en

Svolder är ett investmentbolag som huvudsakligen investerar i börsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB sedan 1993

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har idag sålt hela sitt innehav i BTS Group omfattande 451
400 B-aktier i bolaget. Det tidigare innehavet motsvarade 7,7 procent av
aktiekapitalet och 5,3 procent av rösterna i BTS Group.

Stockholm den 28 november 2002
SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/28/20021128BIT00650/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/28/20021128BIT00650/wkr0002.pdf


PDF PDF

Läs mer

Presskommuniké

PRESSKOMMUNIKÉ

Beslut

Vid ordinarie bolagsstämma i Svolder AB (publ) den 19 november 2002
fastställdes styrelsens förslag om utdelning till 2,25 SEK/aktie för
verksamhetsåret 2001/02. Som avstämningsdag beslutades den 22 november
2002, vilket medför att utdelningen be-räknas att utbetalas från VPC den
27 november 2002.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Håkan Bohlin, Mats Guldbrand,
Ulf Hedlundh, Eric Hielte, Karin Kronstam och MatsOla Palm. Vid
efterföljande styrelsemöte omvaldes MatsOla Palm till styrelsens
ordförande.

Nästa rapport

Verksamhetsåret 2002/03 års första delårsrapport, avseende perioden 1
september –
30 november, kommer att offentliggöras den 18 december 2002.

Stockholm den 19 november 2002

STYRELSEN

Frågor med anledning av denna presskommuniké kan ställas till
VD Ulf Hedlundh, telefon 08-440 37 70.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/20/20021120BIT00100/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/20/20021120BIT00100/wkr0002.pdf


PDF PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

TurnIT AB (publ) har meddelat att bolagets nyemission, som avslutades
den 18 september, har fulltecknats. Svolder AB har i sin helhet tecknat
erhållna teckningsrätter i denna företrädesemission.

Svolder deltog den 2 juli 2002, tillsammans med övriga större
aktieägare, likaså i en riktad nyemission i TurnIT. Då erhållna aktier
var inte berättigade till teckning i nu genomförd företrädesemission,
men föranledde offentliggörande genom flaggning. Svolders kapitalandel i
TurnIT har därefter minskat genom den fulltecknade företrädesemissionen
och utgörs för närvarande av 2 474 627 B-aktier, motsvarande 4,7 procent
av aktiekapital respektive 2,9 procent av röstetalet i bolaget.

Stockholm den 20 september 2002
SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/20/20020920BIT00280/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/20/20020920BIT00280/wkr0002.pdf


PDF PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har idag förvärvat 305 600 aktier i Semcon AB (publ), vilket
innebär att Svolders innehav nu utgörs av 895 900 aktier, motsvarande
5,2 % av aktiekapital och röster i bolaget.

Stockholm den 30 juli 2002
SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/30/20020730BIT00130/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/30/20020730BIT00130/wkr0002.pdf


PDF PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Extra bolagsstämma i TurnIT AB (publ) har idag godkänt styrelsens
förslag till riktad nyemission till ett antal befintliga institutionella
ägare. Genom detta beslut kommer Svolder ABs aktieinnehav i TurnIT efter
nyemission att uppgå till 1 913 627 B-aktier. Detta motsvarar 6,6 % av
aktiekapital och 6,2 % av röstetal i bolaget.

Stockholm den 28 juni 2002
SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/28/20020628BIT01000/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/28/20020628BIT01000/wkr0002.pdf


PDF PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har den 31 maj sålt 218 450 B-aktier i Academedia AB (publ).
Efter försäljningen äger Svolder inga aktier i bolaget. Tidigare innehav
motsvarade 6,8 % av aktiekapitalet och 4,1 % av rösterna i Academedia.

Stockholm den 3 juni 2002
SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/03/20020603BIT00210/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/03/20020603BIT00210/wkr0002.pdf


PDF PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Till
Stockholmsbörsen och Media

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har igår sålt 260 000 B-aktier i G&L Beijer AB (publ), vilket
innebär att Svolders innehav därefter utgörs av 200 000 B-aktier,
motsvarande 3,2 % av aktiekapitalet och 1,7 % av rösterna i G&L Beijer.

Stockholm den 28 maj 2002
SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/28/20020528BIT00080/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/28/20020528BIT00080/wkr0002.pdf


PDF PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har idag återfått 157 300 B-aktier i BTS Group, som utlånats
i syfte att underlätta hanteringen av ett teckningsoptionsprogram för
BTS Groups personal.

Detta medför att Svolders aktieinnehav i BTS Group AB åter utgörs av 450
000 B-aktier, motsvarande 7,7 procent av aktiekapitalet och 5,4 procent
av rösterna i bolaget.

Stockholm den 18 april 2002
SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/18/20020418BIT00570/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/18/20020418BIT00570/wkr0002.pdf


PDF PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har idag genom utlåning minskat sitt aktieinnehav i BTS Group
AB med 157 300 B-aktier. Utlåningen har genomförts i syfte att
underlätta hanteringen av ett teckningsoptionsprogram för BTS Groups
personal.

Utöver dessa aktier utgörs Svolders aktieinnehav i BTS Group AB av 292
700 B-aktier, motsvarande 5,0 procent av aktiekapitalet och 3,5 procent
av rösterna i bolaget.

Stockholm den 1 mars 2002
SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/01/20020301BIT00280/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/01/20020301BIT00280/wkr0002.pdf


PDF PDF

Läs mer