en

Svolder är ett investmentbolag som huvudsakligen investerar i börsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB sedan 1993

FLAGGNINGSMEDDELANDE

Svolder AB har idag sålt 30 000 aktier i Beijer Alma AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 429 000 aktier, vilket uppgår till 4,7 procent av aktiekapitalet och 2,2 procent av rösterna i Beijer Alma AB (publ).

Frågor med anledning av detta flaggningsmeddelande kan ställas till Ulf Hedlundh, verkställande direktör, 08-440 37 73.


PDF

Läs mer

PRESSKOMMUNIKÉ

Beslut

Vid ordinarie bolagsstämma i Svolder AB (publ) den 17 november 2004 fastställdes styrelsens förslag om utdelning till 2,40 SEK per aktie för verksamhetsåret 2003/04. Som avstämningsdag beslutades den 22 november 2004, vilket medför att utdelningen beräknas utbetalas genom VPC den 25 november 2004.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Mats Guldbrand, Ulf Hedlundh, Eric Hielte, Karin Kronstam och MatsOla Palm. Rolf Lundström valdes in som ny styrelseledamot. Tidigare ledamoten Håkan Bohlin hade avböjt omval. Vid efterföljande styrelsemöte omvaldes MatsOla Palm till styrelsens ordförande.

Nästa rapport

Den första delårsrapporten för verksamhetsåret 2004/05, avseende perioden 1 september – 30 november, kommer att offentliggöras den 16 december 2004.

Stockholm den 18 november 2004

STYRELSEN

Frågor med anledning av denna presskommuniké kan ställas till VD Ulf Hedlundh, telefon 08-440 37 70.


PDF

Läs mer

Kallelse till bolagsstämma

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Svolder AB (publ) kallas härmed till ordinarie
bolagsstämma onsdagen den 17 november 2004 klockan 16.00,
Konferenshallen Polstjärnan, Sveavägen 77, Stockholm. Lokalerna öppnas
för registrering klockan 15.00. Registrering måste ha skett senast
klockan 16.00.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall delsvara införd i den
av VPC AB (“VPC”) förda aktieboken söndagen den 7 november 2004 (på
grund av mellankommande veckoslut måste omregistrering ske senast
fredagen den 5 november 2004), delsanmäla sitt deltagande till bolaget
senast klockan 16.00 fredagen den 12 november 2004 under adress Svolder
AB, Box 70431, 10725 Stockholm.
Anmälan kan även ske per telefon 08-440 37 70 eller per fax 08-
440 37 78, eller på Svolders hemsida samt via e-postadressen
info@svolder.se. Där uppges namn, adress, telefon- och personnummer samt
registrerat aktieinnehav. Önskar aktieägare medföra biträde skall detta
anmälas samtidigt. För aktieägare som företräds genom ombud skall
skriftlig daterad fullmakt företes. Fullmakten bör insändas vid anmälan.
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste för att
utöva sin rösträtt på bolagsstämman, tillfälligt låta inregistrera
aktierna i eget namn hos VPC. Sådan inregistrering skall vara verkställd
senast fredagen den 5 november 2004 och bör därför begäras hos
förvaltaren i god tid före detta datum.

Ärenden
På bolagsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:
1. Stämman öppnas;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av förslaget till dagordning;
5. Val av två justeringsmän;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen;
8. Beslut

a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen;

b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen;

c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören;

9. Prövning av om bolaget skall träda i frivillig likvidation enligt
§13 i bolagsordningen;
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter som skall
väljas av bolagsstämman;
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
13. Beslut om nomineringskommitté;
14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen;
15. Stämman avslutas.

Utdelning
Styrelsen föreslår att utdelning skall utgå med 2,40 SEK per aktie för
räkenskapsåret 2003/2004. Som avstämningsdag föreslås måndagen den 22
november 2004. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget
beräknas utdelning sändas ut genom VPCs försorg torsdagen den 25
november 2004.

