en

Svolder är ett investmentbolag som huvudsakligen investerar i börsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB sedan 1993

Svolders substansvärde 2008-12-23

Svolders substansvärde tisdagen den 23 december var 37 kr per aktie.
Detta var oförändrat jämfört med föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde, justerat för lämnad utdelning, minskat med 44 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 47 procent.

Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 27,40 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 26 procent.


PDF

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-12-19

Svolders substansvärde fredagen den 19 december var 37 kr per aktie.
Detta var 2 kronor lägre jämfört med föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde, justerat för lämnad utdelning, minskat med 43 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 47 procent.

Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 28,30 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 24 procent.


PDF

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-12-12

Svolders substansvärde fredagen den 12 december var 39 kr per aktie.
Detta var 1 krona högre jämfört med föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde, justerat för lämnad utdelning, minskat med 41 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 46 procent.

Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 32 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 18 procent.


PDF

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-12-05

Svolders substansvärde fredagen den 5 december var 38 kr per aktie.
Detta var 3 kronor lägre jämfört med föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde, justerat för lämnad utdelning, minskat med 42 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 50 procent.

Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 33,90 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 12 procent.


PDF

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-11-28

Svolders substansvärde fredagen den 28 november var 41 kr per aktie.
Detta var 3 kronor högre jämfört med föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde, justerat för lämnad utdelning, minskat med 38 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 48 procent.

Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 37,90 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 8 procent.


PDF

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-11-21

Svolders substansvärde fredagen den 21 november var 38 kr per aktie. Utdelningen om 4,00 kr per aktie avskiljdes den 21 november.
Föregående vecka var substansvärdet 49 kr per aktie.

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde, justerat för lämnad utdelning, minskat med 43 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 52 procent.

Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 38,40 kr, vilket innebär att substansvärdepremien var 2 procent.


PDF

Läs mer

KOMMUNIKÉ FRÅN SVOLDERS ÅRSSTÄMMA

Utdelning
Årsstämman fastställde styrelsens förslag om utdelning till 4,00 SEK per aktie för räkenskapsåret 2007/2008. Som avstämningsdag beslutades tisdagen den 25 november 2008, vilket medför att utdelningen beräknas utbetalas genom VPC:s försorg fredagen den 28 november 2008.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2007/2008 års förvaltning.

Frivillig likvidation
Stämman beslutade enhälligt att bolaget ej skall träda i frivillig likvidation.

Styrelse
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Christer Dahlström, Mats Guldbrand, Eva-Lotta Kraft, Karin Kronstam och Rolf Lundström till ordinarie styrelseledamöter. Årsstämman valde Karin Kronstam till styrelseordförande.

Valberedning
Stämman beslutade att uppdra åt styrelsens ordförande att senast sex månader före årsstämman 2009, efter kontakter med de större aktieägarna, utse en valberedning. Valberedningen skall, förutom av styrelsens ordförande, bestå av tre personer. Valberedningen skall fullgöra de uppgifter som åligger en valberedning enligt koden för bolagsstyrning såvitt avser framtagande av förslag till ordförande på årsstämman, förslag till ordförande och övriga styrelseledamöter samt förslag till arvode till styrelse och revisorer.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission
Vidare beslutade årsstämman att bemyndiga bolagets styrelse att intill nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av B-aktier till nyteckning. Emission skall få ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Den sammanlagda ökningen av aktiekapitalet med stöd av bemyndigandet skall inte överstiga 12 000 000 kronor, motsvarande 1 200 000 B-aktier, och utgör en maximal ökning av aktiekapitalet med ca 9,4 procent. Kurssättningen av emitterade aktier ska lägst baseras på Svolders substansvärde.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga bolagets styrelse att fatta beslut, vid ett eller flera tillfällen, om dels förvärv av egna aktier på NASDAQ OMX Stockholm respektive förvärv enligt erbjudande till samtliga aktieägare, dels överlåtelse av egna aktier på NASDAQ OMX Stockholm, eller på annat sätt än på NASDAQ OMX Stockholm innefattande rätt att besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt att återbetalning skall kunna ske med annat än pengar. Återköp får ske så att det egna innehavet uppgår till högst tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget.

