Valberedning

Valberedningens ledamöter ska, oavsett hur de utsetts, tillvarata samtliga aktieägares intresse. Årsstämman beslutar hur valberedningen ska utses.

 

Valberedning 2018

I enlighet med beslut vid årsstämman 2017 (se bilaga 3 i årsstämmoprotokollet 2017) har styrelsens ordförande senast sex månader före årsstämman 2018 kontaktat de större ägarna, vilka tillsammans utsett en valberedning. Valberedningens sammansättning publicerades i ett pressmeddelande den 9 maj 2018 och består av valberedningens ordförande Öystein Engebretsen (Investment AB Öresund), Christoffer Lundström (Provobis Holding/Rolf Lundström), Jörgen Wärmlöv (Spiltan Fonder AB) samt Fredrik Carlsson (styrelsens ordförande och sammankallande).

Svolders årsstämma kommer att hållas den 15 november 2018.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan kontakta valberedningens ordförande Öystein Engebretsen:

Öystein Engebretsen
Investment AB Öresund
Tel: 08-402 33 00
E-post: oystein.engebretsen@oresund.se