VD:s kommentar

Bästa aktieägare,

Kalenderåret 2017 lider mot sitt slut.

För Svolders del, med verksamhetsår som sträcker sig från september till och med augusti, har redan ett nytt börsår startat. Utvecklingen under de första tre månaderna är inte lika god för Svolders portfölj som utfallet under senare år. Den utveckling som historiskt kännetecknats av att små bolags aktier utklassat de stora bolagens samt att Svolder kraftigt överträffat småbolagsmarknaden har i stället uppvisat ett omvänt kursmönster. Det är inte helt oväntat då Svolder aktivt förvaltar sin aktieportfölj utan indexöverväganden samt att olika utfall bör mätas över längre tidsperioder än enskilda kvartal. Svolders och småbolagens utfall är i perioder om ett till tio år fortsatt utmärkta, vilket framgår av nedanstående diagram och tabell.

 

Större bolags aktier presterar bättre än små

Svensk konjunktur har under flera år överträffat utvecklingen och tillväxttakten stärks snabbt i länder som Spanien, Frankrike och Italien. Den inhemska svenska ekonomin, som haft god hjälp av inhemsk konsumtion, kraftigt bostadsbyggande och en svag krona, är fortsatt stark även om den positiva förändringen nu är kraftfullare i Kontinentaleuropa. Det är därför naturligt att globala svenska bolag ser en större efterfrågeökning än de mer lokala, även om detta också inkluderar många underleverantörer till svensk exportindustri som arbetar med fullt kapacitetsutnyttjande, vilket vanligen ger utslag i aktiekurserna.

Två tydliga karakteristika har kännetecknat den aktuella rapportperioden. Dels har de minsta bolagen på Nasdaq Stockholm, dvs. de som i huvudsak har börsvärden understigande 10 miljarder SEK, utvecklats svagt såväl absolut som relativt. Den andra börstrenden rör nedgången för byggrelaterad verksamhet i allmänhet samt bostadsutveckling och nybyggnation i synnerhet. Svolders portföljföretag har under kvartalet haft starkt varierande kursutveckling, men nämnda två övergripande trender bedöms vara huvudförklaringen till den svagare värdeutvecklingen.

Alla bostadsutvecklare är inte lika

Osäkerheterna på de svenska bostads- och byggmarknaderna har präglat mediabevakningen under hösten. Från Svolders sida har vi poängterat att för många av dagens byggprojekt är hänförliga till bostadsrätter med höga kostnader och hög belåning i flera led. Hoten ligger främst i det ökade utbud som tillförs marknaden när många projekt färdigställs under 2018 och 2019 samt att många bostadsutvecklare har begränsade finansiella resurser att stå emot situationer kännetecknade av strängare lånefinansiering, tomma lägenheter i startade bostadsrättsföreningar och oväntade överdrag av byggkostnaderna. I samband med att detaljplaner antas i olika kommuner så ska dessutom anvisad eller förvärvad mark vanligen betalas, vilket för projekt som inte är finansierade eller fullt sålda kan bli kritiska för olika utvecklare. Dessa bostadsutvecklare finns vanligen utanför den ”riktiga” börsen.

Svolder äger aktier i bostadsutvecklaren Magnolia och menar att bolagets affärsmodell skiljer sig från mer traditionella bostadsutvecklare. Genom sin koncentration till hyresfastigheter och vårdboenden, samt att projekten redan är sålda till institutionella investerare när de byggstartas, gör risknivån lägre. Kalkylerna bygger på allmännyttans hyresnivåer på respektive ort. Om det bedöms som möjligt att delar av projekten kan bli bostadsrätter så delas uppkommen vinst med fastighetsägaren, utan att kapitalbindning och risk ligger hos Magnolia. Det är Svolders förväntan att
Magnolia inom kort kan noteras på Nasdaqs huvudlista.

Stark konjunktur och låga räntor

Om bostadspriserna kraftigt skulle falla påverkas hushållens konsumtionsbeteende, aktiesparande och framtidstro. Ytterligare pålagor riskerar dessutom att förstärka en trend som vänts från att vara starkt positiv till negativ. Samtidigt bör det understrykas att konjunkturen i Sverige generellt är stark och att den i vår omvärld dessutom förstärks. Ränteläget är lågt utifrån blygsam inflation och centralbankernas vilja att inte störa återhämtningen i ekonomierna. Trots höjda tillgångspriser och ökade råvarukostnader för insatsvaror så motverkas detta av effektiviseringar genom bland annat ökad e-handel, tilltagande digitalisering och fortsatt hög världshandel. Sysselsättningen är generellt hög och oron för arbetslöshet är låg. Dessutom är svenska banker finansiellt starka och deras risker i utlåningen bedöms i dagsläget som små.

Neutralt börsscenario

Omvärldsfaktorerna pekar följaktligen i huvudsak i positiv riktning för svensk ekonomi och svensk börs, även om det också finns tecknen på överhettning. Ett sådant är tillströmningen av bolag till olika börslistor utanför Nasdaqs huvudlista. Många av dessa bolag är i stort behov av finansiering med riskvilligt kapital då deras verksamheter är starkt kassaflödesnegativa och möjligheterna till lånefinansiering i bank är begränsade. Riskvilligheten bland privata placerare är hög efter år av börsuppgång, vilket möjliggör dessa noteringar. Det kommer självfallet att finnas kursvinnare bland dessa bolag, men frågan är om uthålligheten hos placerarna är tillräcklig för flertalet när ytterligare finansieringsrundor blir nödvändiga.

Svolder har i sin årsredovisning argumenterat för ett neutralt börsscenario. Det innebär en normal börsutveckling om ungefärligen det antagna avkastningskravet hos börsens placerare om ungefär 6-8 procent per år inklusive mottagen utdelning. Vi har följaktligen svårt att inta den negativa inställning som ibland kännetecknar synen inom svensk byggmarknad samtidigt som vi heller inte övertygas av optimismen i olika introduktionsprospekt eller placeringsmemorandum. Flertalet av våra portföljbolag förväntas uppvisa höjda rörelseresultat under 2018 och därmed möjliggöra fortsatta utdelningshöjningar. Placeringsalternativen till aktier är få och jag bedömer att Svolders urvalsprocess för sina portföljinnehav fortsatt har förutsättningar för att skapa såväl positiv absolut som relativ värdeutveckling.

Aktiesplit 2:1 i december

Svolder genomför i nära anslutning till denna delårsrapport en så kallad aktiesplit, varvid antalet aktier fördubblas. Detta sker per automatik och du som aktieägare behöver inte göra någon aktiv handling. De nya aktierna kommer att registreras hos din förvaltare eller kontoförande institut och du kommer där att kunna notera förändringen och förfoga över aktierna inom kort. Sista dag för handel på Nasdaq Stockholm med aktier innan split är den 13 december.

Antalet aktier efter spliten är cirka åtta gånger fler än när bolaget startades 1993. Det ursprungliga förvaltningskapitalet 320 MSEK har därmed stigit med drygt 2,4 miljarder SEK. Därtill har en dryg miljard SEK betalats i utdelningar. Om dessa återinvesterats i Svolderaktier, teoretiskt beräknat utan skatter och andra avgifter, så har avkastningen motsvarat hela 15 procent per år. Utvecklingen är ingen garanti för framtiden, men vi antar med ödmjukhet den utmaning för framtida värdeutveckling som ett sådant resultat medför.

Er tillgivne.

Ulf Hedlundh

Verkställande direktör

(Ur Delårsrapport I 2017/2018, publicerad den 13 december 2017)