en

Svolder är ett investmentbolag som huvudsakligen investerar i börsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB sedan 1993

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har den 14 december sålt 68 000 B-aktier i B&N Nordsjöfrakt
AB (“B&N”), vilket innebär att Svolders innehav nu utgörs av 867 000 B-
aktier, motsvarande 4,6% av aktiekapitalet och 2,9 % av rösterna i B&N.

Stockholm den 17 december 2001
SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/17/20011217BIT00140/bit0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/17/20011217BIT00140/bit0001.pdf


PDF PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har den 3 december sålt 479 000 B-aktier i Wedins Norden AB
(“Wedins”), vilket innebär att Svolders innehav därefter utgörs av 26
000 B-aktier, motsvarande 0,3 procent av aktiekapitalet och 0,2 procent
av röstetalet i Wedins.

Stockholm den 4 december 2001
SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/04/20011204BIT00190/bit0002.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/04/20011204BIT00190/bit0002.pdf


PDF PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har den 30 november köpt 38 200 aktier i Nolato AB (publ),
vilket innebär att Svolders innehav nu utgörs av 962 000 aktier,
motsvarande 5,0 procent av aktiekapitalet och 2,6 procent av rösterna i
Nolato.

Stockholm den 3 december 2001
SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/03/20011203BIT00160/bit0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/03/20011203BIT00160/bit0001.pdf


PDF PDF

Läs mer

Beslut Vid ordinarie bolagsstämma i Svolder AB

Beslut

Vid ordinarie bolagsstämma i Svolder AB (publ) den 15 november 2001
fastställdes styrelsens förslag om utdelning till 3,50 SEK/aktie för
verksamhetsåret 2000/01. Som avstämningsdag beslutades den 20 november
2001, vilket medför att utdelningen be-räknas att utbetalas från VPC den
23 november 2001.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Håkan Bohlin, Mats Guldbrand,
Ulf Hedlundh, Eric Hielte, Karin Kronstam och MatsOla Palm. Vid
efterföljande styrelsemöte omvaldes MatsOla Palm till styrelsens
ordförande.

Nästa rapport

Verksamhetsåret 2001/02 års första delårsrapport, avseende perioden 1
september –
30 november, kommer att offentliggöras den 17 december 2001.

Stockholm den 15 november 2001

STYRELSEN

Frågor med anledning av denna presskommuniké kan ställas till VD Ulf
Hedlundh, telefon 08-440 37 70.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/16/20011116BIT00060/bit0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/16/20011116BIT00060/bit0001.pdf


PDF PDF

Läs mer

Byte av redovisningsprincip

Byte av redovisningsprincip

Svolder distribuerar 2001-10-29 årsredovisningen för verksamhetsåret
2000/01. Bolaget presenterade 2001-09-20 i bokslutskommunikén för
verksamhetsåret, att bolagets aktieinnehav hade värderats till
marknadsvärden i stället för som tidigare till anskaffningsvärden.

Bytet av redovisningsprincip innebär att aktieportföljens
värdeförändring under en tidsperiod även framgår av resultaträkningen,
oavsett om värdet realiserats eller inte. Redovisningen kommer därmed
att följa aktiemarknadens kursrörelser i stället för i den utsträckning
företagsledningen väljer att avyttra aktieinnehav.

Den förändrade redovisningsprincipen avviker från årsredovisningslagen,
men har stöd i EU:s 4:e och 7:e bolagsrättsliga direktiv. Avvikelsen har
kommenterats i den av bolagets revisorer Thomas Thiel och George
Pettersson lämnade revisionsberättelsen på följande sätt:
“Som framgår av bolagets årsredovisning redovisas värdepappersinnehaven
till marknadsvärde vilket är en avvikelse från årsredovisningslagen. Vi
delar styrelsens uppfattning att denna avvikelse leder till en bättre
redovisning av bolagets verksamhet.”
I övrigt avviker inte innehållet i revisionsberättelsen från en så
kallad ren revisionsberättelse.