Beslut om minskning av reservfond för överföring av eget kapital
Årsstämman fattade beslut om minskning av reservfonden med 192 000 000 kr för överföring till fritt eget kapital.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Nästa rapport
Den första delårsrapporten för verksamhetsåret 2008/2009, avseende perioden 1 september – 30 november, kommer att offentliggöras den 18 december 2008.

Stockholm den 20 november 2008

Styrelsen


PDF

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-11-14

Svolders substansvärde fredagen den 14 november var 49 kr per aktie.
Detta var 3 kronor lägre jämfört med föregående fredag.

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde minskat med 32 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 46 procent.

Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 45,80 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 7 procent.


PDF

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-11-07

Svolders substansvärde fredagen den 7 november var 52 kr per aktie.
Detta var oförändrat jämfört med föregående fredag.

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde minskat med 29 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 42 procent.

Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 48 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 7 procent.


PDF

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-10-31

Svolders substansvärde fredagen den 31 oktober var 52 kr per aktie.
Detta var 4 kronor högre jämfört med föregående fredag.

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde minskat med 29 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 43 procent.

Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 46 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 11 procent.


PDF

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-10-24

Svolders substansvärde fredagen den 24 oktober var 48 kr per aktie.
Detta var 4 kronor lägre jämfört med föregående fredag.

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde minskat med 34 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 48 procent.
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 42,50 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 12 procent.


PDF

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-10-17

Svolders substansvärde fredagen den 17 oktober var 52 kr per aktie.
Detta var 3 kronor högre jämfört med föregående fredag.

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde minskat med 29 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 42 procent.
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 48,50 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 7 procent.


PDF

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB (”VPC”) förda aktieboken fredagen den 14 november 2008, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast klockan 16.00 måndagen den 17 november 2008 under adress Svolder AB, Box 704 31, 107 25 Stockholm.

Anmälan kan även ske per telefon 08-440 37 70 eller per fax 08-440 37 78, eller på Svolders hemsida samt via e-postadressen info@svolder.se. Där uppges namn, adress, telefon- och personnummer samt registrerat aktieinnehav. Önskar aktieägare medföra biträde skall detta anmälas samtidigt.

För aktieägare som företräds genom ombud skall skriftlig daterad fullmakt företes. Fullmakten bör insändas vid anmälan. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste för att utöva sin rösträtt på årsstämman, tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn hos VPC. Sådan inregistrering skall vara verkställd senast fredagen den 14 november 2008 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

ÄRENDEN
På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:
1. Stämman öppnas;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av förslaget till dagordning;
5. Val av två justeringsmän;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
8. Beslut
a. om fastställelse av resultaträkningen och
balansräkningen samt koncernresultaträkningen
och koncernbalansräkningen;
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst
eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
9. Prövning av om bolaget skall träda i frivillig likvidation enligt §13 i bolagsordningen;
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter som skall väljas av stämman;
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
13. Beslut om valberedning;
14. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission;
15. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att
besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier;
16. Styrelsens förslag om minskning av reservfond för överföring till fritt eget kapital;
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;
18. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen;
19. Stämman avslutas.

UTDELNING
Styrelsen föreslår att utdelning skall utgå med 4,00 SEK per aktie för räkenskapsåret 2007/2008. Som avstämningsdag föreslås tisdagen den 25 november 2008. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning sändas ut genom VPCs försorg fredagen den 28 november 2008.

FRIVILLIG LIKVIDATION
Enligt Svolders bolagsordning skall fråga om likvidation av bolaget prövas vid varje årsstämma. För att beslut om likvidation skall vara giltigt krävs att beslutet har biträtts av aktieägare med mer än en tredjedel (1/3) av de vid stämman företrädda aktierna.

