Valberedning

Valberedningens ledamöter ska, oavsett hur de utsetts, tillvarata samtliga aktieägares intresse. Årsstämman beslutar hur valberedningen ska utses.

 

Valberedning 2017

I enlighet med beslut vid årsstämman 2016 (se bilaga 3 i årsstämmoprotokollet 2016) har styrelsens ordförande senast sex månader före årsstämman 2017 kontaktat de större ägarna, vilka tillsammans utsett en valberedning. Valberedningens sammansättning publicerades i ett pressmeddelande den 15 maj 2017 och består av valberedningens ordförande Öystein Engebretsen (Investment AB Öresund), Christoffer Lundström (Provobis Holding/Rolf Lundström), Jannis Kitsakis (Fjärde AP-fonden) samt Fredrik Carlsson (styrelsens ordförande och sammankallande).

Svolders årsstämma kommer att hållas den 16 november 2017.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan kontakta valberedningens ordförande Öystein Engebretsen:

Öystein Engebretsen
Investment AB Öresund
Tel: 08-402 33 00
E-post: oystein.engebretsen@oresund.se