VD:s kommentar

Bästa aktieägare,

Verksamhetsåret har inletts svagt på världens börser.

 

Efter flera år av trendmässig börsuppgång förefaller investerarna allt mer oroliga för de signaler om försvagad ekonomisk tillväxt som presenterats och de prognosnedrevideringar för världsekonomin som gjorts av globala institutioner som OECD. I en omvärld kännetecknad av större oförutsägbarhet kring stora politiska händelser, exemplifierade av ökad protektionism och reducerade EU-samarbeten, tenderar avkastningskraven dessutom att höjas.

I många fall har mindre börsbolag haft det svårare kursmässigt. Ofta styrs de stora förvaltningsorganisationernas kapital mot globala marknader och stora bolag när konjunkturbetingelser och börser framstår som osäkra. Svolder har i detta korta tremånadersperspektiv haft en svag värdeutveckling. Det gäller särskilt substansvärdet som fallit 14 procent, efter reinvesterad utdelning. Aktien (B) har samtidigt tappat nästan 10 procent. Därigenom har den så kallade substansvärderabatten krympt till knappt 10 procent under kvartalet.

Aktiv förvaltning blir ibland volatil

Svolder är som bekant en så kallad ”stock picker”. Vi väljer aktier utifrån varje bolags särskilda egenskaper och värdering, inte baserat på någon fördelning utifrån mer eller mindre relevanta börsindex. Just denna rapportperiod har utfallet varit svagt, även om det i det längre perspektivet fortsatt är mycket tillfredsställande.

Vi får för den skull inte luta oss tillbaka och hänvisa till historien, utan ska ständigt vara nyfikna på nya möjligheter samtidigt som vi bör utnyttja den erfarenhet bolagets medarbetare och valda företrädare byggt upp genom åren. Inte sällan är kortsiktiga negativa kursrörelser svårförklarade, såsom när Svolders största innehav Troax redovisar ännu ett rekordkvartal. Ett annat är när New Wave för sjuttonde kvartalet i rad uppvisar organisk tillväxt. I andra sammanhang är de negativa kursrörelserna mer lättförklarade, såsom i fallen Serneke och Boule Diagnostics. På kommande sidor beskrivs ett antal sådana situationer, där Svolder förväntar sig att iscensatta åtgärder och program i aktuella bolag ska få genomslag inom en snar framtid. Generellt kan sägas att aktier i bolag som påverkas av konsumentefterfrågan i detaljhandelsled, företag med kopplingar till svensk byggmarknad och bolag med historiskt stark konjunkturkänslighet har drabbats extra hårt under den aktuella rapportperioden.

Sunt företagande

Många underleverantörer till svensk och internationell industri har haft svårt att matcha särskilt fordonsindustrins successivt allt mer välfyllda orderböcker. De flesta har dock arbetat intensivt för att stödja sina kunder, även om det kostat att utöka skiftgång, hyra in extrapersonal och förändra logistik. I hållbara affärssammanhang ställer man upp för sin kund och behandlar sina intressenter med respekt. Svolders innehav AGES Industri är ett exempel på en underleverantör som arbetat över sitt optimala kapacitetsutnyttjande samtidigt som man genomfört strukturförändringar, flyttat produktion, tagit expansionsinvesteringsbeslut och genomfört ett väsentligt förvärv. Arbetet har inte varit lätt, medarbetarna har arbetat intensivt och vissa framåtriktade åtgärder har dessutom blivit lidande liksom lönsamheten.

Konkurser bör undvikas av seriösa företagsgrupper

Alla företag har inte tagit samma ansvar. När kundavtal, reklamationer eller höjda priser på insatsvaror inte kan åtgärdas på ett professionellt och ansvarsfullt sätt, så väljer enstaka företag i stället att försätta bolagen i konkurs. Medarbetare, leverantörer, kunder, konkurrenter, skattebetalare och andra intressenter offras lättvindigt. Det finns situationer då konkurser och rekonstruktioner är de enda utvägarna att stoppa ett företagande efter en längre tid av olönsam affärsverksamhet och då ingen finansiering längre finns tillgänglig. Men när börsbolag väljer att sätta dotterbolag i konkurs samtidigt som man deklarerar att den finansiella styrkan i koncernen är hög och det i marknadsföringen poängteras att företagsgruppen är pålitlig, då finns det anledning att reagera. Om sådan affärsmoral får större genomslag i svenskt företagande kommer allt färre leverantörer att acceptera rörelsekrediter, konkurrensen bli ojuste när verksamheter återuppstår med nya ägare till låga investeringskostnader, skattebetalarnas vilja att stå bakom lönegarantier brister samt kunder och banker kräver mer omfattande garantier. En sådan utveckling gynnar inte sunt företagande. För Svolders del utgör just sunt företagande ett väsentligt hållbarhetskriterium bakom investeringsbeslut och viljan att äga ett bolags aktier. Den ökning av konkurser som kreditinformationsföretaget UC noterat sedan två år är oroande, särskilt då Sverige befinner sig i en högkonjunktur. Många konkurser berör framför allt gruppen små detaljhandelsföretag som utsätts av tilltagande konkurrens från e-handel och butikskedjor samt mindre företag i byggbranschen. Särskilt allvarligt är det att UC konstaterar att en så stor andel som 22 procent av antalet konkurser bör beskrivas som oseriösa eller till och med bedrägliga.

Riskerna på nedsidan överväger

I Svolders årsredovisning bedömde vi att den överblickbara börsutvecklingen skulle kännetecknas av ett neutralt scenario, dvs. en årlig avkastning inklusive utdelningar om ca 5–7 procent, men med riskerna på nedsidan. Dessa risker förefaller redan ha påverkat investerarna världen över. Inte minst är det faktorer som den tilltagande protektionismen,uppbrytandet av centrala bilaterala avtal, Brexit och allt svagare regeringar i västvärlden som motvikt till mer totalitära stater som bekymrar. Även det faktum att den globala konjunkturen tappar i tillväxttakt oroar liksom osäkerheten kring den kommande ränteutvecklingen efter år av penningpolitisk expansion. Svolders scenariebeskrivning har inte förändrats även om osäkerheten består och det kan konstateras att aktiemarknaderna redan tagit till sig ganska så mycket av den nämnda oron. Som ”stock picker” är bolagsurvalet det viktigaste för Svolder och vi fortsätter att sträva mot en allt mer koncentrerad portfölj av aktieinnehav samt, när så är intressant, även till högre ägarandelar i bolagen. Den svaga aktiemarknaden skapar möjligheter för den långsiktige. Svolder har därför under rapportperioden ökat innehaven i Nordic Waterproofing och Beijer Electronics till över tio procent av bolagens kapital och röster.

Er tillgivne.

Ulf Hedlundh

Verkställande direktör

(Ur Delårsrapport I 2018/2019, publicerad den 14 december 2018)