Frivillig likvidation
Enligt Svolders bolagsordning skall fråga om likvidation av bolaget
prövas vid varje ordinarie bolagsstämma. För att beslut om likvidation
skall vara giltigt krävs att beslutet har biträtts av aktieägare med mer
än en tredjedel (1/3) av de vid stämman företrädda aktierna.
Något förslag om beslut om likvidation har inte framställts. Styrelsen
rekommenderar bolagsstämman att fatta beslut om att bolaget skall
fortsätta sin verksamhet. Aktieägare som representerar 31 procent av
samtliga aktier i bolaget, har underrättat styrelsen att de kommer att
rösta i enlighet med styrelsens rekommendation. Styrelsen har dock med
beaktande av 13 kap. 2 § aktiebolagslagen upprättat följande underlag
för frågan om prövning av om bolaget skall träda i frivillig
likvidation.

Ett beslut om frivillig likvidation fattas av bolagsstämman. Sådant
beslut är enligt Svolders bolagsordning giltigt om mer än en tredjedel
av på bolagsstämman företrädda aktier röstar för likvidation. Ett bolag
anses ha trätt i likvidation omedelbart i och med beslutet, om inte
bolagsstämman beslutar om ett annat datum. Likvidationsbeslutet anmäls
till Bolagsverket, som utser bolagets likvidator. En likvidator, som kan
sägas ersätta styrelsen och verkställande direktören under
likvidationsprocessen, ansvarar för avvecklingen av bolagets verksamhet.
Likvidatorn kallar därefter via Bolagsverket på bolagets okända
borgenärer. En kallelseperiod på sex månader gäller.

När bolaget har gått i likvidation och en likvidator har förordnats,
skall styrelsen och den verkställande direktören genast redovisa sin
förvaltning av bolagets angelägenheter under den tid för vilken
redovisningshandlingar inte förut lagts fram på bolagsstämma. Denna
redovisning skall revideras samt framläggas för aktieägarna på en
bolagsstämma. Under kallelseperioden realiseras vanligen bolagets
tillgångar samt betalas dess skulder. Efter kallelseperiodens utgång och
när alla kända skulder har betalats kan återstående tillgångar utskiftas
till aktieägarna, med undantag för belopp motsvarande bland annat
tvistiga fordringar och skulder. När likvidatorn fullgjort sitt uppdrag
avger denne slutredovisning, som granskas av bolagets revisor och
framläggs på bolagsstämma. Bolagsstämman skall fatta beslut om
ansvarsfrihet för likvidatorn. När likvidatorn lagt fram slutredovisning
är bolaget upplöst.
Den totala tidsåtgången beräknas uppgå till minst tio månader, till stor
del pga den obligatoriska kallelseperioden på sex månader.
Att beräkna storleken på en eventuell skifteslikvid är behäftat med stor
osäkerhet. Svolders veckovis publicerade substansvärde kan utgöra
utgångspunkt. Substansvärdet beräknas utifrån marknadsvärden av
underliggande värdepappersinnehav. Resultatet av en försäljning av
samtliga dessa värdepapper blir främst avhängigt marknadsläge och
utveckling, graden av underliggande aktiers omsättningsbarhet samt tiden
under vilken försäljning skall ske. Om ett antal negativa faktorer
samverkar under likvidationen kan storleken på skifteslikviden, vilken
också skall belastas med avvecklingskostnader, bli väsentligt mindre än
det substansvärde som utgjort utgångspunkt.

Förslag till val av styrelseledamöter och styrelsearvode
Aktieägare som representerar 42 procent av röstetalet för samtliga
aktier i bolaget har anmält att de vid bolagsstämman kommer att föreslå
omval av Mats Guldbrand, Ulf Hedlundh, Eric Hielte, Karin Kronstam och
MatsOla Palm samt nyval av Rolf Lundström till ordinarie ledamöter.
Håkan Bohlin har avböjt omval. Nämnda aktieägare kommer även att föreslå
att styrelsearvodet skall vara oförändrat 510 000 kronor, att fördelas
enligt styrelsens bestämmande mellan de ledamöter som inte är anställda
i bolaget.

