Femårsöversikt

15/16 14/15 13/14 12/13 11/12
Substansvärdeförändring, MSEK 707,5 161,6 270,2 227,9 -25,1
Utbetald utdelning, MSEK 32,0 28,8 26,9 42,2 42,2
Summa substansvärdeförändring, MSEK 739,5 190,4 297,0 270,2 17,1
Börsvärdeutveckling, MSEK 1) 736,0 137,6 278,4 192,0 -70,4
Utbetald utdelning, MSEK 32,0 28,8 26,9 42,2 42,2
Totalavkastning, MSEK 768,0 166,4 305,3 234,2 -28,2
Resultat efter skatt, MSEK 739,5 190,4 297,0 270,2 17,1
Utdelning, MSEK 2) 35,2 32,0 28,8 26,9 42,2
Utdelningsandel, % 1,6 2,2 2,2 2,6 5,2
Aktieportföljens direktavkastning, % 3,1 3,0 3,5 4,3 4,8
Vidareutdelningsandel, % 82 82 75 64 87
Portföljens omsättningshastighet, % 48 32 59 65 63
Förvaltningskostnader, MSEK 3) 23,0 15,3 19,1 18,9 17,2
Förvaltningskostnader, % 3) 1,4 1,1 1,6 2,0 2,1
Aktieportföljen, MSEK 1 942 1 409 1 292 990 794
Substansvärde, MSEK 2 183 1 475 1 313 1 043 815
Börsvärde (B-aktien), MSEK 1) 2 061 1 325 1 187 909 717
Likviditet (+)/belåning (-), % 11,4 4,6 2,0 5,4 3,0
Soliditet, % 100 100 100 99 99

 

1) Beräknas utifrån samtliga utestående aktier (inkl A), baserat på aktiekurser för Svolder B.

2) Avser respektive verksamhetsår. För 2015/2016 enligt styrelsens förslag.

3) Inklusive kostnader för rörlig ersättning.

Definitioner av nyckeltal redovisas i årsredovisningen 2015/2016 på sidan 76.