fullmakten bör insändas vid anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Svolders hemsida www.svolder.se samt sänds utan kostnad till aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-post. För att beställa fullmaktsformulär gäller samma adress, faxnummer och e-post som ovan.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste för att utöva sin rösträtt på årsstämman, tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear. Sådan inregistrering ska vara verkställd senast torsdagen den 11 november 2010 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.


Ärenden

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:
1. Stämman öppnas;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av förslaget till dagordning;
5. Val av två justeringsmän;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
8. Beslut
a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen;
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
9. Prövning av om bolaget skall träda i frivillig likvidation enligt §12 i bolagsordningen;
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter som skall väljas av stämman;
12. Val av styrelseledamöter;
13. Beslut om valberedning;
14. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier;
15. Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen;
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;
17. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen;
18. Stämman avslutas.

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår Karin Kronstam som ordförande vid stämman.

Punkt 8 b – Utdelning

Styrelsen föreslår att utdelning ska utgå med 4,00 kronor per aktie för räkenskapsåret 2009/2010. Som avstämningsdag föreslås måndagen den 22 november 2010. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning sändas ut genom Euroclears försorg torsdagen den 25 november 2010.

Punkt 9 – Frivillig likvidation

Enligt Svolders bolagsordning ska fråga om likvidation av Svolder prövas vid varje årsstämma. För att beslut om likvidation ska vara giltigt krävs att beslutet har biträtts av aktieägare med mer än en tredjedel (1/3) av de vid stämman företrädda aktierna.

Något förslag om beslut om likvidation har inte framställts. Styrelsen rekommenderar årsstämman att fatta beslut om att Svolder ska fortsätta sin verksamhet. Styrelsen har dock med beaktande av 25 kap. 3 § aktiebolagslagen upprättat följande underlag för frågan om prövning av om Svolder ska träda i frivillig likvidation.

Ett beslut om frivillig likvidation fattas av bolagsstämman. Sådant beslut är enligt Svolders bolagsordning giltigt om mer än en tredjedel av på bolagsstämman företrädda aktier röstar för likvidation. Ett bolag anses ha trätt i likvidation omedelbart i och med beslutet, om inte bolagsstämman beslutar om ett annat datum. Likvidationsbeslutet anmäls till Bolagsverket, som utser bolagets likvidator. En likvidator, som kan sägas ersätta styrelsen och verkställande direktören under likvidationsprocessen, ansvarar för avvecklingen av bolagets verksamhet. Likvidatorn kallar därefter via Bolagsverket på bolagets okända borgenärer. En kallelseperiod på sex månader gäller.

När bolaget har gått i likvidation och en likvidator har förordnats, ska styrelsen och den verkställande direktören genast redovisa sin förvaltning av bolagets angelägenheter under den tid för vilken redovisningshandlingar inte förut lagts fram på bolagsstämma. Denna redovisning ska revideras samt framläggas för aktieägarna på en bolagsstämma. Under kallelseperioden realiseras vanligen bolagets tillgångar samt betalas dess skulder. Efter kallelseperiodens utgång och när alla kända skulder har betalats kan återstående tillgångar utskiftas till aktieägarna, med undantag för belopp motsvarande bland annat tvistiga fordringar och skulder. När likvidatorn fullgjort sitt uppdrag avger denne slutredovisning, som granskas av bolagets revisor och framläggs på bolagsstämma. Bolagsstämman ska fatta beslut om ansvarsfrihet för likvidatorn. När likvidatorn lagt fram slutredovisning är bolaget upplöst.

Den totala tidsåtgången beräknas uppgå till minst tio månader, till stor del pga den obligatoriska kallelseperioden på sex månader.

