VD:s kommentar

Bästa aktieägare,

Halva Svolders verksamhetsår 2016/2017 har nu gått och det finns anledning att stanna till, rapportera till er ägare om utvecklingen men också att fundera lite extra kring den fortsatta utvecklingen.

Det går som bekant fort när man har roligt, så en andhämtningspaus är ur många perspektiv berättigad.Det andra kvartalet under verksamhetsåret följer den sedan flera år positiva trenden för såväl Svolders aktiekurs som substansvärde. Detta bygger i sin tur på en god marknad för Svolders kärnaffär, dvs. i huvudsak mindre och medelstora noterade bolag på den svenska aktiemarknaden definierade som Nasdaq Stockholm. Men en stor del av värdeskapandet beror också på ett gott aktieurval.

Under den senaste tremånadersperioden steg substansvärdet med drygt 350 MSEK, motsvarande 27,40 SEK per Svolderaktie och en tillväxt om nästan 16 procent. B-aktiekursen steg samtidigt drygt 16 procent, varvid den s.k. substanspremien på balansdagen ökade något till 6,6 procent. Under perioden steg den svenska småbolagsmarknaden med knappt 8 procent (CSRX) och den samlade börsen med drygt 7 procent (SIXRX).

Aktieförvaltning kan dock inte utvärderas på endast ett eller två kvartal. I vanlig ordning presenteras i denna kommentar därför siffror för Svolders värdeutveckling i förhållande till olika jämförelseindex i perioder om upp till tio år. Under samtliga presenterade tidsperioder avviker värdeskapandet för bolagets aktiekurs (B) och substansvärde kraftigt till vår fördel.

Totalavkastning20170228

Det positiva utfallet för Svolder fortsätter därmed i såväl absoluta som relativa termer. Det finns emellertid alltid skäl att i framgång vara ödmjuk. Vi vet av historien att det kommer finnas tider då värdeutvecklingen är sämre och vår egen förvaltningsprestation blir ifrågasatt. Svolder är en ”stock picker”, som komponerar sin aktieportfölj utifrån aktier i individuella bolag med bedömd värderingspotential. Vi bedömer att sådan aktieanalys och förvaltning, inom vår nisch svenska småbolag, har bäst förutsättningar för att långsiktigt skapa värden för våra aktieägare. Den senaste tremånadersperioden har två tidigare ankarinvesteringar, Troax och Garo, samt de två ”relikerna” Acando och New Wave tillsammans skapat 77 procent av portföljens värdestegring. Det visar på variationen av värdeskapare och påminner om att förvaltningens framgång inte kan hänföras till enstaka börsintroduktioner, utan också till existerande portföljbolag som under lång tid funnits i vår ägo.

Investmentbolagens styrkor

Noterade investment- och förvaltningsbolag har ofta stått i skottgluggen för ekonomijournalister och professionella placerares kritik. Maktinstrument och stelbent aktieanalys, till och med ”aktiemarknadens dinosaurier”, är några beskrivningar som gjorts för att förklara varför aktiemarknaden ska åsätta dessa aktier en betydande rabatt i förhållande till substansvärdet. De senaste åren har aktiemarknaden dock förändrat sitt synsätt på dessa bolag för indirekt ägande. Det är alltid vanskligt att generalisera, men jag tycker att det finns anledning att stå upp för investmentbolagen. Oftast kan de uppvisa en värdeförändring som över längre tidsperioder överstiger olika fonders. Fördelen med ett stabilt förvaltningskapital, jämfört med ett som är beroende av volatila kapitalflöden, när en ägar- och portföljstrategi ska läggas upp är tydlig. Lägg därtill att administrationskostnaderna är väsentligt lägre än motsvarande förvaltningskostnader hos såväl traditionella fonder som riskkapitalbolag. Att slutligen även hävda att portföljbolagen mår och utvecklas bättre med investmentbolag som betydande ägare är en personlig uppfattning, som sannolikt inte alla delar.

Bolagsstyrning kraftfullare än myndighetskontroll

Den svenska bolagsstyrningsmodellen i kombination med aktiemarknadens styrande roll för kapitalallokering visar sig ofta överlägsen andra former av mer formell myndighetsgranskning. Just nu skärskådar ”grävande” media på ett hälsosamt sätt olika fonder inom PPM-systemet som förefaller prioritera den egna lönsamheten framför sina uppdragsgivares, dvs. spararna. Det har under åren skapats många formella hinder inom fondverksamheten och olika myndigheter inom såväl Sverige som hela EU har i uppgift att kontrollera aktörerna. Regelverken växer i omfång men ändå slinker oönskade aktörer igenom och myndigheternas kontroll verkar i efterhand varit förvånansvärt tandlös och oengagerad, till nackdel för spararna och de seriösa förvaltarna. Även marknadsplatser som Nasdaq Stockholm och bolagens egna kontrollorgan förefaller ibland alltför försiktiga att aktivt komma tillrätta med problem i de självreglerande processer som alla inblandade parter pratar sig så varma för. Jag tycker mig ändå konstatera att investment- och förvaltningsbolagens ägare och styrelser över tid hanterar detta på ett för aktieägarkollektivet klokt sätt.

Börsen närmar sig åter toppnivåer

Börserna slår i skrivande stund nya rekord. Är det tecken på att slutet på den här börskonjunkturen snart är över? Något enkelt svar finns inte. Ekonomierna i flertalet industrialiserade länder ser för närvarande starkare ut än för ett år sedan. Obligationsräntorna har stigit något, men har för den skull inte närmat sig några farliga nivåer. Däremot stiger företagens insatsvarukostnader brant och risken för inflation och lönestegring kan åter börja göra sig påminda efter år av deflationsoro. Det finns också politiska hot från allt fler länder vars ledare har låg diplomatisk eller konstitutionell erfarenhet och som kritiserar sammanslutningar som EU, värdet av frihandel och rörlighet av arbetskraft.

Mycket talar ändå för att vi i dagsläget kan vara något mer optimistiska jämfört med när vi i årsredovisningen utmålade en framtidsorienterad syn om ”normalavkastning” för året. Samtidigt ska det noteras att den samlade svenska börsen under det första halvåret på vårt verksamhetsår utdelningsjusterat redan stigit nästan 10 procent, CSRX med 6 procent och Svolders substansvärde med 20 procent! Personligen reagerar jag på en del överhettningsfenomen som tilltagande grad av ekonomiska och etiska skandaler samt en uppsjö av börsnoteringar av förhoppningsbolag på alternativa börslistor med begränsad insyn och lönsamhet. I sportlovstider kan det vara naturligt att påminna om att luften som bekant är tunnare ju längre upp på fjällkedjan man kommer samt att väderomslagen är såväl snabbare som kraftfullare!

Avslutningsvis något tråkigt

Svolders första revisor George Pettersson har hastigt avlidit efter en kort tids sjukdom. Svolder var Georges första revisionsuppdrag för ett publikt bolag, ett uppdrag han hanterade med stort engagemang och kom att inneha i fjorton år. Vi uttrycker vårt deltagande till Georges familj och hans många kollegor, samtidigt som vi kommer att minnas honom som en kunnig, hängiven, framåtblickande och professionell yrkesman. George blev endast 52 år gammal.

Er tillgivne.

Ulf Hedlundh

Verkställande direktör

(Ur Delårsrapport II 2016/2017, publicerad den 9 mars 2017)