en

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. bolaget är noterat på nasdaq omx stockholm ab.

KALLELSE TILL ÅRSTÄMMA

Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda...

Läs mer

Valberedning utsedd

Svolder har nu, i enlighet med tidigare årsstämmobeslut, utsett en valberedning som skall lägga fram förslag till styrelse,...

Läs mer

Flaggningsmeddelande Acando

Svolder AB har den 13 april 2010 avyttrat 15 000 B-aktier i Acando AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 500 000 A-aktier och 615 000 B-aktier, vilket...

Läs mer