Att beräkna storleken på en eventuell skifteslikvid är behäftat med stor osäkerhet. Svolders veckovis publicerade substansvärde kan utgöra utgångspunkt. Substansvärdet beräknas utifrån marknadsvärden av underliggande värdepappersinnehav. Resultatet av en försäljning av samtliga dessa värdepapper blir främst avhängigt marknadsläge och utveckling, graden av underliggande aktiers omsättningsbarhet samt tiden under vilken försäljning ska ske. Om ett antal negativa faktorer samverkar under likvidationen kan storleken på skifteslikviden, vilken också ska belastas med avvecklingskostnader, bli väsentligt mindre än det substansvärde som utgjort utgångspunkt.

Punkt 10–12
Förslag till arvoden, antal styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningens arbete avseende förslag till ovanstående punkter är inte färdigt. Förslagen från Valberedningen kommer att offentliggöras genom pressmeddelande och på bolagets hemsida. De kommer även att finnas tillgängliga i sin helhet hos bolaget senast den 3 november 2010.

Punkt 13 – Beslut om valberedning

I enlighet med beslut vid årsstämma 19 november 2009 har en valberedning utsetts bestående av Mats Andersson, Karin Kronstam, Christoffer Lundström och Torgny Prior. Valberedningens ledamöter har offentliggjorts genom pressmeddelande, på hemsidan samt i delårsrapporten för nio månader. Ordförande har varit Christoffer Lundström.

Valberedningen föreslår att valberedningen ska bestå av fyra ledamöter och att årsstämman ska uppdra åt styrelsens ordförande att kontakta de större aktieägarna och i samråd med dessa utse ledamöter, att jämte styrelsens ordförande, utgöra en valberedning. Urvalet av aktieägare att kontakta ska göras baserat på aktieägarförteckning per 31 mars 2011. Valberedningen utser inom sig en ordförande. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2011. Information om valberedningens sammansättning ska hållas tillgänglig på Svolders hemsida (www.svolder.se). I händelse av att ledamot av valberedningen avgår eller är förhindrad att utföra sitt uppdrag, ska kvarvarande ledamöter, om valberedningen så beslutar, utse en lämplig ersättare till valberedningen för återstående mandatperiod. I händelse av att ledamot eller den ägare ledamoten representerar vid tidpunkten för valberedningens sammanträden inför kommande årsstämma väsentligt minskar sitt ägande i Svolder ska valberedningen inom sig besluta huruvida valberedningens sammansättning ska ändras. Eventuella förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras omedelbart. Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som åligger en valberedning enligt koden för bolagsstyrning såvitt avser framtagande av förslag till ordförande på årsstämman, förslag till ordförande och övriga styrelseledamöter, förslag till revisorer samt förslag till arvode till styrelse och revisorer. Valberedningen ska ha rätt att från Svolder erhålla rimlig ersättning för gjorda utlägg avseende utvärdering och rekrytering. Valberedningens ledamöter uppbär för sitt arbete ingen ersättning från Svolder.

Punkt 14 – Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma bemyndigas att fatta beslut, vid ett eller flera tillfällen, om dels förvärv av egna aktier på NASDAQ OMX Stockholm respektive förvärv enligt erbjudande till samtliga aktieägare, dels överlåtelse av egna aktier på NASDAQ OMX Stockholm, eller på annat sätt än på NASDAQ OMX Stockholm innefattande rätt att besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt att betalning ska kunna ske med annat än pengar. Återköp får ske så att det egna innehavet uppgår till högst tio (10) procent av samtliga aktier i Svolder.

Syftet med ovanstående bemyndigande är att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med Svolders kapitalstruktur och att möjliggöra, helt eller delvis, förvärvsfinansiering genom betalning med egna aktier och därmed underlätta förvärv. För att beslut om styrelsebemyndigande enligt förslaget ska vara giltigt krävs att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 15 – Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår ändring av §8 st 2 i bolagsordningen innebärande att sättet för kallelse till bolagsstämma förenklas och sker genom Post- och Inrikes Tidningar och på Svolders webbplats samt med annons i Dagens Industri om att kallelse skett.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämmans beslut om ändring av §8 st 2 är villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (2005:551) har trätt i kraft senast den 30 september 2011 som innebär att den föreslagna lydelsen är förenlig med aktiebolagslagen. I händelse av bifall till styrelsens förslag kommer sålunda en registrering av ändringen av §8 st 2 att ske först efter att en lagändring trätt i kraft.