Något förslag om beslut om likvidation har inte framställts. Styrelsen rekommenderar årsstämman att fatta beslut om att bolaget skall fortsätta sin verksamhet. Aktieägare som representerar 18 procent av samtliga aktier i bolaget, har underrättat styrelsen att de kommer att rösta i enlighet med styrelsens rekommendation. Styrelsen har dock med beaktande av 25 kap. 3§ aktiebolagslagen upprättat följande underlag för frågan om prövning av om bolaget skall träda i frivillig likvidation.

Ett beslut om frivillig likvidation fattas av bolagsstämman. Sådant beslut är enligt Svolders bolagsordning giltigt om mer än en tredjedel av på bolagsstämman företrädda aktier röstar för likvidation. Ett bolag anses ha trätt i likvidation omedelbart i och med beslutet, om inte bolagsstämman beslutar om ett annat datum. Likvidationsbeslutet anmäls till Bolagsverket, som utser bolagets likvidator. En likvidator, som kan sägas ersätta styrelsen och verkställande direktören under likvidationsprocessen, ansvarar för avvecklingen av bolagets verksamhet. Likvidatorn kallar därefter via Bolagsverket på bolagets okända borgenärer. En kallelseperiod på sex månader gäller.

När bolaget har gått i likvidation och en likvidator har förordnats, skall styrelsen och den verkställande direktören genast redovisa sin förvaltning av bolagets angelägenheter under den tid för vilken redovisningshandlingar inte förut lagts fram på bolagsstämma. Denna redovisning skall revideras samt framläggas för aktieägarna på en bolagsstämma. Under kallelseperioden realiseras vanligen bolagets tillgångar samt betalas dess skulder.

Efter kallelseperiodens utgång och när alla kända skulder har betalats kan återstående tillgångar utskiftas till aktieägarna, med undantag för belopp motsvarande bland annat tvistiga fordringar och skulder. När likvidatorn fullgjort sitt uppdrag avger denne slutredovisning, som granskas av bolagets revisor och framläggs på bolagsstämma. Bolagsstämman skall fatta beslut om ansvarsfrihet för likvidatorn. När likvidatorn lagt fram slutredovisning är bolaget upplöst.

Den totala tidsåtgången beräknas uppgå till minst tio månader, till stor del pga den obligatoriska kallelseperioden på sex månader.

Att beräkna storleken på en eventuell skifteslikvid är behäftat med stor osäkerhet. Svolders veckovis publicerade substansvärde kan utgöra utgångspunkt. Substansvärdet beräknas utifrån marknadsvärden av underliggande värdepappersinnehav. Resultatet av en försäljning av samtliga dessa värdepapper blir främst avhängigt marknadsläge och utveckling, graden av underliggande aktiers omsättningsbarhet samt tiden under vilken försäljning skall ske. Om ett antal negativa faktorer samverkar under likvidationen kan storleken på skifteslikviden, vilken också skall belastas med avvecklingskostnader, bli väsentligt mindre än det substansvärde som utgjort utgångspunkt.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
I enlighet med beslut vid årsstämma 21 november 2007 har en valberedning utsetts bestående av Karin Kronstam, Christoffer Lundström, Mats Andersson och Gunnar Ek. Valberedningens ledamöter har meddelats i bolagets delårsrapport för nio månader. Ordförande har varit Christoffer Lundström.

Valberedningen föreslår Karin Kronstam som ordförande vid stämman.

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet oförändrat skall utgöra 660 000 kronor, att fördelas med 220 000 kronor till ordförande och med 110 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna samt att revisorerna ersätts enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår omval av Christer Dahlström, Mats Guldbrand, Eva-Lotta Kraft, Karin Kronstam och Rolf Lundström.

Valberedningen föreslår också att Karin Kronstam utses till styrelsens ordförande.

