VD:s kommentar

Bästa aktieägare,

Verksamhetsåret 2016/2017 är till ända – Svolders tjugofjärde och ett av de bästa.

Verksamhetsåret 2016/2017 är till ända – Svolders tjugofjärde och ett av de bästa. B-aktien och substansvärdet steg, inklusive reinvesterad utdelning, med över 30 procent. Samtidigt steg den svenska börsen (SIXRX) 12 procent och index för små och medelstora bolag (CSRX) drygt 8 procent. I värde innebar detta att substansvärdet ökade, inklusive lämnad utdelning, med drygt 665 MSEK och översteg på balansdagen 2,8 miljarder SEK. Ett rekord i sig! Svolders största portföljinnehav, det i nätpanelsföretaget Troax, skapade den största tillväxten till verksamhetsårets substansvärde. Men även Scandic Hotels, Boule Diagnostics, Nolato och Saab förtjänar en extra bukett blommor.

Även verksamhetsårets fjärde kvartal utföll väl, inte minst i ett relativt börs- och förvaltarperspektiv. Svolders substansvärde ökade marginellt, medan flertalet svenska börsindex föll cirka 6 procent. Åter igen utmärker sig portföljbolaget Troax på ett positivt sätt, denna gång följt av Klövern och GARO. Svolders B-aktie tappade dock hela 8 procent under kvartalet, varvid den på balansdagen handlades med en rabatt om 6 procent. Genomsnittligen under verksamhetsåret handlades B-aktien med en premie om cirka 2 procent.

Totalavkastning20170831

RabattPremie170831

Årets framgång följer på det som hänt de senaste åren. På fem år har substansvärdet, inklusive lämnade utdelningar, stigit med drygt 1,9 miljarder SEK. En stark börs har bidragit, men mer än hälften av värdetillväxten härrör från det mervärde som våra portföljbolag tillsammans varit med om att skapa jämfört med CSRX. Här bör särskilt nämnas Troax, Saab, Nolato, Acando, GARO och Boule Diagnostics som var för sig bidragit med mer än 100 MSEK till substansvärdet. Ytterligare ett femtiotal portföljbolag har varit med och bidragit. Endast placeringarna i Bong och Orexo hör till de som varit direkt dåliga. Svolders starkt analytiska sätt att arbeta för att utvärdera aktier och portföljbolag har varit framgångsrikt och jag har anledning att tro att det ska fortsätta. Samtidigt bör det konstateras att historisk avkastning inte är någon garanti för motsvarande utveckling i framtiden.

En osäker omvärld

Verksamhetsårets generella svenska börsutveckling överträffade något Svolders ursprungliga bedömning vid årets ingång, dvs. en värdetillväxt om ca 6–8 procent inklusive utdelningar med den kompletterande kommentaren att en klok ”stock picking”-strategi hade förutsättningar att fortsatt överträffa börsen. I den kommande årsredovisningen kommer vi att diskutera vår framtida syn i mer detalj. Låt mig ändå redan nu konstatera att mycket talar för att vår övergripande börssyn fortsätter att vara neutral och att en aktieplacerare i svenska aktier inte bör förvänta sig att en årlig avkastning överstiger placerarnas långsiktiga avkastningskrav som för närvarande är cirka 5–7 procent per år. Till det positiva hör en tilltagande ekonomisk tillväxt, särskilt i kontinentaleuropa, fortsatt låga räntor och många välskötta företag. I den andra vågskålen finns osäkerhet kring hur centralbankerna ska normalisera sin penningpolitik, eskalerande politisk och militär osäkerhet, fler och högre värderade bolag som börsnoteras samt möjligen försämrat penningflöde till aktiemarknaderna.

Den 16 november håller Svolder årsstämma i IVA:s lokaler i Stockholm, denna gång med start kl. 17:00. Timmen dessförinnan kommer möjligheten finnas att prata med företrädare för några av Svolders portföljbolag, men även med Svolders styrelseledamöter och medarbetare. Separat kallelse kommer att publiceras enligt de formella kraven och årsredovisning kommer att sändas ut till alla
aktieägare som inte tidigare avsagt sig sådan information.

Välkomna till årsstämman!

Er tillgivne.

Ulf Hedlundh

Verkställande direktör

(Ur Bokslutskommuniké 2016/2017, publicerad den 21 september 2017)