Rolf Lundström, f 36, är VD, styrelseledamot och huvudägare i Provobis
Holding AB. Han är därutöver styrelseledamot i Göteborgs Likviditet AB,
Göteborgs Auktionsverk AB, AB för Pantbelåning i Göteborg, Feelgood
Svenska AB (publ), Hospitium AB (ordf) samt Inter Leisure i Göteborg AB
(ordf).

Nomineringskommitté
Styrelsen föreslår att bolagsstämman skall uppdra åt styrelsens
ordförande att senast under juni månad 2005, efter kontakter med de
större aktieägarna, utse en nomineringskommitté. Nomineringskommittén
skall, förutom av styrelsens ordförande, bestå av två till tre personer
representerande de största aktieägarna. Nomineringskommittén skall
arbeta fram förslag till styrelse, samt förslag avseende dess
arvodering, att föreläggas den ordinarie bolagsstämman för beslut.
Nomineringskommitténs sammansättning skall publiceras i delårsrapporten
för Period III.

Stockholm i oktober 2004

Styrelsen

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/19/20041019BIT00120/wkr0001.pdf


PDF

Läs mer

Preliminärt substansvärde 45 kr vid verksamhetsårets utgång

Preliminärt substansvärde 45 kr vid verksamhetsårets utgång

Vid utgången av verksamhetsåret 2003/2004 (1 september 2003 – 31 augusti
2004) uppgick Svolders substansvärde preliminärt till 45 kr per aktie.
Under verksamhetsåret steg därmed substansvärdet med 14 procent,
justerat för lämnad utdelning. Småbolagsindex CSX har under motsvarande
tidsperiod stigit 16 procent. Senaste betalkurs på bokslutsdagen för
Svolders B-aktie var 44,40 kr, vilket motsvarar en kursuppgång med 21
procent under tolvmånadersperioden inklusive lämnad utdelning. Vid
utgången av verksamhetsåret var substansvärderabatten drygt 1 procent.

Definitiv bokslutskommuniké publiceras torsdagen den 23 september. Nästa
offentliggörande av Svolders substansvärde sker i vanlig ordning
måndagen den 13 september i anslutning till börsens öppnande.

Frågor med anledning av detta meddelande kan ställas till
Ulf Hedlundh, verkställande direktör, telefon 08-440 37 73.

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i börsnoterade aktier i
svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på
Stockholmsbörsens O-lista. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis
och finns tillgängligt på bolagets hemsida. Ytterligare information om
verksamheten finns på bolagets hemsida (www.svolder.se).

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/03/20040903BIT00150/wkr0001.pdf


PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Till
Stockholmsbörsen och Media

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har den 13 juli 2004 köpt 75 000 B-aktier i AcandoFrontec AB.
Svolders innehav utgörs därefter av 2 857 000 B-aktier, motsvarande 5,1
% av aktiekapitalet och 3,6 % av rösterna i bolaget.

Stockholm den 14 juli 2004

SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/14/20040714BIT00080/wkr0001.pdf


PDF

Läs mer

FLAGGNINGSMEDDELANDE

FLAGGNINGSMEDDELANDE

Svolder AB har idag sålt 1 500 aktier i XPonCard AB (publ). Svolders
aktieinnehav uppgår därefter till 295 100 aktier, vilket understiger 10
procent av aktiekapital och röstetal i XPonCard.

Frågor med anledning av detta flaggningsmeddelande kan ställas till
Ulf Hedlundh, verkställande direktör, 08-440 37 73.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/30/20040330BIT00640/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/30/20040330BIT00640/wkr0002.pdf


PDF PDF

Läs mer