BESLUT OM VALBEREDNING
Styrelsen föreslår att årsstämman skall uppdra åt styrelsens ordförande att senast sex månader före årsstämman 2009, efter kontakter med de större aktieägarna, utse en valberedning. Valberedningen skall, förutom av styrelsens ordförande, bestå av tre personer. Valberedningen skall fullgöra de uppgifter som åligger en valberedning enligt koden för bolagsstyrning såvitt avser framtagande av förslag till ordförande på årsstämman, förslag till ordförande och övriga styrelseledamöter samt förslag till arvode till styrelse och revisorer.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM EMISSION
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga bolagets styrelse att intill nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av B-aktier till nyteckning. Emission skall få ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Den sammanlagda ökningen av aktiekapitalet med stöd av bemyndigandet skall inte överstiga 12 000 000 kronor, motsvarande 1 200 000 B-aktier, och utgör en maximal ökning av aktiekapitalet med 9,4 procent.

Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen behöver ökad flexibilitet att, tillsammans med eller utan finansiering med lånat kapital, snabbt kunna agera i fråga som tillför Svolder ytterligare förvaltningskapital. Bemyndigandet förutsätter att:

1. Svolders värdepappersportfölj – i förekommande fall genom utnyttjande av kontant likvid för nyemitterade aktier – i anslutning till en emission tillförs tillgångar i form av aktier eller aktieliknande instrument som är, eller som av Svolders styrelse inom tolv månader bedöms vara, noterade på OMX Nordiska Börs Stockholm.

2. kurssättningen av emitterade aktier lägst ska baseras på Svolders substansvärde, beräknat enligt vedertagna redovisningsprinciper för noterade investmentbolag, så att en utspädning av substansvärdet per aktie inte kommer att ske.

För att beslut om styrelsebemyndigande enligt förslaget skall vara giltigt krävs att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVÄRV OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER
Styrelsen föreslår att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma bemyndigas att fatta beslut, vid ett eller flera tillfällen, om dels förvärv av egna aktier på OMX Nordiska Börs Stockholm respektive förvärv enligt erbjudande till samtliga aktieägare, dels överlåtelse av egna aktier på OMX Nordiska Börs Stockholm, eller på annat sätt än på OMX Nordiska Börs Stockholm innefattande rätt att besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt att betalning skall kunna ske med annat än pengar. Återköp får ske så att det egna innehavet uppgår till högst tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget.

Syftet med den föreslagna återköpsmöjligheten är att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur och att möjliggöra, helt eller delvis, förvärvsfinansiering genom betalning med egna aktier och därmed underlätta förvärv.

För att beslut om styrelsebemyndigande enligt förslaget skall vara giltigt krävs att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

STYRELSENS FÖRSLAG OM MINSKNING AV RESERVFOND FÖR ÖVERFÖRING TILL FRITT EGET KAPITAL
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om minskning av reservfonden med 192 000 000 kronor för överföring till fritt eget kapital.

BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Styrelsen har utarbetat förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Till följd av bolagets ringa antal anställda har styrelsen beslutat att endast verkställande direktören ska betraktas som ledande befattningshavare i bolaget. I den händelse att styrelsen skulle klassificera ytterligare medarbetare som ledande befattningshavare, avser styrelsen att tillämpa villkoren på jämförbart sätt med vad som gäller för bolagets verkställande direktör.

Styrelsens förslag baseras på att bolagets ersättningsnivå och ersättningsstruktur för verkställande direktören skall vara marknadsmässig. Det totala villkorspaketet för honom/henne skall utgöra en avvägd blandning av: fast lön, pensionsförmåner, årlig rörlig ersättning, aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram, övriga förmåner samt villkor vid uppsägning och avgångsvederlag. Årlig rörlig ersättning samt aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram skall i huvudsak vara relaterade till företagets/koncernens resultat- och värdeutveckling. Styrelsen har bedömt att det inte är aktuellt att för verksamhetsåret 2008/2009 föreslå ett aktierelaterat incitamentsprogram.

ÖVRIGT
I Svolder AB finns 730 688 aktier av serie A med tio röster vardera och 12 069 312 aktier av serie B med en röst vardera, d v s totalt 12 800 000 aktier och totalt 19 376 192 röster.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, revisorernas yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen, styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen och styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 13–17 samt fullmaktsformulär för de aktieägare som ämnar låta sig företrädas genom ombud på stämman hålls tillgängliga hos bolaget (adress: Birger Jarlsgatan 13, Stockholm) för aktieägarna fr o m den 6 november 2008 och kopior sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna enligt ovan kommer även att finnas tillgängliga i elektroniskt format på bolagets hemsida www.svolder.se.

