VD:s kommentar

Bästa aktieägare,

För ett år sedan skrev jag i motsvarande delårsrapport att Svolders substansvärde utgjorde ”all time high”.

Till min glädje kan jag konstatera att jag har förmånen att i denna rapport få skriva detsamma. Svolder rapporterar nämligen, efter ännu ett positivt kvartal, ett substansvärde om 219 SEK per aktie, eller motsvarande 2,8 miljarder SEK. Det är, inklusive i november lämnad aktieutdelning, en tillväxt om nästan en miljard kronor! Tillväxten för den rullande tolvmånadersperioden för B-aktien, med utdelningen återinvesterad i Svolderaktier, var sålunda imponerande 71 procent. Substansvärdets och aktiens meravkastning överstiger Stockholmsbörsen och index för små och medelstora aktier (CSRX), varav aktien med hela 47 procentenheter! Även i tidsperspektiv upp till tio år eller mer är utfallet mycket glädjande för Svolders aktieägare. Samtidigt ska vi åter poängtera att historisk framgång inte automatiskt innebär fortsatt meravkastning för Svolders förvaltningsresultat, även om vi självfallet har sådana ambitioner. Med hög grad av systematik i analys och förvaltning, där långsiktig vinstgenererings- och utdelningsförmåga i kombination med sunt företagande, etablerade affärsmodeller och kalkylerad finansiell risk väger tungt för vårt aktieurval.

Totalavkastning20170531

Sjunkande förvaltningskostnadsandel

I aktie- och kapitalförvaltningssammanhang är förvaltningskostnaden av betydelse för den långsiktiga värdetillväxten. Utan att prognosticera innevarande verksamhetsårs utfall så kan jag ändå med glädje konstatera att Svolders förvaltningskostnadsandel fortsätter att sjunka. Skälen till detta är i nämnd ordning den absoluta värdetillväxten, att utdelningspolitiken förändrats till att vara mer kassaflödesneutral samt att kostnadsutvecklingen är kontrollerad. Med nuvarande kostnadsutfall och substansvärde utgör kostnadsandelen, exklusive eventuell rörlig ersättning, omkring 0,6 procent. Detta är klart under aktivt förvaltade svenska och nordiska småbolagsfonder. I sammanhanget tycker jag dock att det som aktieägare är väsentligt att inte bara fokusera på bruttokostnaderna utan även se att Svolders aktiva förvaltning skapar värde. Svolder har ett incitamentssystem där medarbetarnas intresse är gemensamt med aktieägarnas. Programmet är treårigt, bygger på meravkastning i förhållande till ett etablerat börsindex för små och medelstora bolag samt innehåller ett tak för den årliga utbetalningen, som om den utfaller ska investeras i Svolderaktier med en innehavstid om lägst tre år.

Förvaltningskostnadsandel20170531

Svolders ägarstyrning

Bolagsstämmorna för 2016 och delårsrapporterna för det första kvartalet 2017 är nu historia. Det föranleder en hel del kommentarer, vilket också förmedlas i den formella delen av delårsrapporten. Varje vår har en stor andel av portföljbolagen årsstämmor och Svolders företrädare har besökt flertalet av dessa. I många fall har vi dessutom medverkat i förberedelserna via bolagens valberedningar. För Svolder är det centralt att beakta varje börsbolags särart och de speciella omvärldsfaktorer som det verkar under. Därför strävar vi efter att finna särpräglade lösningar på exempelvis styrelsernas sammansättningar och övrig bolagsstyrning. Det finns oftast behov av såväl kontinuitet som förändringsvilja, liksom av beroende och oberoende styrelseledamöter. Det centrala kan sammanfattas i orden professionalism, erfarenhet och engagemang. Oftast är vi överens med övriga större aktieägare i dessa frågor. Men, det finns också situationer då vi anser att uppställda mål och krav i för liten utsträckning genomsyrar exempelvis vissa incitamentsprogram. I huvudsak arbetar vi dock i det dolda och förlikar oss gärna med devisen ”att verka, men inte synas”.

Utdelningar och stock picking skapar mervärde

Svolder kan nu också sammanfatta utdelningssäsongen 2016 med kommentaren att de beslutade aktieutdelningarna sammantaget är ungefär i nivå med våra förväntningar. Portföljens nuvarande direktavkastning uppgår sammanlagt till ca 2,3 procent, vilket är en tydlig nedgång jämfört med för ett år sedan. Det är framför allt ett resultat av den kraftiga värdestegringen för portföljens aktier, men även att högutdelande bolag som Beijer Alma och Nobina har lämnat portföljen och att innehavet i Acando har reducerats. Därtill lämnade några nyintroducerade bolag ingen utdelning för 2016. En mindre ökning prognosticeras för flertalet portföljbolag för verksamhetsåret 2017, varför det är rimligt att anta att portföljen i dagsläget har en underliggande utdelningskapacitet om åtminstone 2,5 procent. Förutsättningar finns därmed för fortsatt utdelningstillväxt i Svolder. I ett historiskt perspektiv är direktavkastningen relativt lågt och avspeglar såväl en hög börsvärdering som ett mycket lågt ränteläge. Substansvärdet ökade under den aktuella rapportperiodens tre månader med 221 MSEK. Särskilt Scandic Hotels och Saab utmärker sig ur ett positivt perspektiv, med substansvärdebidrag om tillsammans 97 MSEK.

Varning för vissa börsintroduktioner

Börsintroduktionerna tenderar att bli allt fler. Generellt sett noterar vi att det är många bolag som söker sig till inofficiella börslistor som Aktietorget och First North, där kraven på information och historik är väsentligt lägre än på Nasdaq Stockholm. Det gör oss i dagsläget försiktiga. En hög börsintroduktionsfrekvens är historiskt sett ett tecken på hög riskacceptans hos placerare och brukar förekomma i slutet av en längre tids börsuppgång. Vi upplever att bolagskvalitét och värdering bland börskandidaterna varierar starkt samt i enskilda fall är direkt alarmerande. Samtidigt kan det även i ett stort utbud också skapas möjligheter för en selektiv och långsiktig aktör som Svolder. Ett investmentbolags egna kapital påverkas inte, förutom av aktieutdelning, av löpande in- respektive utflöde av kapital från ägarna såsom hos olika aktiefonder. Svolder har därför stora möjligheter att tillämpa en långsiktig förvaltningsstrategi till gagn för såväl portföljbolag som Svolders aktieägare. Under kvartalet fick vi exempelvis möjligheten att som så kallad ankarinvesterare förvärva drygt sju procent av aktiekapitalet i armaturtillverkaren FM Mattsson Moras framgångsrika börsintroduktion.

Er tillgivne.

Ulf Hedlundh

Verkställande direktör

(Ur Delårsrapport III 2016/2017, publicerad den 9 juni 2017)