Bolagsstämma / Årsstämma

Det högsta beslutande organet är bolagsstämman, där Svolders aktieägare utövar sitt inflytande över bolaget.

Den ordinarie bolagsstämman (årsstämman) hålls inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman lämnas information om företagets utveckling för det gångna räkenskapsåret. Vidare fastställs resultat- och balansräkningar samt beslut tas i ett antal centrala ärenden såsom förändringar i bolagsordningen, ansvarsfrihet för styrelsen, val av styrelse, ersättning till styrelsen och revisorerna samt utdelning till bolagets aktieägare. Enligt bolagsordningen ska bolagsstämman årligen vid årsstämma pröva om bolaget ska träda i likvidation eller om bolaget ska fortsätta sin verksamhet. Revisorsval förekommer årligen. Företaget eftersträvar att styrelsen, ledningen och revisorerna är närvarande på stämman.

Samtliga aktieägare som är registrerade i aktieboken på en viss avstämningsdag och som anmält sitt deltagande i tid har rätt att deltaga och rösta för sina aktier på stämman. De aktieägare som inte kan närvara personligen har möjlighet att delta via ombud.

 

Årsstämma 2018

Årsstämman 2018 äger rum torsdagen den 15 november 2018.

 

Anmälan av fråga att behandlas vid årsstämman 2018

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på Svolders årsstämma 2018 ska skriftligen begära detta hos styrelsen senast 1 oktober 2018 till adressen: Svolder AB (publ), Styrelsen, Box 70431, 107 25 Stockholm.

application/pdf iconÅrsstämmoprotokoll 2017

application/pdf iconÅrsstämmoprotokoll 2016

application/pdf iconÅrsstämmoprotokoll 2015

application/pdf iconÅrsstämmoprotokoll 2014

application/pdf iconÅrsstämmoprotokoll 2013

application/pdf iconÅrsstämmoprotokoll 2012

application/pdf iconÅrsstämmoprotokoll 2011

application/pdf iconÅrsstämmoprotokoll 2010

application/pdf iconÅrsstämmoprotokoll 2009

application/pdf iconÅrsstämmoprotokoll 2008

application/pdf iconÅrsstämmoprotokoll 2007

application/pdf iconÅrsstämmoprotokoll 2006