Stockholm i oktober 2008
Styrelsen


PDF

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-10-10

Svolders substansvärde fredagen den 10 oktober var 49 kr per aktie.
Detta var 13 kronor lägre jämfört med föregående fredag.

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde minskat med 32 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 45 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 46 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 7 procent.


PDF

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-10-03

Svolders substansvärde fredagen den 3 oktober var 62 kr per aktie.
Detta var 1 krona lägre jämfört med föregående fredag.

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde minskat med 15 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 31 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 54,50 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 12 procent.


PDF

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-09-26

Svolders substansvärde fredagen den 26 september var 63 kr per aktie.
Detta var 2 kronor lägre jämfört med föregående fredag.

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde minskat med 14 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 28 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 56,25 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 11 procent.


PDF

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-09-19

Svolders substansvärde fredagen den 19 september var 65 kr per aktie.
Detta var 4 kronor lägre jämfört med föregående fredag.

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde minskat med 11 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 26 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 55,75 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 14 procent.


PDF

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-09-12

Svolders substansvärde fredagen den 12 september var 69 kr per aktie.
Detta var oförändrat jämfört med föregående fredag.

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde minskat med 6 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 23 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 58,25 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 15 procent.


PDF

Läs mer

INFORMATIONSTILLFÄLLEN UNDER 2008/2009

VERKSAMHETSÅRET 2008/2009
Delårsrapport I, 3 månader 2008/2009: 18 december 2008
Delårsrapport II, 6 månader 2008/2009: 19 mars 2009
Delårsrapport III, 9 månader 2008/2009: 17 juni 2009
Bokslutskommuniké, 12 månader 2008/2009: 24 september 2009
Årsredovisning, 2008/2009: Början av november 2009
Årsstämma, 2008/2009: 19 november 2009

VERKSAMHETSÅRET 2009/2010
Delårsrapport I, 3 månader 2009/2010: 18 december 2009

Stockholm den 12 september 2008

SVOLDER AB (publ)


PDF

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-09-05

Svolders substansvärde fredagen den 5 september var 69 kr per aktie.
Detta var 3 kronor lägre jämfört med föregående fredag.

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde minskat med 6 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 23 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 58,75 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 15 procent.


PDF

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-08-29

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde minskat med 1 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 20 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 59,75 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 17 procent.


PDF

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-08-22

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde minskat med 1 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 20 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 59,25 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 18 procent.


PDF

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-08-15

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde minskat med 1 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 18 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 59,00 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 18 procent.


PDF

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-08-08

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde minskat med 3 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 19 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 56,50 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 20 procent.


PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande Intoi

Svolder AB har per den 4 augusti 2008 avyttrat 200 000 B-aktier i Intoi AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 470 600 B-aktier, vilket utgör 4,0 procent av aktiekapitalet och 3,7 procent av rösterna i Intoi AB (publ). Intoi AB hette tidigare Nocom AB.

Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.


PDF

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-08-01

Svolders substansvärde fredagen den 1 augusti var 69 kr per aktie.
Detta var 1 krona högre jämfört med föregående fredag.

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde minskat med 5 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 23 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 57,75 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 17 procent.


PDF

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-07-25

Svolders substansvärde fredagen den 25 juli var 68 kr per aktie.
Detta var 1 krona högre jämfört med föregående fredag.

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde minskat med 7 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 24 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 53,00 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 22 procent.


PDF

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-07-18

Svolders substansvärde fredagen den 18 juli var 67 kr per aktie.
Detta var 2 kronor högre jämfört med föregående fredag.

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde minskat med 8 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 23 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 53,00 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 21 procent.


PDF

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-07-11

Svolders substansvärde fredagen den 11 juli var 65 kr per aktie.
Detta var oförändrat jämfört med föregående fredag.