För att beslut om ändring av bolagsordningen enligt förslaget ska vara giltigt krävs att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 16 – Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen har utarbetat förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Till följd av Svolders ringa antal anställda har styrelsen beslutat att endast verkställande direktören ska betraktas som ledande befattningshavare i Svolder. I den händelse att styrelsen skulle klassificera ytterligare medarbetare som ledande befattningshavare, avser styrelsen att tillämpa villkoren på jämförbart sätt med vad som gäller för Svolders verkställande direktör.

Styrelsens förslag baseras på att Svolders ersättningsnivå och ersättningsstruktur för verkställande direktören ska vara marknadsmässig. Det totala villkorspaketet för honom/henne ska utgöra en avvägd blandning av: fast lön, pensionsförmåner, årlig rörlig ersättning, aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram, övriga förmåner samt villkor vid uppsägning och avgångsvederlag. Årlig rörlig ersättning samt aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram ska i huvudsak vara relaterade till företagets/koncernens resultat- och värdeutveckling. Styrelsen har bedömt att det inte är aktuellt att för verksamhetsåret 2010/2011 föreslå ett aktierelaterat incitamentsprogram.

Övrigt

I Svolder AB finns 730 688 aktier av serie A med tio röster vardera och 12 069 312 aktier av serie B med en röst vardera, dvs totalt 12 800 000 aktier och totalt 19 376 192 röster.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, revisorernas yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen, styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen, valberedningens fullständiga förslag enligt punkterna 10–13 samt styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 14–16 hålls tillgängliga hos Svolder (adress: Birger Jarlsgatan 13, Stockholm) för aktieägarna fr o m den 3 november 2010 och kopior sänds utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna enligt ovan kommer även att finnas tillgängliga i elektroniskt format på Svolders hemsida www.svolder.se.

Stockholm i oktober 2010

Styrelsen

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Substansvärde 2010-10-08: 77 SEK/aktie

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde ökat med 18 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 17 procent. 
 
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 70,25 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 9 procent.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

PETER NORMAN LÄMNAR SVOLDERS STYRELSE

Peter Norman har idag meddelat att han kommer att lämna styrelsen för Svolder AB (publ) mot bakgrund av att han nyligen utsetts till Finansmarknadsminister. 

-Vi tackar Peter för hans insatser i styrelsen, säger Svolders styrelseordförande Karin Kronstam i en kommentar. Det har varit en kort period, men Peter har genom sina kunskaper inom nationalekonomi och kapitalmarknad ändå hunnit tillföra mycket i Svolders styrelsearbete. Vi önskar honom lycka och framgång i hans nya arbete.

Stockholm den 8 oktober 2010

Svolder AB (publ)

 

Karin Kronstam, Styrelsens ordförande, 070-517 72 04
Ulf Hedlundh, Verkställande direktör, 08-440 37 73

 

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Substansvärde 2010-10-01: 76 SEK/aktie

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde ökat med 16 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 16 procent. 
 
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 70,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 8 procent.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Substansvärde 2010-09-24: 76 SEK/aktie

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde ökat med 16 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 14 procent. 
 
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 69,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 10 procent.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Substansvärde 2010-09-17: 75 SEK/aktie

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde ökat med 14 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 11 procent. 
 
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 66,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 11 procent.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Substansvärde 2010-09-10: 74 SEK/aktie

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde ökat med 13 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 8 procent. 
 
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 64,75 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 13 procent.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Substansvärde 2010-09-03: 73 SEK/aktie

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde ökat med 11 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 6 procent. 
 