Frågor med anledning av denna kommuniké besvaras av:
Ulf Hedlundh, vd, 08-440 37 73 eller 070-940 37 73

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/26/20011026BIT00190/bit0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/26/20011026BIT00190/bit0001.pdf


PDF PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har köpt 357 067 B-aktier i BTS Group AB (publ.).
Svolders innehav utgörs därefter av 439 567 aktier, motsvarande
7,5 % av aktiekapitalet och 5,2 % av rösterna i bolaget.

Stockholm den 20 juli 2001

SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/07/20/20010720BIT00370/bit0002.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/07/20/20010720BIT00370/bit0002.pdf


PDF PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har idag köpt 23 000 aktier i Beijer Electronics AB. Svolders
innehav utgörs därefter av 645 000 aktier, motsvarande 10,4 % av
aktiekapital och röster i bolaget.

Stockholm den 5 juli 2001

SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2001/07/06/20010706BIT00010/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2001/07/06/20010706BIT00010/bit0001.pdf


PDF PDF

Läs mer

DELÅRSRAPPORT III

DELÅRSRAPPORT III

Aktuell rapportperiod: 1 mars-31 maj 2001 (3 mån)
Delårsperiod: 1 september 2000-31 maj 2001 (9 mån)

Svolder är ett rent investmentbolag som främst placerar i
marknadsnoterade
aktier i svenska småbolag med börsvärden upp till ca 7 miljarder SEK.
Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.
Svolders substansvärde offentliggörs veckovis.

UTFALL DEN AKTUELLA RAPPORTPERIODEN (3 MÅN)
· Substansvärdet steg 8,8% till 78,00 SEK per aktie.
· Börskursen (B) steg 6,3% till 76,50 SEK per aktie.
· Jämförelseindex CSX (ej utdelningsjusterat) sjönk 0,5%.
· Substansvärdet den 8/6 var 77 SEK och börskursen 78 SEK.
· Substansvärderabatten var på balansdagen 1,9%.
· Periodens redovisade resultat (3 mån) var -1,3 (117,7) MSEK,
motsvarande -0,10 (9,20) SEK per aktie.1)
1) Se textkommentarer “Substansvärdetillväxt eller
reavinster/förluster?”, sidan 6.

Stora bidragsgivare till substansvärdet

Positiva: Lindab, Axfood, LGP Telecom, Beijer Electronics och Nolato

Negativa: Readsoft, SwitchCore och Beijer Alma

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2001/06/14/20010614BIT00480/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2001/06/14/20010614BIT00480/bit0002.pdf


PDF PDF

Läs mer

Ägare till 22,8 % av aktiekapitalet i Lindab avser ej att acceptera bud om 138 SEK/aktie

Ägare till 22,8 % av aktiekapitalet i Lindab avser ej att acceptera bud
om 138 SEK/aktie

Nedanstående aktieägare i Lindab AB (publ) avser ej att acceptera det
offentliga budet från Lindab Intressenter AB om 138 SEK per B-aktie
utifrån nu känd information och under rådande marknadsbetingelser.
Sammantaget representerar dessa sju institutioner 5 381 988 B-aktier i
Lindab, motsvarande 22,8 % av aktiekapitalet och 11,0 % av röstetalet i
bolaget (exkl återköp av egna aktier).

“Budet om 138 SEK per B-aktie representerar inte värdet på Lindab”,
anser Svolders VD Ulf Hedlundh och säger vidare. “Den långsiktiga
vinstpotentialen framgår inte av de senaste redovisade resultaten. Dessa
tar inte hänsyn till framtida fördelar av genomförda investeringar och
nedlagda kostnader i samband med fjolårets expansion, samtidigt som
kraftigt höjda råmaterialpriser haft en starkt negativ effekt på
rörelsens kostnader.”