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde minskat med 11 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 26 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 53,00 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 18 procent.


PDF

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-07-04

Svolders substansvärde fredagen den 4 juli var 65 kr per aktie.
Detta var 4 kronor lägre jämfört med föregående fredag.

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde minskat med 11 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 23 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 52,50 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 19 procent.


PDF

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-06-27

Svolders substansvärde fredagen den 27 juni var 69 kr per aktie.
Detta var 4 kronor lägre jämfört med föregående torsdag.

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde minskat med 6 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 20 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 55,00 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 20 procent.


PDF

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-06-19

Svolders substansvärde torsdagen den 19 juni var 73 kr per aktie.
Detta var oförändrat jämfört med föregående fredag.

Hittills under kalenderåret 2008 är Svolders substansvärde oförändrat. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 15 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 55,75 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 24 procent.


PDF

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-06-13

Svolders substansvärde fredagen den 13 juni var 73 kr per aktie.
Detta var 3 kronor lägre jämfört med föregående torsdag.

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde ökat med 1 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 14 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 60,75 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 17 procent.


PDF

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-06-05

Svolders substansvärde torsdagen den 5 juni var 76 kr per aktie.
Detta var 2 kronor lägre jämfört med föregående fredag.

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde ökat med 4 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 10 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 63,75 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 16 procent.


PDF

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-05-30

Svolders substansvärde fredagen den 30 maj var 78 kr per aktie.
Detta var 1 krona högre jämfört med föregående fredag.

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde ökat med 6 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 8 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 65 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 16 procent.


PDF

Läs mer

Svolders substansvärde 2008-05-23

Svolders substansvärde fredagen den 23 maj var 77 kr per aktie.
Detta var oförändrat jämfört med föregående fredag.

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde ökat med 5 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 8 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 64 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 16 procent.


PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande Nolato

Svolder AB har per den 22 maj 2008 förvärvat 500 000 B-aktier i Nolato AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 1 374 000 B-aktier, vilket utgör 5,2 procent av aktiekapitalet och 2,7 procent av rösterna i Nolato AB (publ).

Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.


Läs mer

Svolders substansvärde 2008-05-16

Svolders substansvärde fredagen den 16 maj var 77 kr per aktie.
Detta var oförändrat jämfört med föregående fredag.

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde ökat med 5 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 7 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 62 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 19 procent.


Läs mer

Flaggningsmeddelande Beijer Alma

Svolder AB har per den 14 maj 2008 förvärvat 31 500 B-aktier i Beijer Alma AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 2 756 000 B-aktier, vilket utgör 10,0 procent av aktiekapitalet och 4,8 procent av rösterna i Beijer Alma AB (publ).

Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.


Läs mer

Svolders substansvärde 2008-05-09

Svolders substansvärde fredagen den 9 maj var 77 kr per aktie.
Detta var oförändrat jämfört med föregående fredag.

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde ökat med 6 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 8 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 60,75 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 22 procent.


Läs mer

Svolders substansvärde 2008-05-02

Svolders substansvärde fredagen den 2 maj var 77 kr per aktie.
Detta var 2 kronor högre jämfört med föregående fredag.

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde ökat med 5 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 8 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 59,75 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 22 procent.


Läs mer

Svolders substansvärde 2008-04-25

Svolders substansvärde fredagen den 25 april var 75 kr per aktie.
Detta var oförändrat jämfört med föregående fredag.

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde ökat med 3 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 9 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 59,00 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 21 procent.


Läs mer

Svolders substansvärde 2008-04-18

Svolders substansvärde fredagen den 18 april var 75 kr per aktie.
Detta var oförändrat jämfört med föregående fredag.

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde ökat med 3 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 8 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 58,00 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 23 procent.


Läs mer

Svolders substansvärde 2008-04-11

Svolders substansvärde fredagen den 11 april var 75 kr per aktie.
Detta var oförändrat jämfört med föregående fredag.

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde ökat med 2 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 8 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 57,00 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 24 procent.