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 65,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 10 procent.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

INFORMATIONSTILLFÄLLEN UNDER 2010/2011

VERKSAMHETSÅRET 2010/2011
Delårsrapport I, 3 månader 2010/2011: 10 december 2010
Delårsrapport II, 6 månader 2010/2011: 18 mars 2011
Delårsrapport III, 9 månader 2010/2011: 17 juni 2011
Bokslutskommuniké, 12 månader 2010/2011: 27 september 2011
Årsredovisning, 2010/2011: Början av november 2011
Årsstämma, 2010/2011: 22 november 2011

Stockholm den 31 augusti 2010
SVOLDER AB (publ 

Frågor kan ställas till Pontus Ejderhamn, Ekonomichef, 08-440 37 70.

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Substansvärde 2010-08-27: 71 SEK/aktie

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde ökat med 9 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 3 procent. 
 
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 65,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 9 procent.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Substansvärde 2010-08-20: 73 SEK/aktie

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde ökat med 12 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 4 procent. 
 
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 65,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 11 procent.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Substansvärde 2010-08-13: 72 SEK/aktie

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde ökat med 10 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 5 procent. 
 
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 64,75 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 10 procent.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Substansvärde 2010-08-06: 75 SEK/aktie

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde ökat med 14 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 8 procent. 
 
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 65,25 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 13 procent.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Substansvärde 2010-07-30: 72 SEK/aktie

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde ökat med 11 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 5 procent. 
 
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 64,75 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 11 procent.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Substansvärde 2010-07-23: 71 SEK/aktie

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde ökat med 8 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 4 procent. 
 
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 64,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 9 procent.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Substansvärde 2010-07-16: 71 SEK/aktie

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde ökat med 8 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 3 procent. 
 
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 64,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 10 procent.

Frågor kan ställas till Pontus Ejderhamn, Ekonomichef, 08-440 37 70.

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Substansvärde 2010-07-09: 72 SEK/aktie

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde ökat med 9 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 3 procent.

 
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 65,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 9 procent.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Substansvärde 2010-07-02: 70 SEK/aktie

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde ökat med 6 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod minskat med 2 procent.
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 63,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 9 procent.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Substansvärde 2010-06-24: 72 SEK/aktie

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde ökat med 10 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 2 procent.
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 65,75 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 8 procent.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Substansvärde 2010-06-18: 74 SEK/aktie

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde ökat med 12 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 4 procent.
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 62,75 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 15 procent.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Substansvärde 2010-06-11: 74 SEK/aktie

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde ökat med 12 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 3 procent.
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 63,25 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 14 procent.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Substansvärde 2010-06-04: 74 SEK/aktie

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde ökat med 13 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 2 procent.

Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 62,75 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 15 procent.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Substansvärde 2010-05-28: 74 SEK/aktie

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde ökat med 13 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 2 procent.

Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 64,25 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 13 procent.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Valberedning utsedd

Svolder har nu, i enlighet med tidigare årsstämmobeslut, utsett en valberedning som skall lägga fram förslag till styrelse, styrelseordförande, stämmoordförande samt styrelse- och revisorsarvoden, att föreläggas årsstämman den 17 november 2010.

Årets valberedning består av ledamöterna Mats Andersson (Fjärde AP-fonden), Karin Kronstam (styrelsens ordförande), Christoffer Lundström (Provobis Holding/Rolf Lundström) samt Torgny Prior (Prior och Nilsson Fonder). Christoffer Lundström är valberedningens ordförande.

Aktieägare som vill föreslå kandidater till Svolders styrelse kan vända sig till någon av valberedningens ledamöter på respektive telefonnummer eller mailadress.

Mats Andersson, 08-787 75 00, mats.a.andersson@ap4.se

Karin Kronstam, 070-517 72 04, k.kronstam@telia.com

Christoffer Lundström, 031-771 37 50, christoffer@provobisholding.se

Torgny Prior, 08-441 77 00, torgny.prior@priorochnilsson.se

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Substansvärde 2010-05-21: 73 SEK/aktie

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde ökat med 11 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod minskat med 1 procent.

Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 61,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 16 procent.


PDF

Läs mer

Substansvärde 2010-05-14: 75 SEK/aktie

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde ökat med 14 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 3 procent.

Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 64,25 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 14 procent.


PDF

Läs mer

Substansvärde 2010-05-07: 71 SEK/aktie

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde ökat med 8 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod minskat med 2 procent.

Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 60,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 15 procent.


PDF

Läs mer

Substansvärde 2010-04-30: 80 SEK/aktie

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde ökat med 23 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 10 procent.

Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 67,75 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 16 procent.


PDF

Läs mer

Substansvärde 2010-04-23: 78 SEK/aktie

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde ökat med 19 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 12 procent.

Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 66,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 16 procent.


PDF

Läs mer

Substansvärde 2010-04-16: 79 SEK/aktie

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde ökat med 21 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 12 procent.

Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 67,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 16 procent.


PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande Acando

Svolder AB har den 13 april 2010 avyttrat 15 000 B-aktier i Acando AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 500 000 A-aktier och 615 000 B-aktier, vilket utgör 1,40 procent av aktiekapitalet och 4,99 procent av rösterna i Acando AB (publ).

Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.


PDF

Läs mer

Substansvärde 2010-04-09: 79 SEK/aktie

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde ökat med 21 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 14 procent.

Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 66,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 16 procent.


PDF

Läs mer

Substansvärde 2010-04-01: 78 SEK/aktie

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde ökat med 19 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 12 procent.

Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 66,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 15 procent.


PDF

Läs mer

Substansvärde 2010-03-26: 78 SEK/aktie

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde ökat med 19 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 10 procent.

Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 66,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 16 procent.


PDF

Läs mer

Substansvärde 2010-03-19: 77 SEK/aktie

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde ökat med 18 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 8 procent.

Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 66,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 14 procent.


PDF

Läs mer

Substansvärde 2010-03-12: 77 SEK/aktie

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde ökat med 17 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 8 procent.

Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 64,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 17 procent.


PDF

Läs mer

Substansvärde 2010-03-05: 75 SEK/aktie

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde ökat med 14 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 6 procent.

Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 62,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 17 procent.


PDF

Läs mer

Substansvärde 2010-02-26: 72 SEK/aktie

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde ökat med 9 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 1 procent.

Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 59,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 17 procent.


PDF

Läs mer

Substansvärde 2010-02-19: 72 SEK/aktie

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde ökat med 11 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 2 procent.

Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 59,75 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 18 procent.


PDF

Läs mer

Substansvärde 2010-02-12: 71 SEK/aktie

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde ökat med 9 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod varit oförändrat.

Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 59,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 16 procent.


PDF

Läs mer

Substansvärde 2010-02-05: 72 SEK/aktie

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde ökat med 11 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 2 procent.

Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 60,25 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 17 procent.


PDF

Läs mer

Substansvärde 2010-01-29: 71 SEK/aktie

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde ökat med 8 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 2 procent.

Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 60,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 15 procent.


PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande HiQ International

Svolder AB har den 25 januari 2010 förvärvat 1 694 000 aktier i HiQ International AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 3 534 000 aktier, vilket utgör 6,8 procent av aktiekapitalet och rösterna i HiQ International AB (publ).

Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.


PDF

Läs mer

Substansvärde 2010-01-22: 70 SEK/aktie

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde ökat med 7 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 2 procent.

Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 60,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 15 procent.


PDF

Läs mer

Substansvärde 2010-01-15: 71 SEK/aktie

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde ökat med 8 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 4 procent.

Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 60,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 14 procent.


PDF

Läs mer

Substansvärde 2010-01-08: 70 SEK/aktie

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde, justerat för lämnad utdelning, ökat med 6 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 4 procent.

Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 58,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 16 procent.


PDF

Läs mer

Substansvärde 2009-12-30: 65 SEK/aktie

Under kalenderåret 2009 ökade Svolders substansvärde, justerat för lämnad utdelning, med 80 procent. Detta var 11 procentenheter bättre än det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX som under motvarande period steg 69 procent.

Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 54,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 18 procent.


PDF

Läs mer