“Skillnaden i bud mellan A- och B-aktierna är dessutom utmanande”,
poängterar Peter Rudman, ansvarig för ägarfrågor på Nordea fonder.
“Budkonstruktionen missgynnar B-aktieägarna på ett sätt som ej är
rimligt då A-aktieägare erbjuds ett pris som är drygt 14 procent högre.”
Björn Lind, ansvarig för ägarfrågor på SEB Fonder, tillägger: “Det är
förvånande att Lindab Intressenter presenterar ett bud med en
prisskillnad mellan aktieslagen som man rimligen borde vetat skulle
mottas mycket negativt av institutionella placerare.”

SEB Fonder Nordea fonder Svolder AB (publ)
SIF Didner & Gerge aktiefond Lannebo Fonder
Odin Fonder

För ytterligare information hänvisas i första hand till:

Björn Lind, SEB Fonder, 08-788 62 34
Peter Rudman, Nordea fonder, 08-787 68 67
Ulf Hedlundh, Svolder AB, 08-440 37 73

————————————————————
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2001/05/31/20010531BIT00240/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2001/05/31/20010531BIT00240/bit0001.pdf


PDF PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har den 15 maj 2001 sålt 100 000 aktier i Karolin Machine
Tool AB (KMT). Svolders innehav utgörs därefter av 168 900 aktier,
motsvarande 3,4 % av aktiekapital och röster i KMT.

Stockholm den 16 maj 2001

SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2001/05/16/20010516BIT00400/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2001/05/16/20010516BIT00400/bit0001.pdf


PDF PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har den 5 april köpt 100 000 B-aktier i Beijer Alma AB
(publ), vilket innebär att Svolders innehav nu utgörs av 250 000 B-
aktier, motsvarande 5,3 % av aktiekapitalet och 2,6 % av rösterna i
Beijer Alma.

Andelsberäkningen är gjord utifrån antalet aktier efter apportemission
(Elimag Industri AB) samt efter eventuell utspädning genom konvertibla
skuldebrev.

Stockholm den 6 april 2001
SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2001/04/06/20010406BIT00210/bit0002.doc
http://www.bit.se/bitonline/2001/04/06/20010406BIT00210/bit0002.pdf


PDF PDF

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport

Aktuell rapportperiod: 1 december 2000-28 februari 2001 (3 mån).
Delårsperiod: 1 september 2000-28 februari 2001 (6 mån).

Svolder är ett rent investmentbolag som främst placerar i
marknadsnoterade aktier i svenska småbolag med börsvärden upp till ca 7
miljarder kronor. Bolaget är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista.
Svolders substansvärde offentliggörs veckovis.

UTFALL DEN AKTUELLA RAPPORTPERIODEN (3 MÅN)1)

· Substansvärdet sjönk 8,8% till 71,70 SEK per aktie.
· Börskursen (B) sjönk 19,1% till 72 SEK.
· Jämförelseindex CSX sjönk under motsvarande tremånadersperiod 3,6%.
· Substansvärdet den 9/3 var 72 SEK per aktie och börskursen 70 SEK.
· Substansvärdepremien var på balansdagen 0,4%.
· Periodens redovisade resultat (3 mån) var 21,9 (99,4) MSEK,
motsvarande 1,70 (7,80) SEK per aktie.

Stora bidragsgivare till substansvärdet
Positiva: NCC, NIBE och ProfilGruppen
Negativa: Nolato, Frontec, TurnIT, Utfors och Haldex

Större förändringar i aktieportföljen
Köpt: Beijer Alma, Readsoft, Lindab och Boss Media
Sålt: Gunnebo, Munksjö, Atle och JM

SVOLDER AB (publ)
Birger Jarlsgatan 13 · Box 70431 · 10725 Stockholm
Telefon 08-4403770 · Fax 08-4403778
www.svolder.se

————————————————————
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2001/03/14/20010314BIT00480/bit0001.doc Hela rapporten
http://www.bit.se/bitonline/2001/03/14/20010314BIT00480/bit0001.pdf Hela rapporten


PDF PDF

Läs mer