Läs mer

Svolders substansvärde 2008-04-04

Svolders substansvärde fredagen den 4 april var 75 kr per aktie.
Detta var 1 krona högre jämfört med föregående fredag.

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde ökat med 3 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 5 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 57,00 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 24 procent.


Läs mer

Svolders substansvärde 2008-03-28

Svolders substansvärde fredagen den 28 mars var 74 kr per aktie.
Detta var 4 kronor högre jämfört med föregående torsdag.

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde ökat med 1 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 7 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 54,00 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 27 procent.


Läs mer

Svolders substansvärde 2008-03-20

Svolders substansvärde torsdagen den 20 mars var 70 kr per aktie.
Detta var 2 kronor lägre jämfört med föregående fredag.

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde minskat med 4 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 11 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 52,00 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 26 procent.


Läs mer

Svolders substansvärde 2008-03-14

Svolders substansvärde fredagen den 14 mars var 72 kr per aktie.
Detta var 1 krona högre jämfört med föregående fredag.

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde minskat med 1 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 9 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 53,50 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 26 procent.


Läs mer

Svolders substansvärde 2008-03-07

Svolders substansvärde fredagen den 7 mars var 71 kr per aktie.
Detta var 3 kronor lägre jämfört med föregående fredag.

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde minskat med 2 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 8 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 53,75 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 25 procent.


Läs mer

Svolders substansvärde 2008-02-29

Svolders substansvärde fredagen den 29 februari var 74 kr per aktie.
Detta var 3 kronor högre jämfört med föregående fredag.

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde ökat med 1 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 5 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 55,25 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 25 procent.


Läs mer

Svolders substansvärde 2008-02-22

Svolders substansvärde fredagen den 22 februari var 71 kr per aktie.
Detta var 5 kronor högre jämfört med föregående fredag.

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde minskat med 3 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 7 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 53,25 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 25 procent.


Läs mer

Svolders substansvärde 2008-02-15

Svolders substansvärde fredagen den 15 februari var 66 kr per aktie.
Detta var 3 kronor högre jämfört med föregående fredag.

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde minskat med 9 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 10 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 53,50 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 19 procent.


Läs mer

Svolders substansvärde 2008-02-08

Svolders substansvärde fredagen den 8 februari var 63 kr per aktie.
Detta var 3 kronor lägre jämfört med föregående fredag.

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde minskat med 13 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 13 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 53,25 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 16 procent.


Läs mer

Svolders substansvärde 2008-02-01

Svolders substansvärde fredagen den 1 februari var 66 kr per aktie.
Detta var 1 krona högre jämfört med föregående fredag.

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde minskat med 10 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 9 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 53,75 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 19 procent.


Läs mer

Svolders substansvärde 2008-01-25

Svolders substansvärde fredagen den 25 januari var 65 kr per aktie.
Detta var oförändrat jämfört med föregående fredag.

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde minskat med 12 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 11 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 53,00 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 18 procent.


Läs mer

Svolders substansvärde 2008-01-18

Svolders substansvärde fredagen den 18 januari var 65 kr per aktie.
Detta var 2 kronor lägre jämfört med föregående fredag.

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde minskat med 11 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 13 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 51,00 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 22 procent.


Läs mer

Svolders substansvärde 2008-01-11

Svolders substansvärde fredagen den 11 januari var 67 kr per aktie.
Detta var 3 kronor lägre jämfört med föregående fredag.

Under kalenderåret 2008 minskade Svolders substansvärde med 8 procent. Småbolagsindex CSX minskade under motsvarande tidsperiod med 9 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 51,25 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 24 procent.


Läs mer

Svolders substansvärde 2008-01-04

Svolders substansvärde fredagen den 4 januari var 70 kr per aktie.
Detta var 3 kronor lägre jämfört med föregående fredag.

Under kalenderåret 2008 minskade Svolders substansvärde med 4 procent. Småbolagsindex CSX minskade under motsvarande tidsperiod med 4 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 56,25 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 20 procent.


Läs mer