VD:s kommentar

Bästa aktieägare,

Ännu ett kvartal (mars–maj) kan förflyttas till historien.

Det har varit ett starkt börskvartal, för såväl Svolder som småbolagsmarknaden i allmänhet. Det avviker därmed något från föregående kvartal (dec–feb) och kalenderårets inledning. Den svenska börsuppgången ska ställas i relation till en svag svensk krona, något som på sistone särskilt utmärkt sig mot den amerikanska dollarn. Den ökande volatiliteten på aktiemarknaderna är samtidigt sannolikt ett tecken på en allt mer orolig omvärld och att placerare inte riktigt vet hur de ska positionera sig för framtiden.

Låt mig inledningsvis konstatera att substansvärdet stigit sju procent de senaste tre månaderna och sex procent under de senaste nio. Det är i nivå med småbolagsmarknaden, mätt som CSRX, i det korta perspektivet och något sämre i det lite längre. Ser vi till långa cykler, vilket vi alltid presenterar i bolagets redovisningsmaterial, så är såväl substansvärdets som aktiekursens utveckling fortsatt mycket stark. Det är förhoppningsvis en tröst i ett läge när Svolders aktiekurs på senare tid inte riktigt följt substansvärdet och en i ett historiskt perspektiv hög rabatt har skapats. Från bolagets sida fokuserar vi alltid på att över tid skapa långsiktig värdetillväxt genom placeringar i publika sunda mindre och medelstora företag med svensk aktiemarknad som bas, men det är självfallet aktiemarknaden som sätter priset på Svolders aktier.

Från Svolders sida har vi under flera år pratat om ett neutralt börsscenario, där vi bedömt att aktiemarknaden årligen ska kunna förränta en aktieportfölj i nivå med marknadens antagna avkastningskrav, dvs. ca 6–8 procent inklusive utdelningar. För börsen som helhet har detta varit en ganska så god approximation över värdeutvecklingen, även om småbolag i allmänhet och Svolder i synnerhet har överträffat detta. När aktiemarknaden nu uppnått eller överträffat denna avkastning i såväl ett tre- som niomånadersperspektiv finns det samtidigt anledning att stanna upp och fundera lite extra kring framtiden.

Högkonjunktur, men med några orostecken

Den globala konjunkturen fortsätter att utvecklas ganska så starkt, även om tillväxttakten på flera håll inte längre stärks utan snarare försvagas. De svenska exportföretagen drar nytta av den svaga svenska kronan medan import och många insatsvaror blir dyrare. Svenska börsföretag blir också billigare och mer attraktiva för utländska potentiella förvärvare. Samtidigt blir de svenska hushållen mindre optimistiska för framtiden, även om det vore fel att prata om kris. Den upplevda och omskrivna oron på bostadsmarknaden, särskilt de delar som avser nybyggnationer av bostadsrätter, leder till färre byggstarter, mindre riskbenägna hushåll och enskilda obeståndssituationer för bostadsutvecklare med svag finansiell ställning. Ett stundande val, med stor osäkerhet hur maktförhållandena i riksdag, landsting och kommuner därefter kommer se ut, spär på riskaversionen.

För aktiemarknadens framtidsscenario kan även läggas effekterna av en till synes evig ström av bolag med kort historik för notering på mindre marknadsplatser som First North, NGM, Spotlight Stockmarket (Aktietorget) samt till och med projekt kännetecknade av så kallad gräsrotsfinansiering utan marknadsplats. Det gemensamma är att dessa bolag nästan uteslutande pratar om börsnotering, trots att granskningen är mycket sparsam vid en jämförelse med den som görs av Nasdaq Stockholm i samband med notering. Förvirringen förstärks av att aktierna ofta handlas i samma handelssystem och att även ekonomijournalister pratar om börsen som dessa aktiers handelsplats. Svolder gör i normalfallet inga nyinvesteringar utanför Nasdaq Stockholm och vi arbetar aktivt för att de portföljinnehav som har First North som marknadsplats snarast möjligt ska nå högre upp i listsystemet för att uppnå full ”börsfähighet”.

