VD:s kommentar

Bästa aktieägare,

Ännu ett verksamhetsår har gått – Svolders tjugofemte.

I ett kvarts sekel har Svolder nu verkat på den svenska aktiemarknaden med fokus på publika småbolag. Det har tidvis varit en turbulent tid och många kriser har drabbat aktiemarknaderna. Samtidigt så är börserna vana att återhämta sig och i det längre perspektivet skapa värde för bolagens aktieägare. För Svolders del innebär detta att substansvärdet, inklusive reinvesterade utdelningar, genomsnittligen stigit med 15 procent per år sedan bolagets bildande 1993.

Det år som just slutförts har varit ännu ett positivt år mätt i absoluta tal, dvs. Svolders substansvärde har stigit med 12,5 procent. Samtidigt är det något sämre än småbolagsmarknaden mätt som CSRX och även lite sämre än börsen som helhet (SIXRX). Svolder är som bekant ingen indexaktör och sett över längre tidsperioder så är utvecklingen för såväl aktien som substansvärdet mycket stark och glädjande för oss aktieägare. Aktiekursen har dock på senare tid haft dålig följsamhet med substansvärdet, vilket resulterat i en tvåsiffrig substansrabatt. Svolder är inte ensamt. Investment- och förvaltningsbolagen som grupp har haft det lite motigare under 2018, trots att bolagen över längre tidsperioder vanligen överträffar breda svenska aktieindex.

 

Lägre förvaltningskostnadsandel

Svolders substansvärde är nu tre miljarder. Ännu en milstolpe är därmed passerad. Det möjliggör att vi kan gå in med mer kapital i de bolag vi bedömer har förutsättningar att över tid skapa väsentliga värden för Svolder och därmed bolagets aktieägare. En annan fördel är att förvaltningskostnadsandelen faller då kostnaderna inte proportionerligt följer bolagets värdetillväxt. I år är detta särskilt iögonfallande då kostnaderna till och med sjunkit. Förvaltningskostnaderna var drygt 0,8 procent i förhållande till det ingående substansvärdet under verksamhetsåret. I dessa kostnader ingår också en reservering för rörlig ersättning motsvarande drygt 0,2 procentenheter. Denna utgår till Svolders medarbetare om substansvärdeutvecklingen den senaste treårsperioden överstigit jämförelseindex CSRX med visst belopp och är maximerad till en årslönekostnad. För perioden 2015–2018 överträffades CSRX med 63 procentenheter! Sammantaget är därmed kostnadsandelen, sett ur ett ägarperspektiv, mycket fördelaktig jämfört med aktiva svenska småbolagsfonder. För den skull kommer inte kostnadsmedvetenheten att försvinna, utan begreppet ”value for money” fortsätter att vara styrande för Svolder. Med idag kända förhållanden så kommer kostnadsandelen för det kommande verksamhetsåret 2018/2019 att kunna sänkas ytterligare.

Höjd aktieutdelning

Aktieutdelning ser Svolder som den naturligaste formen av vinstdelning och kapitalöverföring till aktieägarna. Prioritet ligger i normalfallet på långsiktigt god utdelningstillväxt framför engångsutdelningar eller en hög nivå som inte är hållbar. Dessa principer styr också vårt ägararbete gentemot portföljbolagen. Styrelsens förslag till årsstämman innebär att bolaget för femte året i rad höjer utdelningen, den här gången med 23 procent. Svolders utdelningspolicy ändrades för snart sex år sedan med innebörden att den skulle vara kassaflödesneutral, dvs. baseras på mottagen utdelning med avdrag för löpande förvaltningskostnader. Därigenom uppstår inget krav på aktieförsäljningar för att skapa likviditet för utdelningar och förvaltningsstrategin kan hållas intakt. Detta är särskilt viktigt i dåliga börstider, när omsättningsbarheten bland aktier i allmänhet faller och i synnerhet bland småbolagsaktier. Då är det centralt att åtminstone kunna behålla de olika portföljinnehaven om värdering och likviditet talar för detta. I takt med värdeuppbyggnaden av portföljen så ökar också mottagna utdelningar, sannolikt snabbare än Svolders förvaltningskostnader. Under de senaste fem åren har därför utdelningen kunnat dubblas, samtidigt som de fasta förvaltningskostnaderna varit i det närmaste oförändrade.

En osäker omvärld

Verksamhetsårets generella svenska börsutveckling överträffade Svolders ursprungliga bedömning vid dess ingång, dvs. en värdetillväxt om ca 5–7 procent med den kompletterande kommentaren att en klok ”stock picking”-strategi hade förutsättningar att fortsatt överträffa börsen. Mätt i centrala valutor som USD och EUR var dock den svenska börsuppgången marginell eller vad gäller stora börsbolag t o m negativ. I den kommande årsredovisningen kommer vi att diskutera vår framtida syn i mer detalj. Låt mig ändå redan nu konstatera att mycket talar för att vår övergripande börssyn fortsätter att vara neutral, men med riskerna främst på nedsidan. En aktieplacerare i svenska aktier bör i dagsläget inte förvänta sig en årlig avkastning som överstiger placerarnas långsiktiga avkastningskrav, som Svolder bedömer för närvarande torde ligga i häradet 5–7 procent. Till det positiva hör ekonomisk tillväxt och då särskilt i USA, låga räntor samt många välskötta företag. I den andra vågskålen finns osäkerhet kring hur centralbankerna ska normalisera sin penningpolitik, finanspolitiska obalanser, eskalerande politisk och militär osäkerhet, fler och högre värderade bolag som börsnoteras samt försämrat penningflöde till aktiemarknaderna.

Den 15 november håller Svolder årsstämma i IVA:s lokaler i Stockholm, med start kl. 17.00. Timmen dessförinnan kommer möjligheter finnas att prata med företrädare för några av Svolders portföljbolag, men även med Svolders styrelseledamöter och medarbetare. Separat kallelse kommer att publiceras enligt de formella kraven medan årsredovisningen i år endast kommer att sändas ut till de aktieägare som meddelat att de önskar sådan skriftlig information. Prenumeration på Svolders skriftliga redovisningsmaterial görs lättast via vår hemsida www.svolder.se, där rapporter dessutom finns tillgängliga i digitalt format.

Varmt välkomna till årsstämman!

Er tillgivne.

Ulf Hedlundh

Verkställande direktör

(Ur Bokslutskommuniké 2017/2018, publicerad den 27 september 2018)