Valberedning

Valberedningens ledamöter ska, oavsett hur de utsetts, tillvarata samtliga aktieägares intresse. Årsstämman beslutar hur valberedningen ska utses.

 

Valberedning 2016

I enlighet med beslut vid årsstämman 2015 (se bilaga 3 i årsstämmoprotokollet 2015) har styrelsens ordförande senast sex månader före årsstämman 2016 kontaktat de större ägarna, vilka tillsammans utsett en valberedning. Valberedningens sammansättning publicerades i ett pressmeddelande den 11 maj 2016 och består av valberedningens ordförande Öystein Engebretsen (Investment AB Öresund), Christoffer Lundström (Provobis Holding/Rolf Lundström), Jannis Kitsakis (Fjärde AP-fonden) samt Fredrik Carlsson (styrelsens ordförande och sammankallande).

Svolders årsstämma kommer att hållas den 15 november 2016.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan kontakta valberedningens ordförande Öystein Engebretsen:

Öystein Engebretsen
Investment AB Öresund
Tel: 08-402 33 00
E-post: oystein.engebretsen@oresund.se