Hög nyintroduktionsaktivitet, unga bolag med oprövade affärsmodeller och starkt negativa kassaflöden (ofta ”start ups”) är vanligen tecken på att investerarna har hög riskvilja efter en längre period av aktievinster och att börskonjunkturen befinner sig nära sin topp. Från Svolders sida brukar vi också lägga till att toppen brukar föregås av några megafusioner bland stora företagsgrupper, kanske framförallt inom bank- och telekomvärlden. Den pessimistiske eller konspiratoriske noterar att de engelska storbankerna Barclays och Standard Charted nyligen inlett en diskussion om fusion. Även Telia har bekräftat samtal om förvärv av TV4. Slutligen så avsåg danska TDC i mars att förvärva MTG:s mediadel.

Börserna är i ett medellångt perspektiv mer känsliga för företagens vinster och ekonomiska omvärldsbetingelser än av politisk turbulens. Detta gäller åtminstone upp till en viss grad av osäkerhet. När dock risken för handelskrig, parlamentarisk turbulens, valutakollaps eller strukturuppbrott når en viss nivå förbyts framtidsfokus från lugn till oro och i värsta fall panik. Hur mycket tål börser och ekonomier av exempelvis Donald Trumps ”förhandlingsdiplomati” via Twitter, Storbritanniens hantering av Brexit, Italiens regeringskriser, tilltagande handelssanktioner, IT-destabilisering eller uppdelningshungriga katalaner? Den dagen när pessimismen får fotfäste uppstår många utmaningar på kapitalmarknaderna. Med dagens nollräntor och höga statsskulder är verktygslådorna ganska så tomma för de olika centralbankerna och många regeringar. Erfarenheter saknas dessutom om hur kapitalmarknaderna reagerar på de alltmer intelligenta ”börsdatorernas” underliggande programvara. Under alla omständigheter så kommer det då som placerare vara svårt att hitta en lugn hamn att gömma sig i, vilket också skapar möjligheter för den långsiktiga investeraren.

Ökad portföljlikviditet

Jag tycker trots vad jag anför ovan att vi inte omedelbart ska ”ropa på vargen”. De etablerade börsföretagen är vanligen finansiellt starka och aktiers direktavkastning överstiger väsentligen statsobligationers, som fortfarande ger negativ realränta. Svolders styrka ligger dessutom normalt inte heller i marknadstiming, utan mer i valet av portföljbolag. Det bör samtidigt noteras att vi intagit en något försiktigare position genom att likviditetsandelen i portföljen har höjts under det senaste halvåret. En förklaring är mottagna aktieutdelningar, men även försäljningar av hela eller delar av innehav har skett. Vi har likaså tackat nej till medverkan i ett antal börsintroduktioner då utförsäljningspriserna bedömts vara för höga eller att bolagen haft för kort historik.

Ny policy för distribution av tryckta rapporter

Avslutningsvis vill jag nämna att Svolder sedan föregående delårsrapport infört nya rutiner för utskick av tryckta delårsrapporter och årsredovisningar. Vi strävar fortsatt efter att göra aktuella och informativa rapporter åskådliggjorda i professionell grafisk form. Svolders aktieägare ska också ha möjligheten att få den information som bolaget ger ut på det sätt man själv önskar, dvs. i tryckt eller digital form. För de aktieägare som anmält att de fortsatt önskar tryckt information, och anmält detta till Svolder genom ett tidigare utskick, innebär det ingen förändring i rutinerna. För det flertal som helst tar del av Svolders information digitalt rekommenderas, för att inte missa ett enskilt rapporttillfälle, att individuellt skapa en mailprenumeration via hemsidan http://svolder.se/prenumerera-via-e-post

Er tillgivne.

Ulf Hedlundh

Verkställande direktör

(Ur Delårsrapport III 2017/2018, publicerad den 13 juni 2018)